Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Uppföljning 2017

Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås.

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

 

Sammanfattning av den årliga uppföljningen 2017

På flera områden är strålsäkerheten godtagbar. Antalet fall av hudcancer har dock ökat under lång tid. Att minska exponeringen för UV-strålning är avgörande för att minska antalet hudcancerfall. Det är en utmaning som kräver förändrade attityder och beteenden kring utseende och solning, samt bättre planerade utemiljöer med möjlighet till attraktiva skuggplatser.

Antalet fall av hudcancer fortsätter öka

Antalet nya fall av den elakartade hudcancerformen malignt melanom ökar på ett oroväckande sätt. Sedan år 2000 har antalet individer som drabbas i Sverige mer än fördubblats. 2015 konstaterades drygt 3 900 nya fall. Antalet dödsfall samma år var drygt 500. Även antalet fall av mindre allvarliga former av hudtumörer har ökat markant sedan början av 1980-talet. Tillgängligt statistiskt underlag indikerar att trenden med ett ökat antal hudcancerfall kommer att fortsätta. Varje år drabbas 55 000 personer av någon form av hudcancer.

Särskilda åtgärder för att skydda barn mot UV-strålning

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att minska människors exponering för UV-strålning och förändra svenskarnas solbeteende. Under året presenterade myndigheten en åtgärdsplan för perioden 2016–2019. I åtgärdsplanen föreslås bland annat att särskilda satsningar i barns och ungas utemiljöer. Barn är extra känsliga för UV-strålning. Genom att skapa fler utemiljöer med tillgång till skugga skyddas barn och ungdomar från den starka solen utan att aktivt behöva tänka på solskydd.

Kärnkraftsavveckling kräver vaksamhet

Människors exponering för radioaktiva ämnen vid kärntekniska anläggningar har länge legat på en låg nivå. Kärnkraftverkens ägare har beslutat att fyra av Sveriges tio kärnreaktorer ska tas ur drift i förtid. Det innebär att utsläppen av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar minskar ytterligare på sikt. Beslutet innebär också att nya utmaningar uppstår i samband med avvecklingsarbetet. Det är därför viktigt att tillståndshavare fortsätter att optimera strålskyddet även under avvecklingsskedet.

Mobila mätningar visar låga nivåer av radiofrekventa fält

Allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält är normalt sett låg, och utgör i dagsläget inget känt miljö- eller hälsoproblem. Under året har Strålsäkerhetsmyndigheten genomfört mobila mätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält. Mätningarna har genomförts på allmänna vägar i utvalda kommuner, bland annat i Karlshamn, Mörbylånga, Norrköping och Solna. Resultaten ligger i linje med tidigare mätningar och visar att exponeringen är mindre än en tusendel av rekommenderat maxvärde.

Fler åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet

I den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet presenteras en rad åtgärder för att nå målet, se länken nedan för en sammanställning: 

Följs upp inom fyra områden

Miljökvalitetsmålet följs upp genom målets fyra så kallade preciseringar: Strålskyddsprinciper, Radioaktiva ämnen, Ultraviolett strålning, Elektromagnetiska fält.

Mer information

Den fullständiga årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns i rapporten "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste presenteras i regeringens budgetförslag för år 2017 som lämnades till riksdagen den 20 september 2016 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).