Begränsad klimatpåverkan. Illustration: Tobias Flygar. Frisk luft. Illustration: Tobias Flygar. Bara naturlig försurning. Illustration: Tobias Flygar. Giftfri miljö. Illustration: Tobias Flygar.
Skyddande ozonskikt. Illustration: Tobias Flygar. Säker strålmiljö. Illustration: Tobias Flygar. Ingen övergödning. Illustration: Tobias Flygar. Levande sjöar och vattendrag. Illustration: Tobias Flygar.
Grundvatten av god kvalitet. Illustration: Tobias Flygar. Hav i balans samt levande kust och skärgård. Illustration: Tobias Flygar. Myllrande våtmarker. Illustration: Tobias Flygar. Levande skogar. Illustration: Tobias Flygar.
Ett rikt odlingslandskap. Illustration: Tobias Flygar. Storslagen fjällmiljö. Illustration: Tobias Flygar. God bebyggd miljö. Illustration: Tobias Flygar. Ett rikt växt- och djurliv. Illustration: Tobias Flygar.

Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen

På miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem.

 

Miljömål.se visar hur den svenska miljön mår och hur arbetet för att nå miljömålen går. Arbetet görs gemensamt av olika aktörer i samhället.

 

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Varje miljökvalitetsmål har en egen illustration, se dem här till vänster.

 

Aktuellt om miljömålen

 

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2015

I 2015 års fördjupade utvärdering av de svenska miljömålen föreslås 32 åtgärder för att nå målen.
 

Årlig uppföljning av miljömålen 2015

För 4 av 16 miljökvalitetsmål är utvecklingen positiv i miljön. För att nå målen krävs styrning och rätt använda resurser.

Film om de svenska miljömålen
Senaste Twitter-inläggen om miljömål

 

 

 

Senaste Instagram-fotona om #miljömål