Få län når miljökvalitetsmål till år 2020

Mycket görs i Sveriges län för att nå miljömålen men mer behöver fortfarande göras för att målen ska nås, visar årets regionala uppföljning. 3 av 21 län varken når eller är nära att nå något av miljökvalitetsmålen till år 2020.

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen har redovisat sin årliga bedömning av länens möjlighet att nå miljökvalitetsmålen. Bedömningen gäller dels uppfyllelse av målen, dels utvecklingstrenden för målen.

3 av 21 län bedöms varken nå eller vara nära att nå något av miljökvalitetsmålen till år 2020. De miljökvalitetsmål som överlag bedöms mest positivt är Frisk luft, Bara naturlig försurning. Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö. De mål som överlag bedöms mest negativt är Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans. För de tre senare syns små positiva förändringar i bedömningen jämfört med i fjol.

Länsstyrelserna driver på miljöarbetet

Sveriges regionala miljömyndigheter – de 21 länsstyrelserna och Skogsstyrelsen – har en drivande och samordnande roll i arbetet med att nå de svenska miljömålen. De har ansvar för att regionalt prioritera, anpassa och konkretisera alla miljökvalitetsmål. De ansvarar för regional uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen och det regionala arbetet med att nå miljömålen. Länsstyrelser ska också föreslå åtgärder för att nå målen i samverkan med andra myndigheter.

Nationell uppföljning

Den regionala uppföljningen är ett underlag till den kommande årliga nationella uppföljningen av miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket redovisar den till regeringen den 31 mars 2017. Den nationella uppföljningen beskriver hur miljön mår och hur miljöarbetet går i hela Sverige.

Indikatorer visar hur miljön mår

Här på miljömål.se presenteras 110 indikatorer som visar hur miljön mår ur olika aspekter. Förändringar inom indikatorerna ger viktig information till uppföljningen av miljökvalitetsmålen.