Konferens i Göteborg om regionalt och lokalt miljöarbete

Mål i sikte – så styr vi med sikte på miljömålen

Program och anmälan

Tid: 27 januari 2016 kl. 10–16, fika serveras från kl 09.30, Scandic Crown, Göteborg
Moderator: Maud Larsen, kommunikationschef, Havs- och vattenmyndigheten

Kl. 10      
Inledning
Lars Bäckström, landshövding i Västra Götaland
Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket
Bijan Zainali (S), ordförande i Programberedningen för klimat, SKL

10.30     
Mål i sikte – fördjupad utvärdering av miljömålen och näringslivets miljöarbete (workshop)
Ann Wahlström, projektledare för fördjupad utvärdering, Naturvårdsverket
Leif Holmberg, projektledare för näringslivets miljöarbete, Naturvårdsverket
Annika Helker Lundström, regeringens nationella samordnare av näringslivets miljömålsarbete

11.45     
Lunch

13.00     
Ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stadsutveckling
Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister

Från FN:s globala hållbarhetsmål till lokalt hållbarhetsarbete
Maria Wetterstrand, ordförande i regeringens miljömålsråd

Ett exempel på hållbarhetsarbete
Carlos Andersson, verksamhetschef vid Passivhuscentrum Västra Götaland

14.20     
Paneldebatt: Vad behövs för att komma framåt med det lokala hållbarhetsarbetet?
Stefan Nyström, Affärsutveckling, Preem AB
Anna Ledin, direktör, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad
Sofie Allert, CEO Swedish Algae Factory
Johan Björkman (m), vice ordförande i kommunstyrelsen, Svenljunga kommun
Roine Morin, hållbarhetschef, Södra
                             
15.00     
Fika

15.25     
Så går vi vidare! (samtal och reflektioner)
Kerstin Blom Bokliden, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges kommuner och landsting, SKL
Kristina Jonäng, miljönämnden i Västra Götaland
Lena Callermo, Avdelningen för genomförande, Naturvårdsverket
Ulrika Samuelsson, avdelningschef, Miljöskyddsenheten, Länsstyrelsen Västra Götalands län

15.55     
Avslutning

Dokumentation från konferensen hittar du här

Denna konferens är en av fyra som arrangeras runt om i landet under våren 2016. Konferenserna arrangeras i samarbete mellan länsstyrelserna i Västra Götaland, Skåne, Stockholm och Västerbotten, Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS), Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Naturvårdsverket.

Mål för Sveriges miljöarbete

Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att vi ska år 2020 lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Det sammanfattas i ett generationsmål som beskriver vilken omställning av samhället som behöver ske. De sexton miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Fördjupad utvärderingen av miljömålen

I den fördjupade utvärderingen av miljömålen som presenterades i oktober 2015 gavs 33 förslag på åtgärder för att nå de 16 miljömålen och det övergripande generationsmålet. Förslagen är riktade till regeringen och handlar om att främja en cirkulär ekonomi, påverka bakomliggande drivkrafter och beteenden samt öka miljöhänsynen i användandet av mark, vatten och naturresurser. Dessutom finns ett stort antal förslag som riktas till myndigheter och olika samhällsaktörer. Utvärderingen har tre fokusområden: näringslivets miljöarbete, hållbar konsumtion och hållbar stadsutveckling.