Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Vad gjordes år 2015–2016 för att nå miljökvalitetsmålet?

Åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet ur 2016 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål:

 • Vid FN:s klimatmöte COP21 i Paris i december 2015 fattades ett historiskt beslut om ett nytt globalt klimatavtal, som kommer att gälla från 2020. Avtalet kommer att utgöra en grund för det globala klimatsamarbetet för lång tid fram över, och är viktigt inte minst genom att samtliga länder åläggs att lägga fram åtaganden och att en översyn av dessa kommer att göras vart femte år.
 • ”Klimatklivet” ger möjlighet till stöd för åtgärder inom exempelvis transporter, industrier, bostäder, lokaler och energiförsörjning. energi- och klimatomställning. Stödet omfattar sammanlagt över 1,8 miljarder kronor fram till år 2018.
 • Elcertifikatsystemet har under 2015 justerats vilket innebär att kvoterna driver fram mer förnybar energi till år 2020 jämfört med vad som gällde tidigare.
 • Vindkraften har byggts ut snabbt i Sverige under senare år, särskilt landbaserad vindkraft.
 • Intresset för det statliga stödet för installation av solceller har varit stort. Regeringen har ökat investeringsstödet för perioden 2016–2019, vilket beräknas ge 400 GWh solcellsel ytterligare årligen.
 • Ett nytt stöd till anläggningar för energilagring i hushåll har införts, och ett nationellt forum som ska främja utvecklingen av smarta elnät ska inrättas.
 • Energikartläggningar ska vara genomförda senast under första kvartalet 2017 och därefter minst vart fjärde år. Kartläggningen ska ge förslag till hur företaget kan energieffektivisera.
 • Regeringen har tillfört ytterligare medel till den så kallade supermiljöbilspremien.
 • För att gynna introduktionen av eldrivna bussar införs en elbusspremie.
 • Kommuner och landsting kan nu söka stöd för så kallade stadsmiljöavtal, det vill säga statligt medfinansierade lokala och regionala kollektivtrafikprojekt i tätorter. Stödet uppgår till två miljarder kronor under perioden 2015–2018.
 • En utredning om skatt på flygresor har tillsatts.,
 • En svensk maritim strategi antogs i augusti 2015, vilken bland annat är tänkt att bidra till en överflyttning av gods från land- till sjötransporter.
 • Introduktion av alternativa bränslen hör till angelägna pågående insatser inom sjöfarten.
 • Stödet till biogasproduktion från gödsel (metanreduceringsstöd) har förstärkts.
 • Miljömålsberedningen har tagit fram ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för en långsiktig klimatpolitik som ska reglera och förstärka arbetet för att nå målet.
 • Intresset för ”cirkulär ekonomi” är stort. EU-kommissionen har antagit en strategi för cirkulär ekonomi, i syfte att främja ett mer hållbart resursanvändande och minskade växthusgasutsläpp.
 • Inom EU har en ramstrategi fastslagits för det energipolitiska paketet Energiunionen som kommer att leda till en rad initiativ från EU under de närmaste åren, bland annat om energieffektivisering och förnybar energi.
 • Inom ramen för ekodesigndirektivet, ett minimidirektiv, tas krav på energi och resurseffektivitet successivt fram för olika produktgrupper.