Ett rikt odlingslandskap. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt odlingslandskap

Når vi Södermanlands läns miljömål?

Tillståndet i miljön och läget för miljöarbetet är för Södermanland ungefär som för Sverige i stort. När det gäller luftkvalitet och försurning är dock situationen något bättre än för landet som helhet.

Det görs många åtgärder för att få en bättre miljö och många aktörer arbetar med det regionala åtgärdsprogrammet kopplat till miljömålen. Det är ett länsomfattande program där olika aktörer gemensamt drar sitt strå till stacken. Programmet innehåller åtgärder som genomförs av länets kommuner, organisationer, näringsliv och myndigheter. Du kan läsa mer om arbetet i Södermanlands län på Länsstyrelsens hemsida.  

Uppföljningen av åtgärdsarbetet under året visar att arbete pågår i över åttio procent av åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet. Många av åtgärderna ger också ringar på vattnet som inte syns i uppföljningen genom att de till exempel etablerar samverkan mellan aktörer. Åtgärderna i sig når också många människor. Ett exempel är åtgärden om Hälsosam förskola som flera kommuner arbetat med under året. De åtgärder som gjorts handlar bland annat om att inventera verksamheten för att se om kemikalier kan finnas i material och varor. Det handlar också om att vid inköp göra medvetna val av produkter. En kommun har genomfört föreläsningar för all personal. Genom att arbeta med förskolorna nås personalen och genom barnen också föräldrarna.

För att nå miljökvalitetsmålen och lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta krävs arbete på många nivåer. Miljökvalitetsmålen i Södermanlands län kan inte nås enbart genom arbete på regional och lokal nivå. Även åtgärder på nationell och internationell nivå är nödvändiga.

Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå. Frisk luft och Bara naturlig försurning är nära att nås i Södermanlands län till 2020. Övriga mål bedöms inte kunna nås med beslutade styrmedel och åtgärder. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms inte regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Ett rikt odlingslandskap

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Negativ utvecklingsriktning

Resultat

Arealen åkermark har fortsatt minska i samma takt som tidigare, mellan 2014 och 2015 minskade arealen med knappt 6 procent. Nu finns det 125 412 hektar åkermark i Södermanland. Det är svårt att bedöma utvecklingen för betesmarker och slåtterängar eftersom aktuell statistik saknas. Många åtgärder har genomförts under året för bevarande av natur- och kulturmiljövärden och hotade arter.

Betesmarker och slåtterängar

Jordbruksverkets statistik över betesmarker och slåtterängar har inte uppdaterats under 2016. Den statistik som finns är officiell jordbruksstatistik, som ännu är preliminär. Den visar på en ökning av arealerna betesmark totalt i Sverige liksom i Södermanland, och avser gårdsstödsberättigande betesmark och inte miljöersättningsarealer. En djupare analys av utvecklingen av arealer kan inte göras i år. I statistiken kan man dock se att arealerna skogsbete och mosaikbetesmark samt gräsfattiga marker verkar ligga relativt konstant. [1] Länsstyrelsen har under många år sett ett relativt högt flöde av ärenden avseende att ta jordbruksmark ur produktion, både gällande betesmark och åkermark. Detta motverkar direkt målet att behålla det varierade landskapet med inslag av skötta småbiotoper, hävdade betesmarker och slåtterängar och fungerande vattenmiljöer.

Förändringen av gårdsstödet där förgröningskrav införts 2015 för att bland annat gynna biologisk mångfald har visat sig ge endast små miljöeffekter. [2]

Bevarade natur- och kulturmiljövärden

Länsstyrelsen har under året bedrivit skötselåtgärder inom olika fornvårdsobjekt i odlingslandskapet på ett flertal ställen i länet, bland annat Kilakastalen och gravfältet Kaffebacken i Nyköpings kommun. Renovering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har under 2016 utförts bland annat av Bråfalls såg och museigården Långmaren. Finansiering har skett via kulturmiljöanslaget.

Under 2015 har länsstyrelsen fortsatt att bedriva enskild rådgivning för lantbrukare. Ansökningarna om att restaurera betesmarker har under 2015 och 2016 ökat och kommer att resultera i drygt 200 hektar ny betesmark framöver.

Projektet Life Coast Benefit har fortsatt arbetet med åtgärder för att återskapa betesmarker och slåtterängar längs kusten. Länsstyrelsen har i arbetet med skötselinsatser i skyddade områden prioriterat havsstrandängar, där cirka 20–25 hektar har iordningställts. Även cirka 100 hektar skogsbete har iordningställts. Omkring 600 skyddsvärda träd har frihuggits. Länsstyrelsen har vidare arbetat med skötselinsatser i skyddade områden. Arbetet med att utöka slåtterängsarealen i länet har startat upp både inom och utanför skyddade områden.

Hotade arter och naturmiljöer

För trumgräshoppa, svartfläckig blåvinge och finnögontröst pågår arbete med inventeringar och framtagande av skötselplaner. Den restaurering som gjorts för att förbättra en av trumgräshoppelokalerna i länet har visat sig mycket lyckad. Inventering och skötselförslag har också gjorts för hotade vildbin i länet. Nya lokaler har hittats för både rödtoppebi och guldsandbi under året.

Länsstyrelsen har bidragit till restaurering av två byggnader som hyser den hotade sydliga ladlaven. Byggnaderna, en sjöbod och en så kallad gavelsvalestuga, har också höga kulturhistoriska värden.

Analys och bedömning

Miljömålet kan inte nås i Södermanlands län med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Det finns både positiva och negativa trender för målet och sammantaget bedöms utvecklingen i miljön vara mer negativ än positiv. Denna analys baseras på fler antal hotade arter i odlingslandskapet, en minskning av betesdjur, utebliven miljöersättning för skötsel av kulturelement, färre antal jordbruksgårdar samt minskat antal betesmarker som uppbär miljöersättning.

Den övergripande trenden är negativ men det finns positiva inslag, bland annat alla åtgärder som görs för att förbättra livsmiljöer för olika naturtyper och arter.  Här syns frihuggning av grova träd, arbetet med vissa hotade arter, ökad areal restaurerad betesmark, slåtteräng och skogsbete. Medlen inom landsbygdsprogrammet är ett viktigt styrmedel de närmsta åren. Av betydelse är också fornvårdsarbetet samt renovering av kulturhistoriska byggnader i odlingslandskapet.

Natur- och kulturmiljöarbete framåt

Under 2017 kommer länsstyrelsen fortsätta att ha fokus på åtgärder samt kompetensutveckling för att tillvarata kulturarv och bevara samt utveckla kulturmiljövärden i landskapet. Projektet Life Coast Benefit kommer att fortsätta sitt naturvårdsarbete i odlingslandskapet.

Länsstyrelsen kommer fortsätta arbeta med enskild rådgivning samt utöka arbetet 2017 och 2018 med informationsinsatser och kompetensutveckling, det vill säga kursverksamhet för att höja kompetensnivån om natur- och kulturvärden kopplat till odlingslandskapet främst hos lantbrukare och markägare, genom medel från nya landsbygdsprogrammet.

Åtgärdsprogram

Under 2015 har länsstyrelsen har tillsammans med olika aktörer i länet utarbetat ”Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö” 2015–2020. Inom området Biologisk mångfald finns bland annat åtgärder för att bevara skyddsvärda träd, utföra naturguidningar samt utveckla naturvårdsarbetet i samverkan. [3] Nästa år planeras en aktivitet ute på en jordbruksgård som bland annat syftar till att stimulera att fler betesmarker sköts av länets lantbrukare samt att mer närproducerat kött upphandlas till den offentliga sektorn.

Förslag på ytterligare styrmedel

På nationell nivå har Jordbruksverket, på uppdrag av regeringen, nu föreslagit förändringar gällande miljöåtgärder i det nuvarande landsbygdsprogrammet. De föreslagna ändringarna ska stärka flera av de uppsatta miljömålen, däribland Ett rikt odlingslandskap.

Högst prioriterat när det gäller biologisk mångfald och kulturmiljövärden är en satsning på ängs- och betesmarker. I förslaget ingår en höjning av miljöersättningen med 1000 kronor per hektar för betesmarker och slåtterängar med särskilda värden, skogsbete, mosaikbetesmark samt gräsfattiga marker. I förslaget ingår också ökad budget till rådgivning om skötsel av ängs- och betesmarker. [4] Detta åtgärdspaket skulle sannolikt påverka utvecklingen av detta mål positivt i länet. I dagsläget finns dock ingen finansiering klar för detta.

Referenser

[1] Jordbruksverkets officiella jordbruksstatistik (Jordbruksmarkens användning 2016 -JO 10 SM 1602)

[2] Förgröningen i praktiken (Jordbruksverket Rapport 2016:18)

[3] Länsstyrelsen 2016 Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2015-2020. (Rapport 2016:10, ISSN-nr: 1400-0792)

[4] Förslag på miljöåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket 2016)