Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Uppföljning 2017

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

 

Sammanfattning av den årliga uppföljningen 2017

Miljöarbetet utvecklas positivt men är inte tillräckligt för att nå samhällets mål för skogen. Fler åtgärder krävs för att motverka fragmentering och förlust av livsmiljöer för att bevara biologisk mångfald. Formellt och frivilligt skydd av skogar med höga naturvärden, naturvårdande skötsel och det pågående arbetet med att förbättra miljöhänsynen vid avverkning är viktiga insatser. I nordvästra Sverige finns landets största förekomster av skogar med lång kontinuitet. Dessa naturskogsartade skogar är mycket betydelsefulla för biologisk mångfald och påverkas starkt av avverkning. Hur dessa skogar behandlas är en viktig faktor för framtidens Levande skogar.

Status för skogens ekosystemtjänster utreds

Skogsstyrelsen har under året inlett ett arbete med att beskriva aktuell status och påverkansfaktorer för ekosystemtjänster i svenska skogar. Sverige deltar också i det forskningsnära arbetet inom EU med att kartlägga och bedöma ekosystemtjänster.

Fortsatt stort intresse för biotopskydd och naturvårdsavtal

Intresset är fortsatt stort för att få ekonomisk ersättning för skydd av skog med höga naturvärden. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har under året utvärderat den nationella strategin för formellt skydd av skog för att nå ett mer kostnadseffektivt skydd och revidera den befintliga strategin.

Stort genomslag för målbilder om hänsynstagande

Skogsbruket uppger att de har för avsikt att följa målbilderna för god miljöhänsyn som Skogsstyrelsen och branschen utvecklat tillsammans. Avgörande blir hur skogsbrukets aktörer praktiskt kommer att tillämpa målbilderna. Skogsstyrelsen och branschen har ett gemensamt ansvar att vidareutveckla och förvalta målbilderna.

Nyckelbiotoper fortsätter att avverkas

Under 2016 registrerades 881 nya områden som nyckelbiotoper, med en total areal på cirka 4 800 hektar. Av dessa registreras drygt 200 i samband med fältbesök vid avverkningsanmälan. Förekomsten av tidigare ej kända nyckelbiotoper som upptäcks i avverkningsanmälningar ökar. I genomsnitt har cirka 200 hektar registrerade nyckelbiotoper per år avverkats helt eller delvis sedan år 2003.

Nya riktlinjer om fridlysta arter

Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna har tagit fram gemensamma riktlinjer för hur ärenden ska handläggas när fridlysta arter påverkas av skogsbruksåtgärder. Artdatabanken har tagit fram vägledningar för ett 60-tal fågelarter.

Långsamt ökad hänsyn till kulturmiljön

Hänsynen till forn- och kulturlämningar vid avverkning blir långsamt blir bättre, men skador orsakas fortfarande vid var tredje avverkning. Kör- och markberedningsskador är vanligast. I norra Norrland, Svealand och Götaland har skadorna minskat medan de har ökat i södra Norrland.

Fler åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet

I den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet presenteras en rad åtgärder för att nå målet, se länken nedan för en sammanställning: 

Följs upp inom nio områden

Miljökvalitetsmålet följs upp genom målets nio så kallade preciseringar: Skogsmarkens egenskaper och processer, Ekosystemtjänster, Grön infrastruktur, Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation, Hotade arter och återställda livsmiljöer, Främmande arter och genotyper, Genetiskt modifierade organismer, Bevarade natur- och kulturmiljövärden, Friluftsliv.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen. Mer om etappmålen som rör miljökvalitetsmålet Levande skogar hittar du här:

Mer information

Den fullständiga årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns i rapporten "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste presenteras i regeringens budgetförslag för år 2017 som lämnades till riksdagen den 20 september 2016 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).