Svenskarna kör mer bil – igen!

673 mil med bil kör varje svensk i genomsnitt per år, enligt en uppdaterad indikator. Det är 10 mil mer än förra mätningen och en ökning för tredje året i rad, trots att bilåkandet måste minska för klimatets och hälsans skull. 

Varje svensk kör i genomsnitt 673 mil med bil per år, enligt 2016 års siffror. Det är en ökning av körsträcka med 10 mil jämfört med år 2015. För tredje året i rad ökar antalet mil per person, från att tidigare år varit en avtagande trend. Samtidigt behöver resandet med bil minska om klimatmålen och flera andra av Sveriges miljömål ska kunna nås.

Utsläppen påverkar miljön och dig

Utsläppen från vägtrafiken påverkar klimatet, bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Bilarnas avgaser, buller och slitagepartiklar har stor negativ påverkan på människors hälsa. Trafiken tar också mycket naturresurser och utrymme i anspråk. Utvecklingen inom transportområdet kommer att ha en avgörande betydelse för arbetet att nå flera av de svenska miljökvalitetsmålen.  

Minst i Sundbyberg, mest i Munkedal

Invånarna i Sundbybergs kommun nära Stockholm kör bil kortast i Sverige med 398 mil per invånare år 2016. Den längsta körsträckan har de som bor i Munkedals kommun på västkusten med 976 mil per invånare. Hur ser det ut i din kommun och ditt län? Kolla i den uppdaterade indikatorn "Körsträcka med bil" här på miljömål.se.

Indikatorer visar hur Sveriges miljö mår

På miljömål.se/indikatorer presenteras 111 indikatorer som visar hur den svenska miljön mår ur olika aspekter. Förändringar inom indikatorerna ger viktig information till uppföljningen av Sveriges miljömål.  

Underlag till årlig uppföljning

Indikatoruppdateringen är ett underlag till den kommande årliga regionala och nationella uppföljningen av Sveriges miljömål. Uppföljningen beskriver hur miljön mår och hur arbetet går för att nå miljömålen i hela landet. Den regionala uppföljningen publiceras på miljömål.se/regional den 15 december 2017. Den nationella uppföljningen redovisas till regeringen och på miljömål.se/au den 28 mars 2018.