Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Kronobergs läns miljömål?

Inga miljökvalitetsmål bedöms kunna nås i Kronobergs län till år 2020. Två mål, Frisk luft och God bebyggd miljö, är nära att nås. Strukturomvandlingen på landsbygden gör flera mål svåra att nå. Skärpt lagstiftning, effektivare styrmedel och att framtagna åtgärder genomförs behövs för att nå målen.

Det behövs minskade utsläpp av klimatgaser och partiklar. Transportvanor och konsumtionsmönster måste ändras. Vattenskyddsområden måste fastställas och uppdateras i betydligt högre takt. Våtmarker och limniska miljöer behöver restaureras. Övergödningen från enskilda avlopp och jordbruksmark måste minska.

Sanering av förorenade områden åtgärdas, men takten behöver ökas för att omhänderta gamla miljösynder. Nya kemikalier innebär okända risker för människors hälsa. Information om att solvanor behöver ändras tycks inte nå fram.

Förändringar i jord- och skogsbruket samt otillräckliga anslag för skydd och skötsel missgynnar den biologiska mångfalden. Landsbygden förändras, särskilt skogsbygden. På 20 år har 76 procent av mjölkbönderna och 28 procent av mjölkkorna försvunnit. Åkerarealen har under samma tid minskat med 17 procent, en utveckling som delas med Jämtland, Västernorrland och Norrbottens län. Samtidigt försvinner de naturliga gräsmarkerna, slåtterängarna och kulturmiljöerna, vilket innebär att variationen, och därmed den biologiska mångfalden i landskapet, minskar. Sånglärkan har till exempel minskat med 55 procent de senaste 30 åren. Även stare, rapphöna, tofsvipa, törnskata och storspov minskar.

Generationsskiften måste underlättas. Tillgängligheten på dagligvarubutiker och drivmedel på landsbygden är dålig. Bara hälften av länets hushåll har tillgång till bredband via fiber. Samtidigt som det finns en ambition från riksdagen att öka den ekologiska produktionen, och insikten ökar hos medborgarna om att konsumera ekologiskt och närproducerat, saknas tillräcklig lönsamhet för länets allt färre lantbrukare att bruka markerna i skogsbygden.

Det måste gå att bedriva jordbruk även i Kronobergs län.

Länk till: Länsstyrelsen i Kronobergs läns miljömålssidor

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

För detta miljömål bedrivs inget samlat regionalt arbete. Regionalt underlag för att bedöma tillstånd och tendenser saknas, utom i någon mån för exponering för UV-strålning där antalet hudcancerfall kan konstateras öka. För att bryta den trenden måste människor ändra sina solvanor.

Resultat   

Hudcancer till följd av UV-exponering visar på en negativ utveckling. För övriga områden saknas regionala data. Sammantaget bedöms därför utvecklingen som oklar.

Strålskyddsprinciper

Den övergripande utgångspunkten att begränsa skadlig strålning ska vägas mot nyttan till exempel i medicinska undersökningar och behandlingar. Det saknas regionalt underlag för att göra regionala uppföljningar. Området är reglerat i speciallagstiftning och styrs till betydande del av internationella överenskommelser och riktlinjer som hanteras av Strålskyddsmyndigheten som även är nationell ansvarig målmyndighet för miljökvalitetsmålet.

Radioaktiva ämnen

Regionalt underlag saknas för att bedöma resultat och tendenser för individers exponering av skadlig strålning. Den lagstiftning som reglerar verksamheter som hanterar radioaktiva ämnen samt tillsyn hanteras nationellt av Strålskyddsmyndigheten.

Ultraviolett strålning

Utveckling av cancer sker med fördröjning från exponeringen av strålning. Indikatorerna av hudcancer (Skivepitelcancer och Malignt melanom) visar en exponentiell ökning av antalet hudcancerfall. Tendensen vad gäller utvecklig av olika hudcancerformer och människors beteende vad gäller exponering för UV-strålning talar för att målet inte kommer att nås inom överskådlig tid, då det tar mycket lång tid innan eventuella åtgärder får något genomslag i minskat insjuknande i cancer.

Elektromagnetiska fält

Kunskapen om förekomst och effekter av elektromagnetiska fält är alltför bristfällig för att följa upp på regional nivå. Regionala data och entydig forskning om vad som är skadligt saknas.

Analys

Strålsäkerhetsmyndigheten, som är nationell tillstånds- och tillsynsmyndighet, är den som kan göra en bedömning eller samla in underlag om dostillskottet av radioaktiva ämnen från enskilda verksamheter. Den regionala bedömningen följer den nationella, eftersom uppföljningen baseras på indikatorer som främst följs på nationell nivå.

Länsstyrelsen saknar underlag för att göra en regional bedömning av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Utvecklingsriktningen är oklar förutom när det gäller utvecklingen av hudcancer.

Viktigt med planering av skuggiga miljöer

Tillgänglig statistik om utvecklingen av skivepitelcancer och malignt melanom visar tydligt att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet/preciseringen till år 2020 med idag beslutade styrmedel. Målet att minska antalet hudcancerfall bedöms inte kunna nås inom tidsperioden. Åtgärder för att minska exponeringen av UV-strålar från solen är att redan i planeringsstadiet projektera för skuggiga platser i kommunerna, framförallt där barn vistas dagtid.