Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Uppföljning 2018

Den årliga uppföljningen 2018

Den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål presenteras på webbplatsen sverigesmiljömål.se.

Den fullständiga årliga uppföljningen finns i Naturvårdsverkets rapport "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Den senaste finns i regeringens budgetförslag för år 2018 som lämnades till riksdagen den 20 september 2017 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).

Följs upp inom fyra områden

Miljökvalitetsmålet följs upp genom målets fyra så kallade preciseringar: Strålskyddsprinciper, Radioaktiva ämnen, Ultraviolett strålning, Elektromagnetiska fält.