Tre fjärdedelar av lärosätena behöver utveckla miljömålsarbetet

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, har utvärderat högskolornas och universitetens arbete med hållbar utveckling, exempelvis om de har en organisation för arbetet med hållbar utveckling, om de sätter upp mål och om de har system för att följa upp målen.

Endast en fjärdedel av lärosätena når de kriterier som satts upp. Hälften har inte satt upp mål för hållbar utveckling.