God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Uppföljning 2018

Den årliga uppföljningen 2018

Den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål presenteras på webbplatsen sverigesmiljömål.se.

Den fullständiga årliga uppföljningen finns i Naturvårdsverkets rapport "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Den senaste finns i regeringens budgetförslag för år 2018 som lämnades till riksdagen den 20 september 2017 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).

Följs upp inom tio områden

Miljökvalitetsmålet följs upp genom målets tio så kallade preciseringar: Hållbar bebyggelsestruktur, Hållbar samhällsplanering, Infrastruktur, Kollektivtrafik, gång och cykel, Natur- och grönområden, Kulturvärden i bebyggd miljö, God vardagsmiljö, Hälsa och säkerhet, Hushållning med energi och naturresurser, Hållbar avfallshantering.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen. Mer om etappmålen som rör miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö hittar du här: