Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Kronobergs läns miljömål?

Inga miljökvalitetsmål bedöms kunna nås i Kronobergs län till år 2020. Två mål – Frisk luft och God bebyggd miljö – är nära att nås. Skärpt lagstiftning samt fler och effektivare styrmedel behövs för att komma längre i miljöarbetet. Framtagna åtgärder måste genomföras.

Utvecklingen är positiv för Skyddande ozonskikt och Levande skogar även om mer kan och måste göras.

Utvecklingen är neutral för Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.

Det behövs fortsatt minskade utsläpp av klimatgaser. Transportvanor och konsumtionsmönster måste ändras. Positiva förändringar, som återhämtning från försurningen, skapar nya problem i ytvattentäkter genom humustillförsel. Vattenskyddsområden bör fastställas och uppdateras i betydligt högre takt. Övergödningen från enskilda avlopp och jordbruksmark, måste minska. Tillgängligheten till service (livs- och drivmedel) på landsbygden är dålig men alltfler får efterhand tillgång till bredband.

Utvecklingen är oklar för Säker strålmiljö.

Utvecklingen är negativ för Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Otillräckliga och i realiteten minskande anslag till sanering av förorenade områden sinkar takten i att omhänderta gamla miljösynder. Nya ämnen innebär okända risker för människors hälsa. Information om att solvanor behöver ändras tycks inte nå fram. Bristande hänsyn i jord- och skogsbruk samt otillräckliga anslag för skydd och skötsel missgynnar den biologiska mångfalden. Våtmarker och limniska miljöer behöver restaureras. Mjölkbönderna, betesdjuren, jordbruksmarken, de naturliga gräsmarkerna, slåtterängarna och variationen i landskapet minskar, särskilt i skogsbygden. Det saknas tillräckliga ekonomiska incitament för länets allt färre lantbrukare att bruka dessa marker. Sammantaget utarmas kulturmiljöer samt växt- och djurlivet.

Länk till: Länsstyrelsen i Kronobergs läns miljömålssidor

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

För detta miljömål bedrivs inget samlat regionalt arbete. Regionalt underlag för att bedöma tillstånd och tendenser saknas, utom i någon mån för av exponering för UV-strålning där antalet hudcancerfall kan konstateras öka. För att bryta den trenden måste människors solvanor ändras.

Resultat   

Hudcancer till följd av UV-exponering visar på en negativ utveckling. För övriga områden saknas regionala data. Sammantaget bedöms därför utveckingen som oklar.

Strålskyddsprinciper

Den övergripande utgångspunkten att begränsa skadlig strålning ska vägas mot nyttan till exempel i medicinska undersökningar och behandlingar. Det saknas regionalt underlag för att göra regionala uppföljningar. Området är reglerat i speciallagstiftning och styrs till betydande del av internationella överenskommelser och riktlinjer som hanteras av Strålskyddsmyndigheten som även är nationell ansvarig målmyndighet för miljökvalitetsmålet.

Radioaktiva ämnen

Regionalt underlag saknas för att bedöma resultat och tendenser för individers exponering av skadlig strålning. Den lagstiftning som reglerar verksamheter som hanterar radioaktiva ämnen samt tillsyn hanteras nationellt av Strålskyddsmyndigheten.

Ultraviolett strålning

Utveckling av cancer sker med fördröjning från exponeringen av strålning. Indikatorerna av hudcancer (Skivepitelcancer och Malignt melanom) visar en exponentiell ökning av antalet hudcancerfall. Tendensen vad gäller utvecklig av olika hudcancerformer och människors beteende vad gäller exponering för UV-strålning talar för att målet inte kommer att nås inom överskådlig tid, då det tar mycket lång tid innan eventuella åtgärder får något genomslag i minskat insjuknande i cancer.

Elektromagnetiska fält

Kunskapen om förekomst och effekter av elektromagnetiska fält är alltför bristfällig för att följa upp på regional nivå. Regionala data och entydig forskning om vad som är skadligt saknas.

Analys

Strålsäkerhetsmyndigheten, som är nationell tillstånds- och tillsynsmyndighet, är den som kan göra en bedömning eller samla in underlag om dostillskottet av radioaktiva ämnen från enskilda verksamheter. Den regionala bedömningen följer den nationella, eftersom uppföljningen baseras på indikatorer som främst följs på nationell nivå.

Länsstyrelsen saknar underlag för att göra en regional bedömning av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Utvecklingsriktningen är oklar förutom när det gäller utvecklingen av hudcancer.

Viktigt med planering av skuggiga miljöer

Tillgänglig statistik om utvecklingen av skivepitelcancer och malignt melanom visar tydligt att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet/preciseringen till år 2020 med idag beslutade styrmedel. Målet att minska antalet hudcancerfall bedöms inte kunna nås inom tidsperioden. Åtgärder för att minska exponeringen av UV-strålar från solen är att redan i planeringsstadiet projektera för skuggiga platser i kommunerna, framförallt där barn vistas dagtid.

Pil uppåt smiley saknas Säker strålmiljö i Kronobergs län