Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Kronobergs läns miljömål?

Inga miljökvalitetsmål bedöms kunna nås i Kronobergs län till år 2020. Ett mål – God bebyggd miljö – är nära att nås. Ytterligare effektivare styrmedel och åtgärder behöver tas fram för att komma längre i miljöarbetet.

Utvecklingen är positiv för Frisk luft och Skyddande ozonskikt även om mer kan och måste göras.

Utvecklingen är neutral för Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar och God bebyggd miljö. Trots fokus på klimatet och på fossilbränslefritt län ökar både transporternas utsläpp av växthusgaser och dess påverkan på luftkvaliteten. Intensifierat skogsbruk, tillsammans med otillräckliga anslag för skydd av skog, missgynnar den biologiska mångfalden. Vattenskyddsområden bör fastställas och uppdateras i betydligt högre takt än nu. Tillgängligheten till service på landsbygden försämras även om fler får tillgång till bredband efterhand. Nya järnvägsstationer på mindre orter förbättrar möjligheten att pendla med tåg.

Utvecklingen är oklar för Säker strålmiljö.

Utvecklingen är negativ för Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Minskande, otillräckliga anslag till sanering av förorenade områden sinkar takten i att omhänderta miljösynder. Nya ämnen/kemikalier kan innebära okända risker för människors hälsa. Höga kvicksilverhalter i länets vatten innebär att god kemisk status inte nås. Det läcker fortfarande näringsämnen från alltför många enskilda avlopp och från jordbruksmarken. Stora insatser behövs för att restaurera våtmarker, limniska miljöer och minska övergödningen. Ökande humushalter i sjöar och vattendrag anses numera vara en återgång till det normala och ett resultat av minskande svaveldeposition. Antalet betesdjur och arealen jordbruksmark minskar, liksom de naturliga gräsmarkerna och slåtterängarna. Det finns inget ekonomiskt incitament för länets allt färre lantbrukare att bruka dessa marker. Inget tyder på att antalet rödlistade arter minskar i länet.

Länsstyrelsen i Kronobergs läns miljömålssidor

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

För miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet följer den regionala bedömningen den nationella. Bedömningen är att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet med idag beslutade eller planerade styrmedel. Vattenskyddsområden bör fastställas och uppdateras i betydligt högre takt än vad som görs.

Grundvattnets kvalitet

Provtagning i kommunala allmänna grundvattentäkter som syftar till att långsiktigt undersöka tillstånd och trender för vattenkvalitet visar att några enstaka täkter har förhöjda halter av bly, klorid och nitrat. Generellt i länet finns det risk för försurning i grundvattnet, då alkaliniteten är låg i de flesta isälvsavlagringar, i bergborrorna är alkaliniteten något högre och risken för försurning mindre. Vad gäller järn och mangan är variationerna mellan olika täkter stor från mycket höga halter till mycket låga halter. I östra delen av länet är aluminiumhalterna högre än i västra delarna. Förhöjda halter av zink och nickel har uppmätts i några enstaka prover.

God kemisk grundvattenstatus

Tre grundvattenförekomster har otillfredsställande status och orsakerna till detta är förekomst av bekämpningsmedel i vattentäkt samt förorenad mark, gammal glasbruksverksamhet, med höga halter av arsenik och bly. I 14 förekomster är det risk att de inte uppnå god status till år 2021 beroende på förhöjda halter av olika ämnen som nitrat, bekämpningsmedel, klorid och metaller eller stor påverkan från mänskliga aktiviteter. Flera grundvattenförekomster ligger i anslutning till tätorter där olika verksamheter kan ha stor påverkan på grundvattnets kvalitet. Provtagning för verifiering av grundvattenkvalitet visar inte på förhöjda halter av undersökta ämnen. Däremot kvarstår risken för påverkan då det finns mänskliga verksamheter som i framtiden kan påverka grundvattenkvaliteten.

God kvantitativ grundvattenstatus och Grundvattennivåer

Det finns god tillgång till grundvatten och inga större problem med sjunkande grundvattennivåer i länet. Det kan lokalt förekomma problem bland annat beroende på stor andel hårdgjord yta inom ett område. Vid större uttag för dricksvatten där uttagen överskrider grundvattenbildningen infiltreras ytvatten för att grundvattennivåerna inte ska sänkas.

Bevarande av naturgrusavlagringar

Det är positivt att grusåsar används allt mindre till grustäkter är positivt. Antalet grustäkter i länet fortsätter att minska och var vid utgången av år 2012 färre än 20 stycken. Flera täkter kommer att avslutas de närmaste åren. Uttag i täkter för husbehov förekommer. Täkter med alternativa material, som berg- och moräntäkter, ökar. I områden utanför storstadsregionerna är det svårt få till exempel betongindustrin att ställa om sin produktion till användning av annan råvara än naturgrus. Avvägningen mellan ekonomi, behov och naturvärden är svår. Det finns ett stort behov av att uppdatera befintlig materialförsörjningsplan. För att arbetet med materialförsörjningsplanering ska kunna genomföras måste extra resurser tillföras. Vilka värden en naturgrusavlagring ska ha för att täkt inte ska få anläggas behöver tydliggöras. En förutsättning för fortsatt arbete är att SGU tillhandahåller och uppdaterar information om vilka användningsområden det finns ersättningsmaterial för och vilka geologiska formationer som har stor betydelse för dricksvattenförsörjningen. Sammantaget bedöms utvecklingen vara neutral.

Analys och bedömning

Länet har god tillgång till grundvatten av god kvalitet. Undantag finns i några områden. Där grundvatten har förorenats av exempelvis jordbruk, förorenade områden och försurning kommer det troligen att vara påverkat även efter år 2020 eftersom grundvatten har lång omsättningstid. Länsstyrelsen har i samarbete med kommunerna tagit fram en regional vattenförsörjningsplan, där 49 grundvattentillgångar pekats ut som prioriterade för vattenförsörjningen. Sammantaget bedöms utvecklingen vara neutral.

Vattenskyddsområden

Ett sätt att skydda grundvatten är att inrätta vattenskyddsområden, med restriktioner av markanvändningen, för grundvattentäkter. Vattenskyddsområden minskar riskerna för framtida påverkan och leder till att vattenkvaliteten kan förbättras. Ungefär 30 procent av vattentäkterna i länet saknar vattenskyddsområden. Skyddsområden för dessa vattentäkter behöver därför fastställas i länet.

Vattenkvalitet

I områden med intensivt jordbruk kan förhöjda halter av näringsämnen innebära problem med vattenkvaliteten. Kronobergs län har utsatts för mycket surt nedfall och då våra jordar inte innehåller så stor andel av neutraliserande ämnen har det ytliga grundvattnet påverkats av försurning. Grävda brunnar för enskild vattenförsörjning får sitt vatten från det ytliga grundvattnet. Andelen av befolkningen i Kronobergs län som får sitt dricksvatten via enskilda brunnar är större än genomsnittet för Sverige. Trots att nedfallet har minskat har detta ännu inte gett någon effekt på grundvattenkvaliteten.

Vid klassning enligt vattenförvaltningen av länets 76 grundvattenförekomster 2013 framkom att tre förekomster har otillfredsställande kemisk status och att 14 förekomster riskerar att inte uppnå god kemisk status. För samtliga grundvattenförekomster har det gjorts en påverkansbedömning i maj 2013 utifrån från vilka verksamheter och vilken markanvändning det finns på och i anslutning till grundvattenförekomsten. I de förekomster där påverkansbedömningen visat att vattenkvaliteten inte når god status har verifierande grundvattenprovtagning genomförts under 2012 (Länsstyrelsens projekt om verifiering av riskklassade grundvattenförekomster 2012). Verifieringen har inte visat på förhöjda halter av grundvattenkemin, vilket gör att bedömningen god status stärks. Däremot finns risken att förekomsten kan påverkas av mänskliga verksamheter kvar.

Grundvattnets kvantitet

Tillgången på grundvatten är vanligen god i länet. Samtliga 76 grundvattenförekomster i länet bedöms ha god kvantitativ status. Scenarierna kring framtida klimatförändringar visar att södra Sverige troligen kommer få högre temperaturer och mindre nederbörd under sommaren, vilket kan leda till perioder med brist på vatten av god kvalitet. Under sommaren och hösten år 2013 regnade det mindre än normalt i länet och grundvattennivåerna är låga. Flera enskilda brunnar har sinat under hösten 2013.

Bevarande av naturgrusavlagringar

Grusåsar används allt mindre till grustäkter. Tidigare regionalt miljömål om minskade grusuttag uppnåddes till år 2010. En regional vattenförsörjningsplan togs fram år 2012. Planen pekar ut grundvattenområden som är värdefulla för nuvarande och framtida vattenförsörjning. Inom dessa områden bör vattenförsörjning prioriteras före möjligheten att använda grusåsarna till materialtäkter (Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län. Huvudrapport. Meddelande nr 2012:16).

Prioriteringar i länet

Under det kommande året påbörjas mätningar av grundvattennivåer i två av länets grundvattenförekomster. 

Pil uppåt smiley saknas Grundvatten av god kvalitet i Kronobergs län

Indikatorer som följer upp målet