Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Når vi Gävleborgs läns miljömål?

Årets bedömning av miljömålen visar att vi är nära att nå två av tolv bedömda mål, Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet. Utvecklingen i miljön är positiv för ytterligare två mål, Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö. Den regionala bedömningen är mer positiv än den nationella.

Når vi miljömålen i Gävleborg?

Årets bedömning av miljömålen visar att vi är nära att nå två av tolv bedömda mål, Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet. Utvecklingen i miljön är positiv för ytterligare två mål, Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö. Den regionala bedömningen är mer positiv än den nationella.

Det har inte skett några stora förändringar för miljötillståndet i länet under det senaste året. Trots ett omfattande miljöarbete i offentlig verksamhet regionalt och på kommunal nivå, inom näringsliv och bland privatpersoner nås bara ett fåtal miljökvalitetsmål i Gävleborg.

Läget för Gävleborgs miljö är dock något ljusare än för resten av Sverige. Det beror främst på att vi har god tillgång till naturresurser samt att vi inte är ett så tätbefolkat län. Gävleborg har goda grundvattentillgångar och med några få undantag även en bra kvalitet på grundvattnet. Luftkvaliteten är också generellt sett god.

Positivt är att flera kommuner arbetar med nya översiktsplaner och utvecklingen för målet God bebyggd miljö bedöms som positiv. För målet Levande sjöar och vattendrag går utvecklingen långsamt åt rätt håll. Restaureringsåtgärder i fysiskt påverkade vattendrag görs årligen av kommuner och andra organisationer. Då blir livsmiljön för organismer som är beroende av vatten blir bättre. Det är viktigt att värdefulla kulturmiljöer vid vatten samtidigt kan bevaras.

Trenden är negativ för några av målen. För att nå Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv krävs skötsel och skydd av biologisk mångfald och kulturmiljöer. Betesmarker, fäbodmiljöer och våtmarker hotas av igenväxning då hävden upphör och resurserna till skydd av värdefulla miljöer som gammal skog är inte tillräckliga.

Utsläppen av växthusgaser i länet fortsätter minska, men inte i tillräcklig omfattning. Störst utmaningar på länsnivå står transportsektorn och den energiintensiva industrin inför. Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i länets vatten pågår och förväntas ta fart i och med beslut om ett nytt åtgärdsprogram för vatten.

Det senaste året har Länsstyrelsen fortsatt arbetet med att skriva överenskommelser kring åtgärder för länets miljö och för klimatanpassning. Nu har alla länets kommuner skrivit under! Övriga aktörer som skrev under i år är Gästrike vatten, Gävle Taxi, Taxi Stor och Liten samt Naturskyddsföreningen.

Dagens insatser räcker trots allt inte till för att vi ska nå miljömålen till 2020. Ett offensivt arbete på alla nivåer i samhället krävs för att lösa flertalet miljöproblem.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande sjöar och vattendrag

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

Miljön är kraftigt påverkad i de flesta av länets vatten. De vanligaste problemen är vandringshinder, flottningsrensade vattendrag samt förändrade vattenflöden. Om inte åtgärdstakten ökar drastiskt kommer målet inte att nås till 2020.

Resultat

Åtgärder på regional nivå – myndigheter

Länsstyrelsen verkar för att vattenverksamheter anpassas till modern lagstiftning och miljöhänsyn. Flera processer fortgår där verksamhetsutövare förelagts att söka tillstånd för pågående verksamhet. Även via tillsyn och vid tillståndsansökningar inom andra områden  verkar länsstyrelsen kontinuerligt för att miljöpåverkan skall minimeras.

Åtgärder på kommunal nivå

Flera kommuner arbetar aktivt med att förbättra situationen för  fisk och vattenlevande organismer. I Nordanstig och Hudiksvall arbetar man för att köpa in och riva ut några kraftverk med låg energinytta men med stor miljöpåverkan. I Bollnäs arbetas aktivt med restaureringar och i Gävle har man börjat arbetet med att ta fram en vattenplan.

Status i sjöar och vattendrag

God status nås bara i en tredjedel av sjöarna och endast i en femtedel av vattendragen i arbetet med att bedöma länets vattenförekomster (1). De viktigaste orsakerna till det dåliga tillståndet är vandringshinder, morfologiska förändringar i och runt vattnen, flödesförändringar på grund av reglering och rensning, försurning samt övergödning. Dessutom så har alla länets vatten även problem med höga halter av kvicksilver och PBDE (flamskyddsmedel). Flera sjöar och vattendrag uppnår inte heller god kemisk status på grund av andra miljögifter, främst metaller.

Hotade arter

Gävleborgs län är en del av flodpärlmusslans kärnområde. Situationen är dock mycket allvarlig, i många vatten saknas reproduktion och populationerna kommer på sikt att dö ut om inte utvecklingen kan vändas. I några vatten är bilden positiv, populationen räknas i hundratusental och reproduktionen fungerar väl. Under året har dock situationen förvärrats då två starka populationer slagits ut av okänd anledning. I ett projekt där länsstyrelsen försökte hitta belägg för reproduktion av musslor i vatten där det inte var belagt med vedertagen undersökningsmetodik kunde reproduktion beläggas i ett av tio vattendrag.

Fysisk påverkan

Många vattendrag är rensade och kanaliserade vilket har försämrat livsmiljön för fisk och andra organismer. I länet finns över 2500 vandringshinder. Det är inom detta område som de flesta åtgärderna för att förbättra vattenmiljön i länet genomförs. I Nianån pågår ett samråd om utrivning av ett kraftverk och i Gnarpsån har två kraftverk köpts in för att de ska kunna rivas ut. I Klumpströmmen i Ljusnan har återställningsarbete förbättrat situationen för fisk och andra vattenlevande djur. Vandringshinder och rensade vattendrag är samtidigt kulturlämningar. Vid åtgärder ska hänsyn tas till dessa vilket är problematiskt eftersom de är dåligt inventerade. För att åtgärderna för såväl natur- som kulturvård ska göras integrerat måste kunskapen om kulturlämningarna öka.

Skydd

Under året har markförvärv skett i syfte att ytterligare skydda Håmansmaren och delar av Ängerån. Bergvik skog har även bildat ett ”Vattenlandskap” kring Kolarsjöbäcken och Västerhocklan, detta innebär ökat skydd och hänsyn.

Kulturlämningar vid vatten

Kunskapen om utbredning och omfattning av kulturlämningar vid vattendrag är mycket bristfällig. Det har under året genomförts inventeringar vid Kilån och Galvån/Rösteån i Bollnäs kommun.

I Länsstyrelsens ansökan om medel till Life-projekt i Ljusnan-Voxnan planeras en mindre del användas för antikvarisk medverkan i projektet. Länsstyrelsen överväger dessutom att genomföra en inventering av kulturlämningar längs de vattendrag som ingår i Life-projektet.

Under året har byggnadsvårdsåtgärder utförts på de vattenanknutna byggnadsminnena Voxna smedja, linskäkten i Löräng och förbereds i Strömbacka smedja. Vid byggnadsminnet och flottningsleden Kvistabäcken pågår säkerställandearbete.

Analys och bedömning

Påverkan på sjöar och vattendrag är fortsatt hög och merparten av vattnen i länet har problem relaterade till mänskliga aktiviteter, både pågående och historiska. De historiska spåren utgör samtidigt kulturmiljöer som är en del av vattendragens värde. Länsstyrelsen bedömer att målet inte kommer att nås till 2020. Utvecklingen i miljön som helhet bedöms vara svagt positiv.

Översyn av lagstiftning

Lagstiftning och praxis gällande vattenverksamheter förhindrar och bromsar i dagsläget utvecklingen av miljöanpassning inom vattenkraften, vilket är ett måste för att miljömålet ska kunna nås. Samtidigt måste lagstiftning anpassas och resurser tillsättas för att skydda kulturmiljövärden. Huvudprincipen bör vara att de verksamheter som har en påverkan på vattenmiljön också har en lagstadgad skyldighet att vidta skyddsåtgärder enligt ”förorenaren betalar- principen”.

Restaurering

Trots stora problem så går utvecklingen dock i rätt riktning inom flera områden. Restaureringsåtgärder i fysiskt påverkade vattendrag görs årligen av kommuner och andra organisationer vilket gör att livsmiljön för organismer som är beroende av vatten blir bättre. Arbetet går dock långsamt på grund av bristande resurser. Eftersom problemen är mycket omfattande åtgärdas endast en liten del varje år.

Dessutom saknas resurser till inventering av kulturlämningar. Att få fram ett tillförlitligt kunskapsunderlag om kulturlämningar skulle underlätta, inte bara för kulturmiljövården utan också naturvården. Ett sådant underlag skulle underlätta i arbetet med att prioritera och hantera de miljöer som kräver särskild hänsyn för att bevara kulturmiljön. Det långsamma åtgärdsarbetet är problematiskt då det blir allt mer tydligt att de största vattenmiljöproblemen i länet är olika former av fysiska ingrepp i vattenmiljön.

Övriga åtgärder

Kalkningsverksamheten i länet finns redovisad under miljömålet ”Bara naturlig försurning”.  

Arbetet med förorenade områden fortsätter eftersom föroreningar riskerar läcka ut i länets vattendrag. Det finns förhöjda halter av kvicksilver och andra miljögifter i sediment i anslutning till vissa gamla industrier. Sanering har under året påbörjats vid Iggesund Hårdkrom i anslutning till Iggesundsån.

Gävleborg omfattas av rådgivning inom Greppa Näringen. Denna rådgivning utvecklas kontinuerligt i syfte att ge länets lantbrukare ökad kunskap för att komma till rätta med såväl läckage av näringsämnen som bekämpningsmedel. För att minska problem med övergödningen bör också arbetet med att åtgärda enskilda avlopp förstärkas.

Referenser

  1. www.viss.lansstyrelsen.se

  2. Bristande vattenföring förbi Gävleborgs regleringsdammar. Länsstyrelsens rapport 2010:17.