God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Radon i dricksvatten - Stockholms län

Förstoring
Diagram

Antal radonmätta brunnar i länet med radonhalter i olika intervall, mätningar till och med 1999 (Bq/l = Becquerel per liter vatten).

Hushållsvatten kan innehålla radon som sprids i inomhusluften, t.ex. när man duschar. Radon är en gas som också kan utsöndras från marken eller byggnadsmaterial. Radon ger en ökad risk för uppkomst av lungcancer. Genom luftning av hushållsvattnet med en radonavskiljare minskas radonhalten i bostadsluften.

Radonhalten kan variera mycket såväl mellan som inom länets kommuner, beroende på bergrundens sammansättning i området och brunnens placering i förhållande till sprickor där radon kan nå vattnet.

Radonhalten har under år 1999 mätts i 6 246 brunnar. I 11% av de mätta brunnarna översteg radonhalten 1000 bequerel per liter, vilket utgör gränsen för att vatten ska klassas som otjänligt enligt Socialstyrelsens allmänna råd och som gäller för vattentäkter där man tar ut mindre än 10 kubikmeter per dag eller som försörjer färre än 50 personer. I 73% av brunnarna översteg radonhalten 100 bequerel per liter, vilket utgör gränsen för tjänligt med anmärkning enligt Livsmedelsverkets föreskrifter som gäller för vattentäkter där man tar ut mer än 10 kubikmeter per dag eller som försörjer fler än 50 personer.

OBS! Länk till nyare data för länet finns längst ner i fördjupningen.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: