Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Östergötlands läns miljömål?

Ett intensivt miljöarbete pågår i Östergötland och vi ser resultat av genomförda åtgärder. Samtidigt motverkas åtgärderna till viss del av samhällsutvecklingen och för flera av målen saknas resurser och styrmedel för att de ska uppnås.Av tolv mål som bedöms på regional nivå kommer tio inte att nås.

Inom miljömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning finns positiva trender och miljökvalitetsmålen bedöms båda som nära att nås. Det beror bland annat på att utsläppen av luftburet svavel har minskat kraftigt tack vare nationell och internationell lagstiftning. Inom Frisk luft finns stor regional rådighet och halterna av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen har minskat.

Arbetet med vattendirektivet och miljöövervakningen fortsätter och intensifieras vilket påverkar flera vattenrelaterade mål positivt. Inom Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans och levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag kvarstår behov av bättre kunskapsunderlag och utökade resurser för att sätta in effektiva åtgärder där de gör bäst nytta. Övergödning är fortfarande ett av de största miljöproblemen i länet.

Inom Ett rikt odlingslandskap och Levande skogar behövs tydliga styrmedel och ökade resurser för skydd av jordbruksmark och skog samt bevarande av kulturmiljön. Det nya landsbygdsprogrammet är avgörande för resultaten inom flera av miljökvalitetsmålen då miljöersättningarna har varit avgörande för restaurering och skötsel av betesmarker. Oklarheter kring hur olika miljöersättningar kommer att se ut de kommande åren gör att lantbrukare i vissa fall har valt att inte förlänga sina åtaganden.

För miljömålet Giftfri miljö ligger de största möjligheterna att påverka måluppfyllelse på EU-nivå. Inom länet har vi satsat på olika projket som kunskap om kemikalier, hållbar dagvattenhantering, giftfri förskola samt åtgärder av förorenade områden.

Vad gäller den biologiska mångfalden ses generellt ingen positiv utveckling för uppsatta mål och preciseringar. Det är bland annat viktigt att ett ökat uttag av biomassa i skogen görs på ett hållbart sätt. Även mål och preciseringar som rör kulturmiljö nås generellt inte i tid. Här behövs ökade resurser till kunskapsunderlag och åtgärder.

Ett förändrat klimat förväntas ge konsekvenser på sikt för samtliga miljökvalitetsmål. Det är viktigt att dessa aspekter vägs in vid samhällsplanering och genomförande av åtgärder.

Ett Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen fastställdes juni 2014. Samtidigt fastställdes en Regional handlingsplan för klimatanpassning och en Regional vattenförsörjningsplan. Arbetet med framtagandet av åtgärdsprogrammen har skett i ett brett regionalt samarbete och programmen förväntas leda till ett utökat samarbete inom miljöfrågor i länet samt till fler och effektivare åtgärder.

Våren 2015 träffades länets kommuner och Länsstyrelsen i en Miljö- och klimatdialog. Syftet med dagen var att handläggare på kommunen, kommunpolitiker och Länsstyrelsen skulle träffas för att diskutera åtgärdsprogrammen för miljömålen, vattenförvaltningen, klimatanpassning och vattenförsörjning.  Våren 2016 startade Länsstyrelsen en näringslivssastning med fokus på att höja kunskapen om miljö-, klimat- och klimatanpassningsfrågor inom näringslivet. Satsningen fortsätter under 2017.

Hösten 2016 pågår en gemensam satsning  där Länssstyrelsen och Region Ötergötland besöker länets kommuner för att diskutera miljö- och klimatfrågor och det fortsatta arbetet med Agenda 2030. Kommunbesöken fortsätter våren 2017.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

Grundvattnets kvalitet

Problem med grundvattnets kvalitet förekommer framförallt i mindre grundvattenmagasin i jordbruksområden och utmed kusten. Exempel är förekomst av nitrat, salt, tungmetaller och bekämpningsmedel. Mätdata från de större grundvattenmagasinen, s.k. grundvattenförekomster, visar att det finns gott om bra grundvatten i länet. Länsstyrelsen har uppmätt växtskyddsmedel i ett fåtal grundvattenmagasin i länet. I närheten av brandövningsplatser har höga halter av högfluorerade ämnen (PFAS) påträffats, och ansvariga kartlägger nu omfattningen.

Grundvattnets kvantitet

I länet finns sju grundvattenförekomster med otillfredsställande kvantitativ status. Grundvattenmagasin med kända kvantitativa problem ligger framför allt längs kusten. Bristen är mest påtaglig under sommarens torrperioder och när befolkningstrycket från turism och fritidsboende ökar. Tidigare mätningar har visat på saltvattenpåverkan i var fjärde enskild brunn, och i en av tre kustnära grundvattenmagasin. Kontinuerlig nivåmätning i grundvattenrör har utförts inom två magasin inom kalkkärr och Natura 2000-områden, dvs. grundvattenberoende ekosystem med höga naturvärden. Fler mätningar behövs för att få en säkrare bild av grundvattnets kvalitet och kvantitet i det gemensamma delprogrammet ”Grundvattennivåer i områden med risk för överuttag”.

Bättre dataunderlag och samverkan

Allt fler grundvattenmagasin övervakas och fler ämnesanalyser ingår. Under senare år har PFAS analyserats i ett flertal grundvattentäkter i samarbete med Naturvårdsverket och SGU. Positivt är att en vägledning för övervakning av kemiska parametrar tagits fram av SGU. En samverkansgrupp har bildats bestående av Trafikverket och Länsstyrelserna inom Södra Östersjöns vattendistrikt. Trafikverket har bland annat fått information om grundvattenförekomster som misstänks vara påverkade av väg/järnvägstrafik och dagvatten.

Åtgärder för att säkra grundvattnet

I Östergötland finns cirka 40 grundvattentäkter. För att säkra dricksvattentäkterna har det under senaste året fastställts ytterligare ett vattenskyddsområde och fler är på gång att bildas. I Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram finns flera uppdrag till myndigheter och kommuner för att säkra dricksvattenförsörjningen. Inom Greppa Näringen får lantbrukare råd om hur man kan minska läckage av växtskyddsmedelsrester till vatten och för att minska kväve- och fosforförlusterna på ett kostnadseffektivt sätt.

Analys och bedömning

Målet kommer inte att uppnås till 2020 med i dag beslutade styrmedel. Trenden för utvecklingen i miljön är svagt positiv eftersom kunskaperna om grundvattnets kvalitet och kvantitet succesivt förbättras, samtidigt som fler insatser görs för att skydda grundvattnet. Tillståndet för länets grundvatten är generellt bra, men lokalt förekommer problem med föroreningar och överuttag. Ökade resurser till framförallt optimering och utveckling av befintlig övervakning samt bättre tillämpning av tillgängliga styrmedel är viktiga områden.

Mer resurser

Information om vattenförekomsterna och förslag till åtgärder finns samlat i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och i databasen VISS. Åtgärderna kommer på sikt att leda till ett förbättrat skydd och status, förutsatt att åtgärderna kan finaniseras. För att få en säkrare bild av grundvattnets kvalitet och kvantitet behövs mer resurser till miljöövervakning. Utökat samarbete mellan angränsande län och med kommuner är nödvändigt.  Dessutom behöver kunskapen om koppling och påverkan mellan yt- och grundvatten öka.

Vattenskyddsområden viktiga

Vattenskyddsområden behöver upprättas för de vattentäkter som saknar vattenskyddsområden, och äldre vattenskyddsföreskrifter behöver uppdateras. Ett viktigt kunskaps- och planeringsunderlag är den regionala vattenförsörjningsplanen som utarbetades i samarbete med länets kommuner. Generellt behöver grundvattnet beaktas mer och ges större tyngd inom samhällsplanering, tillsyn, tillståndsgivning och vattenförvaltning.

Grundvatten kemi

En utveckling av delprogrammet för grundvattenkemi är på gång och kommer att innehålla vägledning och stödmaterial i form av checklistor, fältprotokoll, analyspaket kopplade till föroreningskällor mm. Ett utökat samarbete med angränsande län och med kommuner är nödvändigt.

Grundvattennivåerna kan påverkas

Tidvis förekommer problem med förhöjda kloridhalter i kustkommunerna. Det har troligen koppling till periodvis överuttag i kombination med torka (sommarperioden). Det är viktigt att kartlägga, bedöma och förhindra uttag av för stora mängder vatten. Dialog med kommunerna om storleken på grundvattenuttagen är nödvändigt.

Stora infrastrukturella arbeten som Ostlänken planeras i länet. Det innebär omfattande borrande och tunnelbyggnation vilket är en potentiell risk för påverkan på grundvattennivåer och vattnets kvalitet. Det är därför viktigt med samarbete mellan aktörerna och att försiktighetsmått iakttas.

Lag skyddar naturgrus

I och med införandet av en paragraf i Miljöbalken har styrmedlen avsevärt förbättrats för att uppnå preciseringen om bevarande av naturgrusavlagringar. Den nya lagstiftningen begränsar möjligheten till nya täkter och tar hänsyn till nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning samt värdefull natur- eller kulturmiljö.