God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur 2017 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål:

 • New Urban Agenda antogs på FN-konferensen i Ecuador. Det är en färdriktning för hållbar stadsutveckling inom ramen för Agenda 2030.
 • Boverket avrapporterade regeringsuppdraget PBL Kompetens 2016. Syftet med uppdraget var att skapa en enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, i hela landet.
 • Boverket har tagit fram webbutbildningar om klimatanpassning, buller och avvägningar mellan olika intressen.
 • Boverket har lämnat stöd till kommuners utvecklingsprojekt BEST, som handlar om ekosystemtjänster, och God arkitektur inom ramen för PBL.
 • Boverket har tagit fram en vägledning för kommuner om översiktsplanering för minskad klimatpåverkan.
 • Många kustkommuner har initierat planeringsinsatser som rör kust- och havsområden. Detta kopplar till Havs- och vattenmyndighetens arbete med nationell havsplanering och länsstyrelsernas arbete med faktaunderlag som rör kust- och havsområdena.
 • Trafikverket har gett 24 kommuner stöd för upprustning och nybyggnad av centrumnära hållplatser, separata kollektivtrafikkörfält och regionala superbussar.
 • Boverket har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram en folder om ekosystemtjänster i staden.
 • Inom ramen för regeringsuppdraget Plattform för hållbar stadsutveckling ordnade Boverket tillsammans med Naturvårdsverket ett seminarium med fokus på samverkan mellan olika aktörer kring ekosystemtjänster i staden.
 • Myndigheten för kulturanalys för första gången tagit fram officiell statistik för kulturmiljöområdet.
 • Boverket har kompletterat sina byggregler med ett allmänt råd om begreppen ”särskilt värdefull” och ”förvanskning”.
 • Riksantikvarieämbetet och Boverket har informerat om riksintressen på två regionala utbildningar med deltagare från sex länsstyrelser.
 • Boverket har fördelat medel till 24 utvecklingsprojekt för att skapa jämställda offentliga miljöer.
 • Boverket har beviljat stöd till 115 projekt som handlar om utemiljöer i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar.
 • Konferensen Gestaltning och PBL i oktober 2016 hade fokus på gestaltningens betydelse för en god livsmiljö och dess koppling till plan- och bygglagen. Boverket organiserade konferensen tillsammans med Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet samt Arkitektur- och designcentrum
 • Boverket har publicerat en film om akustisk design och goda ljudmiljöer på sin webbplats. Filmen informerar om nya sätt att minska buller och arbeta för hållbara och trivsamma städer. Boverket har också tagit fram sju webbutbildningar om buller.
 • Sedan 2015 ska beräknade ljudnivåer för omgivningsbuller redovisas vid planläggning och bygglov. Boverket har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting tagit fram två metoder för översiktliga bedömningar av vägtrafikbuller.
 • Naturvårdsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna arbetar med nationell samordning av omgivningsbuller. Under året publicerades rapporter om riktvärden och kunskapsunderlag om stomljud och vibrationer samt översyn av metoder för beräkning och mätning av buller
 • Boverket utarbetade under 2016 en strategi för att samordna och utveckla hanteringen av olika typer av material som kommer i kontakt med dricksvatten.
 • Regeringen beslutat om särskilt statsbidrag för att rusta upp skollokaler, förbättra lär- och arbetsmiljö samt minska miljöpåverkan.
 • Från och med juni 2016 är det möjligt att söka bidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem.
 • Strålsäkerhetsmyndigheten, Boverket och Folkhälsomyndigheten tar fram en nationell handlingsplan för att hantera riskerna med exponering för radon.  Enligt EU:s strålskyddsdirektiv ska denna plan vara klar senast i februari 2018.
 • Boverket och Energimyndigheten har arbetat med nationell strategi för energieffektiviserande renovering.
 • Boverkets föreskrift om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande trädde i kraft i december 2016.
 • Boverket har undersökt om det finns behov av att reglera byggnader ur ett livscykelperspektiv med ökad hänsyn till miljö- och klimataspekter.
 • Europeiska kommissionen lade i december 2015 fram förslag till ett nytt lagstiftningspaket om cirkulär ekonomi.
 • EU har beslutat om en avfallshierarki, som styr avfallshanteringen. Under 2016 infördes avfallshierarkin i den svenska lagstiftningen.