Begränsad klimatpåverkan. Illustration: Tobias Flygar. Frisk luft. Illustration: Tobias Flygar. Bara naturlig försurning. Illustration: Tobias Flygar. Giftfri miljö. Illustration: Tobias Flygar.
Skyddande ozonskikt. Illustration: Tobias Flygar. Säker strålmiljö. Illustration: Tobias Flygar. Ingen övergödning. Illustration: Tobias Flygar. Levande sjöar och vattendrag. Illustration: Tobias Flygar.
Grundvatten av god kvalitet. Illustration: Tobias Flygar. Hav i balans samt levande kust och skärgård. Illustration: Tobias Flygar. Myllrande våtmarker. Illustration: Tobias Flygar. Levande skogar. Illustration: Tobias Flygar.
Ett rikt odlingslandskap. Illustration: Tobias Flygar. Storslagen fjällmiljö. Illustration: Tobias Flygar. God bebyggd miljö. Illustration: Tobias Flygar. Ett rikt växt- och djurliv. Illustration: Tobias Flygar.

Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen

På miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem.

 

Miljömål.se visar hur den svenska miljön mår och hur arbetet för att nå miljömålen går. Arbetet görs gemensamt av olika aktörer i samhället.

 

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Varje miljökvalitetsmål har en egen illustration, klicka på dem för att läsa mer om respektive mål.

 

Näringslivets roll för miljömålen

Näringslivets agerande påverkar hur snabbt miljömålen nås.

 

Näringslivet har en viktig roll tillsammans med andra aktörer för att miljömålen ska nås. Många företag bedriver i dag ett strukturerat miljöarbete som har stor betydelse för miljön och ligger i linje med de svenska miljömålen.

 

På miljömål.se/naringslivet får små och stora företag inspiration och verktyg till att mer aktivt arbeta med de svenska miljömålen.

Miljömålsrådets åtgärder

Miljömålsrådet tar fram åtgärder och intensifierar arbetet för att nå miljömålen.

 

Regeringen har återinrättat Miljömålsrådet för att stärka berörda myndigheters roll i genomförandet av miljöpolitiken och se till att miljöfrågorna blir mer prioriterade.

 

Miljömålsrådet presenterade 44 åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen den första mars 2016.

Nyheter om miljömålen

Visa alla nyheter

Aktuellt om miljömålen

 

Årlig uppföljning av miljömålen 2016

2 av 16 miljökvalitetsmål kommer att nås till år 2020. 4 etappmål bedöms vara uppnådda eller nära att nås. Detta visar att viktiga styrmedel och åtgärder får effekt i miljön på sikt.

 

 

 

Miljömålsrådets åtgärdslistor 2016

Miljömålsrådet har presenterat 44 samverkansåtgärder och en rad enskilda åtgärder från rådets ingående myndigheter för att nå miljömålen.

 

 

 

 

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2015

I 2015 års fördjupade utvärdering av de svenska miljömålen föreslås 32 åtgärder för att nå målen.

 

 

 

Senaste Twitter-inläggen om miljömål

 

 

 

Senaste Instagram-fotona om #miljömål