Begränsad klimatpåverkan. Illustration: Tobias Flygar. Frisk luft. Illustration: Tobias Flygar. Bara naturlig försurning. Illustration: Tobias Flygar. Giftfri miljö. Illustration: Tobias Flygar.
Skyddande ozonskikt. Illustration: Tobias Flygar. Säker strålmiljö. Illustration: Tobias Flygar. Ingen övergödning. Illustration: Tobias Flygar. Levande sjöar och vattendrag. Illustration: Tobias Flygar.
Grundvatten av god kvalitet. Illustration: Tobias Flygar. Hav i balans samt levande kust och skärgård. Illustration: Tobias Flygar. Myllrande våtmarker. Illustration: Tobias Flygar. Levande skogar. Illustration: Tobias Flygar.
Ett rikt odlingslandskap. Illustration: Tobias Flygar. Storslagen fjällmiljö. Illustration: Tobias Flygar. God bebyggd miljö. Illustration: Tobias Flygar. Ett rikt växt- och djurliv. Illustration: Tobias Flygar.

Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen

På miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem.

 

Miljömål.se visar hur den svenska miljön mår och hur arbetet för att nå miljömålen går. Arbetet görs gemensamt av olika aktörer i samhället.

 

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Varje miljökvalitetsmål har en egen illustration, se dem här till vänster.


Nyheter om miljömålen

Visa alla nyheter

Aktuellt om miljömålen

 

Årlig uppföljning av miljömålen 2015

För 4 av 16 miljökvalitetsmål är utvecklingen positiv i miljön. För att nå målen krävs styrning och rätt använda resurser.

Film om de svenska miljömålen
Läs om forskning för miljömålen på Naturvårdsverkets webbplats 

Forskning för miljömålen

Naturvårdsverket finansierar forskning till stöd för arbetet med miljökvalitetsmålen.

Senaste Twitter-inläggen om miljömål


 

 

Senaste Instagram-fotona om #miljömål