Mål i sikte med ett offensivare miljöarbete

– fördjupad utvärdering av de svenska miljömålen 2015

 

Ett offensivt miljöarbete är avgörande för att nå Sveriges miljökvalitetsmål. Samhällsförändringar, skärpt lagstiftning och teknikutveckling krävs. Miljöfrågorna behöver få mer tyngd i politiska och ekonomiska beslut.

"Mål i sikte" innehåller de första analyserna inom 2015 års fördjupade utvärdering av de svenska miljömålen. I rapporten presenterar åtta målansvariga myndigheter hur miljön mår, om styrmedel och åtgärder gett önskad effekt och förslag på vad som behöver göras för att nå miljökvalitetsmålen. Rapporten är ett av underlagen till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2015.

Trots en positiv trend bedömer myndigheterna att bara två miljökvalitetsmål kommer att nås till år 2020: Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. En grundläggande orsak är att miljö väger för lätt i avvägningar mot andra intressen.

Filmer om den fördjupade utvärderingen 2015

 

Naturvårdsverkets vikarierande generaldirektör Eva Thörnelöf om den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål 2015, 4 maj 2015

 

Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman om den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Levande skogar, 4 maj 2015

 

Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg om den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, 4 maj 2015

Mer om den fördjupade utvärderingen 2015

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att göra en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Rapporten lämnas till regeringen den 22 oktober 2015. Många myndigheter med ansvar i miljömålssystemet deltar i arbetet med att ta fram underlag om miljökvalitetsmålen och tvärgående miljöfrågor.

Rapporten "Mål i sikte" innehåller uppföljning, analys, bedömning, prognos och förslag till insatser för de 16 miljökvalitetsmålen. Senare under året kommer analyser inom tre utvalda fokusområden: Hållbar konsumtion, Hållbara städer och Näringslivets miljöarbete, samt en målövergripande samlad analys och bedömning av utvecklingen mot generationsmålet och miljökvalitetsmålen

Analyserna för fokusområdena Hållbar konsumtion, Hållbara städer och Näringslivets miljöarbete ska:

  • samla kunskap och ge en sammanhållen bild av utvecklingen inom några prioriterade samhällsområden i förhållande till miljökvalitetsmålen
  • avgränsa frågeställningar och därmed kunna göra en mer djupgående analys och utvärdering inom dessa utvalda områden
  • skapa tydlighet och bättre involvera olika myndigheter och organisationer i arbetet.

Intervjuer om den fördjupade utvärderingen 2015

 

Miljömålsrådets ordförande Maria Wetterstrand ger sin syn på den pågående fördjupade utvärderingen av de svenska miljömålen, 9 mars 2015

 

Miljö- och energidepartementets statssekreterare Göran Enander om den fördjupade utvärderingen av miljömålen, 21 november 2014

Uppföljning och utvärdering av miljömålen

Naturvårdsverket gör regelbundet fördjupade utvärderingar av möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Den förra kom år 2012.

Miljökvalitetsmålen och etappmålen i miljömålssystemet följs upp varje år. Den årliga uppföljningen presenteras i en rapport från Naturvårdsverket till regeringen.