Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Fördjupad utvärdering 2015

 Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Sammanfattning av den fördjupade utvärderingen 2015

Det råder enighet om att miljömålet Levande skogar inte är uppfyllt, och att arbete återstår. Det finns emellertid olika uppfattningar av vad som krävs för att bevara livskraftiga populationer av de skogsberoende arterna i landskapet. Vad som är ändamålsenligt för att bevara biologisk mångfald i skogslandskapet och uppnå gynnsam bevarandestatus för Sveriges naturtyper, är en komplex fråga.

Brist på gammal skog

En analys bör utvecklas i bred samverkan mellan olika experter, myndigheter och skogssektorn. Det råder brist på arealer gammal skog med bibehållen skogskontinuitet, flerskiktade skogar, ostörda fuktiga och våta skogsmiljöer och tillgång på död ved av olika kvaliteter och i olika miljöer. Skogar som uppfyller naturtypskvaliteterna för habitatdirektivet finns i för liten omfattning, och minskar till följd av avverkning.

Likaså avverkas nyckelbiotoper och andra värdekärnor i viss omfattning. Fler ekologiskt värdefulla skogar behöver långsiktigt skydd. Tiden är en kritisk faktor då avverkningar av värdekärnor försämrar förutsättningarna för många arters framtida överlevnad. En ökad tillämpning av hyggesfritt skogsbruk kan förstärka värdekärnornas långsiktiga funktion och bidra till en funktionell grön infrastruktur.

Skador vid avverkning

För att skapa en funktionell grön infrastruktur behöver också andra miljöåtgärder kopplas tydligare till ett landskapsperspektiv. Det finns brister i den hänsyn som tas till miljön i samband med avverkning. Skadenivåerna på forn- och kulturlämningar är fortsatt höga och hänsynskrävande biotoper, och vattendrag skadas i allt för hög utsträckning vid slutavverkning.

Skogsstyrelsen arbetar med utveckling inom en mängd styrmedel för att förbättra miljöarbetet, exempelvis skarpare tillsyn, sektorsdialog, återkoppling till yrkesverksamma och eTjänster. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen arbetar kontinuerligt med formellt skydd av de mest skyddsvärda områdena.

Ett betydande förbättringsarbete pågår för att utveckla skogsbrukets miljöhänsyn vid avverkning. I projektet ”Dialog om miljöhänsyn” har gemensamma målbilder för god miljöhänsyn arbetats fram och ett omfattande implementeringsarbete pågår.

Viktiga strukturer i form av död ved ökar i landskapet. Skogsbruket arbetar för att motverka uppkomsten av allvarliga körskador, och har utvecklat en gemensam policy för ändamålet. För att förbättra levnadsvillkoren för hotade arter har flera artinriktade insatser vidtagits av skogsbruket under senare tid. Arealen av vissa åldersklasser gammal skog ökar. Huvuddelen återfinns i Norrlands fjälltrakter och i nordvästra Svealand. De frivilliga avsättningarna utgör en viktig och omfattande del av miljöarbetet.

Behov av insatser för att kunna nå målet

För att nå miljömålet Levande skogar krävs bland annat att naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer, att hotade arter har återhämtat sig och att livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar.

 

Förslag på insatser:

  • Analys av de skogspolitiska styrmedlen med målet att föreslå förbättringar i styrningen mot miljökvalitetsmålet Levande skogar
  • Samverkan och helhetssyn med landskapet som utgångspunkt
  • Ökat skydd av skog
  • Ökad tillämpning av hyggesfria brukningsmetoder
  • Utvecklad bristanalys och behov av miljöövervakning
  • Förstudie för att samla kunskap om gallringens miljöpåverkan
  • Högre kunskap om naturvärden i skogen
  • Utveckling av branschgemensamma och ändamålsenliga standarder

Bedömning av om målet nås

Det råder enighet om att miljömålet Levande skogar inte är uppfyllt, och att arbete återstår. Dock finns olika uppfattningar om vad som krävs för att bevara livskraftiga populationer av de skogsberoende arterna i landskapet som framförallt påverkar hur stor andel av skogsmarken som måste vara helt ostörd och hysa många trädindivider med mycket hög ålder.

Habitatförlust pågår fortfarande i allt för stor omfattning. Det råder brist på arealer gammal skog med bibehållen skogskontinuitet, flerskiktade skogar, ostörda fuktiga och våta skogsmiljöer och tillgång på död ved av olika kvaliteter och i olika miljöer.
Skogar som uppfyller naturtypskvaliteterna enligt habitatdirektivsrapporteringen finns i för liten omfattning och minskar dessutom till följd av avverkning. Likaså avverkas skogar med höga naturvärden, exempelvis nyckelbiotoper och andra värdekärnor. Fler ekologiskt värdefulla skogar behöver långsiktigt skydd och takten i områdesskyddsarbetet behöver öka.

Mer information

Den fullständiga fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Levande skogar hittar du i rapporten "Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering". Ett utdrag ur rapporten med den fullständiga utvärderingen av Levande skogar finns nedan.

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste finns i regeringens budgetförslag för år 2015 som lämnades till riksdagen den 23 oktober 2014 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).