Ett rikt odlingslandskap. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt odlingslandskap

Når vi Södermanlands läns miljömål?

Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå. Endast Bara naturlig försurning är nära att nås i Södermanlands län till 2020. Övriga mål kan inte nås med beslutade styrmedel och åtgärder. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms inte regionalt.

Det tar ofta lång tid innan genomförda åtgärder ger synliga resultat i miljön. För de flesta mål är trenden neutral, det vill säga att det inte går att se en särskild riktning på utvecklingen i miljön. Undantag är Bara naturlig försurning, där trenden är positiv, och Ett rikt växt- och djurliv där trenden är negativ.

Endast ett fåtal sjöar och vattendrag är försurade i länet. För målen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård är situationen betydligt mer negativ. Cirka 70 procent av länets sjöar och vattendrag, och samtliga kustvattenfjärdar, har problem med övergödning. Fysiska förändringar såsom vandringshinder påverkar biologisk mångfald. Åtgärder inom landsbygdsprogrammet och till exempel LOVA är viktiga för att nå vattenmålen.

Naturtyper försvinner eller försämras i skog och odlingslandskap. Det gör att det blir mycket svårt att nå Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Myllrande våtmarker och Levande sjöar och vattendrag. För att vända trenden behöver fler områden skyddas, men hänsyn behövs också utanför skyddade områden. Jordbrukets lönsamhet är viktig och ersättning för miljöåtgärder i odlingslandskapet. Även klimatförändring, övergödning, försurning och utsläpp av skadliga kemiska ämnen har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

Trots att flera kommuner jobbar med förorenade områden, nås inte målet Giftfri miljö. För att nå målet krävs bättre kunskap om ämnenas effekter, skärpt lagstiftning samt starkare konsumentkrav. Tillförseln av skadliga ämnen påverkar även grundvattnet negativt.

För att kunna nå Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Frisk luft krävs bland annat att kommunerna fortsätter sitt översiktsplanearbete, att externa köpcentra inte lokaliseras utanför stadskärnorna, att nya bostäder samplaneras med kollektivtrafik samt att energianvändningen i byggnader minskar.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Ett rikt odlingslandskap

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Utvecklingen för arealen betesmark, även de med särskilda värden, har varit svagt minskande de senaste åren. Kunskapen om kvaliteten och den totala mängden landskapselement och kulturmiljöer i Södermanlands odlingslandskap är bristfällig. Under 2013-14 anlades eller restaurerades 26 våtmarker och trenden är fortsatt positiv.

Betesmarker och slåtterängar

Det finns 126 000 hektar åkermark [2] och 15 000 hektar betesmark i Södermanlands län [3]. Vi saknar fortfarande kunskap om hur kvaliteten på gräsmarkerna utvecklas men den miljöövervakning som påbörjats kommer snart att ge ett kunskapsunderlag. En stor fråga är möjligheten att försörja värdefulla betesmarker med betesdjur. Antalet nötkreatur i länet minskar [4]. Sedan 2002 är trenden att antalet får och hästar i länet ökar [4]. Arealen slåtteräng har i stort sett varit oförändrad de senaste åren. 2014 är den totala arealen 419 hektar varav 303 hektar med höga (särskilda) biologiska värden [5].

Bevarade kulturmiljövärden

Sammanställd kunskap finns endast om de landskapselement som vårdas inom kulturmiljöstödet. Som en följd av stordrift och färre aktiva lantbrukare blir allt fler gamla byggnader på gårdarna outnyttjade och i försämrat skick. Stödet för restaurering av överloppsbyggnader som fanns i det förra Landsbygdsprogrammet var populärt och under 2013 och 2014 har stöd betalats ut till 20 restaurerade byggnader. I Södermanland finns många alléer och de är ett signum för länets odlingslandskap. Även det stöd som fanns för att restaurera och återskapa alléer var populärt och 2013-2014 betalades stöd ut till sju restaurerade alléer.

Åtgärder i odlingslandskapet

Under 2013 startade projektet Life Coast Benefit som ska pågå till 2019. Målet är bland annat att återskapa rika odlingslandskap och att restaurera hamlingsträd i Natura 2000- områden i kustlandskapet [6]. 2014 slutförs projektet MIA, Inre Mälarens skärgård, som är ett Life + projekt som pågått sedan 2009, med syfte att bland annat återskapa odlingslandskapet [7].

Inom ramen för landsbygdsprogrammet har utbildningsinsatser genomförts för att öka kunskapsnivån hos våra målgrupper. Aktiviteter som genomförts är kurser, fältvandringar, enskild rådgivning och informationsartiklar, exempelvis två gärdsgårdskurser, två slåtterkurser, kursen: ”Hästen som landskapsvårdare”, och fältvandringen ”Lär dig läsa landskapet”.

Hotade arter och naturmiljöer

Av de 21 åtgärdsprogram för hotade arter som berör odlingslandskapet har åtgärdsarbete påbörjats i 13 program, bl.a. särskilt skyddsvärda är träd i kulturlandskapet, sandödla, trumgräshoppa, läderbagge, bibagge, vildbin på ängsmark och finnögontröst. Inventeringar för rödtoppebi har genomförts och rapporter för trumgräshoppa samt finnögonströst har publicerats. Två trumgräshoppelokaler har restaurerats och en större restaurering för svartfläckig blåvinge har också genomförts. Länsstyrelsen har frihuggit cirka 1010 skyddsvärda träd i kulturlandskapet (till och med 2014). På grund av resursminskningar har färre skötselåtgärder än planerat kunnat genomföras. 

Analys och bedömning

Miljömålet kan inte nås i Södermanlands län med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Det finns både positiva och negativa trender för målet och sammantaget bedöms utvecklingen i miljön vara neutral. Många värdefulla naturvårdsprojekt har genomförts eller startats i år och uppväger försämringen för antalet vårdade kulturmiljöelement. För många delar av miljömålet varken förbättras eller försämras miljösituationen.

Jordbrukets lönsamhet

Lönsamheten för jordbruket är helt avgörande för utvecklingen inom odlingslandskapet. För att målet ska nås behöver lantbrukets konkurrenskraft stärkas. Det måste också bli mer lönsamt för lantbrukare att investera i miljötjänster såsom anläggning, restaurering och vård av natur- och kulturmiljöer.

För att behålla och helst öka arealen betesmark krävs både att lönsamheten för mjölk- och köttproduktionen är god samt att regelverket för EU:s jordbruksstöd upplevs som rimligt.

Resurser behövs för skydd och rådgivning

Resurserna för arbetet med kulturvärden i odlingslandskapet behöver stärkas. Länsstyrelsen behöver mer resurser för att samordna, inspirera och vägleda i arbetet med att skydda kulturmiljövärden samt för att stödja vård- och informationsinsatser.

Stolt mat i Sörmland

Positiva tendenser finns också. Matlandets arbete med småskalig och närproducerad matproduktion sätter fokus på kvalitet och inspirerar till nytt företagande. 2014 har länsstyrelsen bland annat tryckt ett magasin, Stolt mat i Sörmland med information om Sörmländska producenter och mathantverkare [8]. Även debatten om offentlig upphandling har varit positiv för att öka kunskapen om sambanden mellan matproduktion och det öppna odlingslandskapet. Under året har länsstyrelsen medverkat till att informera politiker om miljömålet. Vid offentlig upphandling finns möjligheter att ställa kvalitetskrav på god djuromsorg och miljö. Om fler ställer dessa krav kan positiva effekter på sikt skapas för flera av preciseringarna i odlingslandskapet.

Nytt åtgärdsprogram

Under 2014 har Länsstyrelsen tillsammans med företrädare från kommuner, landsting, näringslivet och föreningar arbetat med ett åtgärdsprogram för länets miljö som ska gälla fram till 2020. För Ett rikt odlingslandskap finns förslag på tre åtgärder, Bevarande av skyddsvärda träd, Inspirationsdag om offentlig upphandling och Ett gemensamt guideprogram.

Referenser

[1] Indikator Ekologiskt odlad mark

[2] Indikator Åkermark  

[3] Indikator Betesmarker

[4] Jordbruksverket 2014. Statistikdatabas  

[5] Indikator Slåtterängar

[6] Projekt Life Coast Benefit

[7] Projekt Life MIA

[8] Länsstyrelsen Södermanlands län 2014. Stolt mat i Sörmland. Rapport 2014:14

Pil uppåt smiley saknas Ett rikt odlingslandskap i Södermanlands län

Indikatorer som följer upp målet