Ändrad precisering för klimatmålet och fyra nya etappmål

Regeringen föreslog i sin proposition "Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige" (prop. 2016/17:146) en ändrad precisering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och fyra nya etappmål för den svenska klimatpolitiken. Riksdagen antog propositionen den 15 juni 2017.

Den nya preciseringen av miljökvalitetsmålet innebär att ett nytt temperaturmål ersätter de gamla temperatur- och koncentrationsmålen.

De fyra nya etappmålen är ett långsiktigt växthusgasutsläppsmål till år 2045, mål för minskade utsläpp till år 2030, år 2040 och för inrikes transporter. Nu finns fem etappmål för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och totalt 28 etappmål i miljömålssystemet.