3 av 21 län når miljökvalitetsmål till år 2020

Mycket görs i Sveriges län för att nå miljömålen, men bara 3 av 21 län når något av miljökvalitetsmålen till år 2020. 13 av länen är nära att nå ett eller flera av målen. Fyra län redovisar att de inte når något miljökvalitetsmål alls med dagens förutsättningar. Det visar årets regionala uppföljning av miljökvalitetsmålen.

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen har redovisat sin årliga bedömning av länens möjlighet att nå 13 av de 16 svenska miljökvalitetsmålen. Genomgången visar att 3 av 21 län bedöms nå något av målen till år 2020. 13 av länen är nära att nå något eller flera av miljökvalitetsmålen. 4 av 21 län når inte något av miljökvalitetsmålen utifrån dagens förutsättningar.

För miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet är bedömningen mest positiv. Men inget län bedöms nå eller vara nära att nå sex av miljökvalitetsmålen: Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skoger, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv.

Mycket görs men mer behövs för att nå målen

Länsstyrelserna pekar på flera områden där det behövs större insatser för att komma närmare målen. Färre lantbrukare och brist på betesdjur leder till igenväxande av hagmarker och likåldrig skog minskar den biologiska mångfalden. Försämrad biologisk mångfald, tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter, påverkar de så kallade ekosystemtjänsterna som behövs för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. Inköp av ekologisk mat och arbete för en giftfri förskola är exempel på lokala och regionala insatser.

Restaureringsåtgärder i fysiskt påverkade vattendrag görs årligen av kommuner och andra organisationer. Det förbättrar livsmiljön för organismer som är beroende av vatten. Flera länsstyrelser pekar också på att arbetet med skydd av våtmarker har gått framåt de senaste åren.

Förutsättningarna att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag ökar genom vattenförvaltningens nya åtgärdsprogram. Ökad kunskap hos miljöfarliga verksamheter minskar spridningen av miljögifter till ytvatten. Kontroll av enskilda avlopp och ökad anslutning till kommunala reningsverk minskar övergödningen, som fortfarande är ett miljöproblem i kustvatten.

Inom naturvård och samhällsplanering finns en stor möjlighet att arbeta regionalt och lokalt. Miljöhänsyn inom samhällsplanering, areella näringar och byggande av infrastruktur påverkar de flesta miljökvalitetsmål. Obalansen mellan den tätbefolkade kusten och den glesbebyggda landsbygden är en utmaning för flera län. 

Länsstyrelserna driver på miljöarbetet

Sveriges regionala miljömyndigheter – de 21 länsstyrelserna och Skogsstyrelsen – har en drivande och samordnande roll i arbetet med att nå de svenska miljömålen. De har ansvar för att regionalt prioritera, anpassa och konkretisera alla miljökvalitetsmål. De ansvarar för regional uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen och det regionala arbetet med att nå miljömålen. Länsstyrelser ska också föreslå åtgärder för att nå målen i samverkan med andra myndigheter.

Nationell uppföljning

Den regionala uppföljningen är ett underlag till den kommande årliga nationella uppföljningen av miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket redovisar den till regeringen den 31 mars 2016. Den nationella uppföljningen beskriver hur miljön mår och hur miljöarbetet går i hela Sverige.

Indikatorer visar hur miljön mår

Här på miljömål.se presenteras 112 indikatorer som visar hur miljön mår ur olika aspekter. Förändringar inom indikatorerna ger viktig information till uppföljningen av miljökvalitetsmålen.