Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Kronobergs läns miljömål?

Inga miljökvalitetsmål bedöms kunna nås i Kronobergs län till år 2020. Ett mål – God bebyggd miljö – är nära att nås. Ytterligare effektivare styrmedel och åtgärder behöver tas fram för att komma längre i miljöarbetet.

Utvecklingen är positiv för Frisk luft och Skyddande ozonskikt även om mer kan och måste göras.

Utvecklingen är neutral för Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar och God bebyggd miljö. Trots fokus på klimatet och på fossilbränslefritt län ökar både transporternas utsläpp av växthusgaser och dess påverkan på luftkvaliteten. Intensifierat skogsbruk, tillsammans med otillräckliga anslag för skydd av skog, missgynnar den biologiska mångfalden. Vattenskyddsområden bör fastställas och uppdateras i betydligt högre takt än nu. Tillgängligheten till service på landsbygden försämras även om fler får tillgång till bredband efterhand. Nya järnvägsstationer på mindre orter förbättrar möjligheten att pendla med tåg.

Utvecklingen är oklar för Säker strålmiljö.

Utvecklingen är negativ för Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Minskande, otillräckliga anslag till sanering av förorenade områden sinkar takten i att omhänderta miljösynder. Nya ämnen/kemikalier kan innebära okända risker för människors hälsa. Höga kvicksilverhalter i länets vatten innebär att god kemisk status inte nås. Det läcker fortfarande näringsämnen från alltför många enskilda avlopp och från jordbruksmarken. Stora insatser behövs för att restaurera våtmarker, limniska miljöer och minska övergödningen. Ökande humushalter i sjöar och vattendrag anses numera vara en återgång till det normala och ett resultat av minskande svaveldeposition. Antalet betesdjur och arealen jordbruksmark minskar, liksom de naturliga gräsmarkerna och slåtterängarna. Det finns inget ekonomiskt incitament för länets allt färre lantbrukare att bruka dessa marker. Inget tyder på att antalet rödlistade arter minskar i länet.

Länsstyrelsen i Kronobergs läns miljömålssidor

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat   

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

 I preciseringen av målet anges att:

  • individens exponering för skadlig strålning ska begränsas så lång det är rimligt möjligt
  • utsläpp av radioaktiva ämnen i miljön ska begränsas så att människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas
  • antalet årliga hudcancerfall orsakade av ultraviolett strålning ska vara lägre än år 2000
  • att exponeringen av elektromagnetiska fält är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt

Hudcancer till följd av UV-exponering visar på en negativ utveckling. För övriga områden saknas regionala data. Sammanfattningsvis bedöms utvecklingsriktningen vara oklar.

Strålskyddsprinciper

Den övergripande utgångspunkten att begränsa skadlig strålning ska vägas mot nyttan till exempel i medicinska undersökningar och behandlingar. Det saknas regionalt underlag för att göra regionala bedömningar. Området är reglerat i speciallagstiftning som hanteras av fackmyndigheten Strålskyddsmyndigheten som även är nationell ansvarig målmyndighet för miljökvalitetsmålet.

Radioaktiva ämnen

Regionalt underlag saknas för att bedöma resultat och tendenser för individers exponering av skadlig strålning. Den lagstiftning som reglerar verksamheter som hanterar radioaktiva ämnen samt tillsyn hanteras nationellt av Strålskyddsmyndigheten.

Ultraviolett strålning

Utveckling av cancer sker med fördröjning från exponeringen av strålning. Indikatorerna av hudcancer (Skivepitelcancer och Malignt melanom) visar en exponentiell ökning av antalet hudcancerfall. Tendensen vad gäller utvecklig av olika hudcancerformer och människors beteende vad gäller exponering för UV-strålning talar för att målet inte kommer att nås inom överskådlig tid.

Elektromagnetiska fält

Kunskapen om förekomst och effekter av elektromagnetiska fält är alltför bristfällig för att följa upp på regional nivå. Regionala data och entydig forskning om vad som är skadligt saknas.

Analys

Strålsäkerhetsmyndigheten, som är nationell tillstånds- och tillsynsmyndighet, är den som kan göra en bedömning eller samla in underlag om dostillskottet av radioaktiva ämnen från enskilda verksamheter.

För miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö följer den regionala bedömningen den nationella, eftersom uppföljningen baseras på indikatorer som främst följs på nationell nivå.

Länsstyrelsen saknar underlag för att göra en regional bedömning av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö, Utvecklingsriktningen är oklar förutom när det gäller utvecklingen av hudcancer.

Viktigt med planering av skuggiga miljöer

Tillgänglig statistik om utvecklingen av skivepitelcancer och malignt melanom visar tydligt att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet/preciseringen till år 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Målet att minska antalet hudcancerfall bedöms inte kunna nås inom tidsperioden. Åtgärder för att minska exponeringen av UV-strålar från solen är att redan i planeringsstadiet projektera för skuggiga platser i kommunerna, framförallt där barn vistas dagtid.

 

Pil uppåt smiley saknas Säker strålmiljö i Kronobergs län

Indikatorer som följer upp målet