Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Partiklar i luft

Förstoring
Diagram

Halt (mikrogram per kubikmeter) av partiklar med en diameter upp till 10 mikrometer som årsmedelvärde i bakgrundsluft i en svensk medeltätort. I de fall mätningar inte gjorts under hela året har korrigering till årsmedelvärde gjorts, se Metod.

Förstoring
  • 0 - 5 mikrogram/m3
  • 5 - 10 mikrogram/m3
  • 10 - 15 mikrogram/m3
  • 15 - 20 mikrogram/m3
  • > 20 mikrogram/m3

Partikelhalt PM10 i luften (mikrogram/kubikmeter) i svenska tätorter årsmedelvärden 2013.

Denna indikator ses för tillfället över och kan förändras/strykas. Vi hänvisar till följande länkar på Naturvårdsverkets webbplats:

Högre halter i södra Sverige

Partiklar (PM2,5) bildas främst vid all typ av förbränning. Energisektorn och trafiken är dominerande källor. Långdistanstransport av partiklar (PM2,5) från omgivande länder bidrar väsentligt till halterna i södra Sverige. En dominerande källa till höga halter av grova partiklar (PM10) i gatumiljö i svenska tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand. Slitaget uppstår främst vid användningen av dubbdäck. De sektorer i Sverige där utsläppen av partiklar har ökat är jordbruk och fiske, el och värmeproduktion samt hushållssektorn där vedeldning ingår. För övriga sektorer har utsläppen minskat.

Halten av partiklar (PM2,5) överskrider de föreslagna maximala nivåerna (10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde och 25 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde) i första hand i södra Sverige. Det beror sannolikt på grund av transport av förorenad luft från Öresundsregionen och övriga Europa. I övriga landet är halterna av partiklar (PM2,5) låga, även om årsmedelvärdet överskrids i gaturum i några städer. Det finns en minskande trend för partiklar (PM2,5) i regional bakgrundsluft (skog/landsbygd långt från enskilda källor), frånsett år 2011 då halten ökade. Minskningen kan observeras även i södra delen av landet, och kan bero på att åtgärdsarbetet för att minska luftföroreningar i Europa har börjat visa effekt.

Halten av partiklar (PM10) överskrider de föreslagna maximala nivåerna (15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde och 30 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde) i gatumiljön generellt och även i urban bakgrund på vissa platser i södra Sverige. En minskande långtidstrend för PM10 i gatumiljön kan observeras i de större städerna. År 2011 ökade halterna åter. Orsaken till ökningen år 2011 är oklar men kan bero på variationer i vädret.

Höga halter av partiklar (PM10) beror i första hand på användning av dubbdäck. Nya data pekar på att slitagepartiklar i omgivningsluften påverkar vår hälsa. Det finns omfattade bevis för att partiklar som förorening i luften i våra tätorter har allvarliga effekter på människors hälsa även vid låga nivåer. Åtgärder för att minska halterna kan därför motiveras även vid förhållandevis god luftkvalitet.

Exponering för partiklar kan hos barn försämra lungfunktionen och påverka lungornas normala utveckling. Enligt svenska studier bedöms partiklar orsaka mellan 3 000 och 5 000 förtida dödsfall per år i Sverige. Detta motsvarar en förkortad medellivslängd på cirka 6–12 månader.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: