Skola

De svenska miljömålen handlar om att skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar på lång sikt. Att undervisa med koppling till olika miljömål är ett sätt att få in miljödelen i undervisningen om hållbar utveckling.

Här hittar du lektionsupplägg om miljömålen; ett för varje miljökvalitetsmål och ett upplägg vardera för generationsmålet och själva miljömålssystemet. Klicka på bilden för respektive miljökvalitetsmål nedan, eller på länkar till höger och längst ned på sidan för att komma till lektionsuppläggen.

Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar 
Grundvatten av god kvalitet Hav i balans Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv 

Lektionsuppläggen innehåller bakgrundskunskap för läraren och visar kopplingen till skolans styrande dokument. Framför allt finns inspiration och idéer om hur eleverna själva kan gripa sig an miljöfrågorna, till exempel genom färdiga elevblad med olika uppgifter, diskussionsfrågor och annat som kan få fart på arbetet i klassrummet.

Lektionsuppläggen har tagits fram av stiftelsen Håll Sverige Rent i samarbete med Naturvårdsverket.

I Läroplan 2011, Lgr 11, och de kursplaner och ämnesplaner som är kopplade till den finns en rad olika ingångar till hur miljömålen kan tas upp i undervisningen. Ofta kan samma miljöfråga belysas ur en rad olika perspektiv, och kopplingen till miljömålet kan göra det lättare att ta upp miljöaspekter inom många olika skolämnen.

Skolverket har gjort en sammanställning över kopplingarna mellan miljökvalitetsmålen och Lgr 11:

Det finns lektionsupplägg per miljökvalitetsmål, se länkarna här nedan. Utöver dessa skolsidor finns även annat material på webbplatsen, på både svenska och engelska, som kan användas i undervisningen:

Lektionsupplägg för miljökvalitetsmålen, generationsmålet och miljömålssystemet

 

1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 
Ange alt-text här. 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning  8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker  12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap   14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö    16. Ett rikt växt- och djurliv
Generationsmålet Ill: Tobias Flygar Generationsmålet Sveriges miljömål Ill: Tobias Flygar Sveriges miljömål


Illustrationer: Tobias Flygar