Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar.

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Gotlands läns miljömål?

I årets regionala bedömning av hur Sveriges miljökvalitetsmål är troliga att nå till år 2020, bedöms att endast ett miljökvalitetsmål – Myllrande våtmarker – är nära. För övriga miljömål är bedömningen att målen inte nås med i dag beslutade åtgärder och styrmedel.

Utvecklingen av miljötillståndet på Gotland visar generellt samma mönster som det nationella. Av de 15 miljömål aktuella på Gotland bedöms endast målet Myllrande våtmarker nära att nå. Övriga är inte möjliga att nå till år 2020 med idag planerade styrmedel.

Ingen förändring avseende bedömningarna av de gotländska miljökvalitetsmålen har skett mellan 2012 och 2013 utom gällande målet Giftfri miljö där bedömningen har gått från negativ utveckling till oklar.

För de flesta miljömål är utvecklingen neutral eller oklar, men för ett mål, Ingen övergödning, går utvecklingen i svag positiv riktning. Vattendirektivet och Rådgivning inom projektet Greppa Näringen är viktiga och Region Gotlands projekt Klart Vatten arbetar framgångsrikt med att åtgärda enskilda avlopp i länet, vilket också bidrar till målet Grundvatten av god kvalitet.

En gles och spridd bebyggelse på Gotland innebär dyr infrastruktur och åkandet i personbilar ökar. Gotland ligger i framkant med avfallshantering och fibernätutbyggnad. I samhällsplaneringen lyfts sociala aspekter och ett miljömålsinriktat miljöprogram tas fram. 

För att kunna nå alla de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen är styrmedel för åtgärder avgörande. Ökade krav på rening av sjöfartens utsläpp har stor betydelse för miljön i Östersjön. Bortprioriteringen av LOVA-medlen 2013 innebar att åtgärder för bättre vatten inte genomfördes. Grundvatten är ett prioriterat område som inte sällan ligger i konflikt med andra exploateringsintressen, till exempel vid nybyggnation och i miljöprövning av sten- och grustäkter.

I Gotlands rika odlingslandskap och för dess rika växt och djurliv är utvecklingen negativ. Livsmiljöer försvinner genom jordbrukets rationalisering. EU:s jordbrukspolitik för nästa period 2014-2020 är avgörande för utvecklingen i landskapet. De kulturhistoriska värden som finns i vår omgivning utgör en viktig resurs för förståelsen och upplevelsen av vårt landskap och kulturmiljön är en viktig faktor i det regionala tillväxtarbetet.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

Koldioxidutsläppen från fossila bränslen till transporter och värme (exklusive värmeproduktion i öns kalksten- och cementindustri) har minskat på Gotland mellan åren 1990 och 2010, framförallt tack vare utfasning av oljeeldning för uppvärmning som ersatts med biobränsle genom fjärrvärme. Lokalt biobränsle svarar för större delen av bränslebehovet för uppvärmning av byggnader.

Länsstyrelsen har under 2012 beslutat om regionala mål för begränsad klimatpåverkan till 2020. Dessa har tagits fram i bred samverkan med intressenter i länet och innefattar mål för energieffektivisering, förnybar energi och minskade växthusgaser. I arbetet med regionala mål har företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner på Gotland erbjudits att göra åtaganden för att bidra till att målen uppnås. Utöver Länsstyrelsen har 13 aktörer i länet lämnat åtaganden för att bidra till att målen uppnås till 2020.

Region Gotlands projekt Klimatentreprenörer på Gotland har visat på potentialen av energieffektivisering i företag. En uppföljning under 2012 visar att företagen kommit igång med att göra energikartläggningar eller andra åtgärder. Vanliga åtgärder var att mäta förbrukning, åtgärda toppar och närvarostyra. Regionen har med projektet sett att det finns behov av nätverk för företag och att anordna träffar där företag kan utbyta erfarenheter.

Vindbruket är stort och intresset för att ytterligare utveckla vindkraften på Gotland är högt.

Överföring av elektricitet från Gotland begränsas just nu av kapaciteten hos nuvarande HVDC-länk (High Voltage Direct Current; högspänd likström) till fastlandet. Elnätets tak på 195 MW ansluten effekt är i dagsläget i princip nått. Svenska Kraftnät har tagit ett strategiskt beslut att ansluta elnätet på Gotland till det svenska stamnätet genom att installera två nya HVDC-länkar till Gotland för att möjliggöra fortsatt utbyggnad av vindkraften på Gotland. Den första länken beräknas bli klar att tas i drift under 2017, denna kan då möjliggöra nästa fas av vindkraftsutbyggnad på Gotland.

Möjligheten att bygga ut vindkraften ytterligare är bland annat beroende av försvarsintressen i länet. Länsstyrelsen har erhållit medel från Energimyndigheten för att tillsammans med Försvarsmakten, SMHI och Region Gotland, precisera effekten av tidigare utredda åtgärder som möjliggör utbyggnad av vindbruk på Gotland i områden med försvarsintressen.

Projektet Smart grid Gotland startades upp 2012 och beräknas pågå till 2015. Projektet syftar till att visa hur det är möjligt att modernisera ett befintligt elnät för att kunna ansluta större mängder förnybar energi med bevarad eller förbättrad elkvalitet. Projektet avser också att ge kunden möjlighet att aktivt delta på energimarknaden.

Biogasanläggningar har byggts ut under de senaste åren, vilket bland annat gjort att Visby mejeri har från början av 2012 kunnat börja ersätta sin oljeförbrukning med biogas. Det har även möjliggjort gasdrivna fordon i liten skala. På Gotland finns idag tre biogasföretag registrerade.

Analys

De utmaningar för energiomställning som Gotland står inför omfattar främst sten- och cementindustrin, transporter och arbetsmaskiner, etablering av en ny elkabel till fastlandet, utbyggnad av elnätet på Gotland, energieffektivisering i äldre byggnader och en allt större turistnäring.

Andelen förnybar energi inom sten- och cementindustrin har ökat. Det som bedöms krävas för en fortsatt omställning är ökad tillgång till förnybar energi, effektivare nyttjande av spillvärme samt teknik för lagring av koldioxid (CCS). Länsstyrelsen bedömer att övrig industri har möjlighet att övergå till förnybar energi. Biogas är en möjlig alternativ energikälla för flera industrier. Det krävs då en ökad produktion av biogas till konkurrenskraftiga priser.

Region Gotland har visat att det är viktigt att fortsätta arbeta med företagens energieffektivisering och att myndigheter kan hjälpa till med att skapa mötesplatser och bidra med information om hur man kan energieffektivisera.

Utvecklingen inom området tunga transporter och arbetsmaskiner går långsamt. Den mest omedelbara potentialen finns inom energieffektivisering. Åtgärder som sparsam körning och förbättrad logistik är enkla åtgärder som ger stora effekter. För att minska klimatpåverkan krävs också teknikutveckling och kommersialisering av tunga fordon och arbetsmaskiner som drivs med förnybara bränslen.

De områden där Gotland har god potential för energiomställning är främst vindkraft, smarta elnät, elbilar, solenergi, geotermisk energi, biogasproduktion och fordon som drivs med biogas.

I dagsläget finns genom den begränsade överföringskapaciteten av el till fastlandet ett tak för hur mycket förnybar el som kan produceras. Ny elkabel till fastlandet, utbyggnad av elnätet på Gotland, forskning och demonstration av smarta elnät samt möjligheter att effektivare hantera periodisk energiproduktion är därför viktiga åtgärder. Dessa pågår och kommer att ge resultat inom ett par års tid.  Förbättringar i elnätets överföringskapacitet innebär dock stora investeringar. Den fortsatta utvecklingen av vindkraftsutbyggnaden beror också mycket på elpriset.

Flera av de styrmedel som är viktiga för energiomställning regionalt beslutas på nationell nivå. Utbyggnaden av biogasproduktion beror bland annat på nationella beslut som rör biogasens ekonomiska förutsättningar. Intresse för biogas som drivmedel finns lokalt, men bedömningen är att investeringen i produktionsanläggningar för biogas inte enbart ska finansieras på marknadsmässiga grunder medan marknaden byggs upp. Alternativ användning av biogasen kan behöva byggas upp med investeringsstöd.

Priserna på drivmedel och el påverkar generellt motivationen att satsa på ny teknik eller energieffektivisera.

Behovet av bil för persontransporter är stort på Gotland. Det finns stor potential för elbilar och laddhybrider på grund av korta körsträckor, milt klimat och lokal produktion av grön el från vindkraft. Initialt är en betydelsefull åtgärd att bygga ut infrastruktur för laddning.