Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Når vi Uppsala läns miljömål?

Ett miljökvalitetsmål, Bara naturlig försurning, bedöms möjligt att nå till 2020 i länet. För att övriga miljökvalitetsmål ska nås i Uppsala län krävs ytterligare styrmedel och åtgärder inom många områden. Frisk luft bedöms utvecklas i positiv riktning, övriga har en neutral eller negativ utveckling.

Bara naturlig försurning och Frisk luft bedöms utvecklas i positiv riktning. Utsläppen av försurande ämnen minskar inte i tillräcklig omfattning, men den kalkhaltiga jorden i länet minskar effekterna i naturen. Åtgärder för Frisk luft är vidtagna som bedöms påverka målet i positiv riktning. Vad gäller ozonskiktet visar vetenskapliga rön att uttunningen har börjat avta.

Uppsala län är en expansiv region där befolkningen och transportsektorn förväntas öka. Kraftfulla styrmedel samt trafikplanering är därför förutsättningar för att Begränsad klimatpåverkan ska kunna uppnås.

Exploatering av mark- och vattenresurser ökar i regionen. En sammanhållen fysisk planering är därför en förutsättning för hållbar förvaltning av resurserna. Detta påverkar måluppfyllelsen av flera miljökvalitetsmål, däribland God bebyggd miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms som svåra att nå trots de restaurerings- och skyddsinsatser som görs. Länet förlorar biologiskt mångfald varför utvecklingen bedöms som negativ för Ett rikt växt och djurliv. Måluppfyllelsen påverkas också av att naturens återhämtning i många fall är långsam. måluppfyllelsen.

Arbete med att förbättra vattenkvaliteten i länets vattenmiljöer pågår i samarbete med länets kommuner och markägare. Ett nytt åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten har tagits fram, och förankring genom samråd pågår. Åtgärdsprogrammet kommer på sikt verka positivt för många miljökvalitetsmål däribland Levande sjöar och vattendrag, Hav i Balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Giftfri miljö. De vattenråd som finns i länet ger också markägare möjlighet att arbeta för en bättre vattenkvalitet.

Sanering av förorenade områden, förebyggande tillsyn och information till företag och invånare är viktiga förutsättningar för att minska utsläppen av kemikalier till miljön, och för att uppnå Giftfri miljö såväl som Grundvatten av god kvalitet.

Länsstyrelsen har följt upp men inte bedömt måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö. För dessa mål gäller den nationella bedömningen.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Övergödning är ett stort miljöproblem i Uppsalas sjöar, vattendrag och kustområden. Enligt de bedömningar som Länsstyrelsen har gjort är 52 procent av sjöarna, 51 procent av vattendragen och 100 procent av kustområdena påverkade av övergödning. Dessa vatten uppnår inte kraven i EU:s vattendirektiv avseende ekologiska värden, det vill säga uppnår inte god ekologisk status.

Det är svårt att utläsa några trender i fosfor- och kvävebelastningen. Naturliga variationer som nederbördsmängd och flöden har stort inflytande på transporterad mängd. Beräkningar av fosfortransporter i de större åarna visar att fosfortransporten måste minska med åtskilliga ton för att god status ska gå att uppnå.

De viktigaste åtgärderna för att minska övergödningen är minskat näringsläckage från jordbruket, enskilda avlopp, dagvatten och reningsverk. Länets kommuner arbetar med tillsyn av enskilda avlopp och med att ta fram VA-planer. Det är positivt att avlopps- och dagvattenfrågorna i större utsträckning beaktas i det kommunala planarbetet beaktas i större utsträckning avlopps- och dagvattenfrågorna. Det kommer att ta tid innan kommunernas VA-planer får genomslag. Det krävs ytterligare åtgärder och styrmedel för att uppnå miljökvalitetsmålet. Tillämpningen av de miljökvalitetsnormer som gäller i vatten behöver tydliggöras och implementeras.

Allt fler lantbrukare blir medvetna om hur de kan minska näringsläckaget från sina marker. Från Länsstyrelsens sida pågår ett aktivt arbete för att bilda grupper som jobbar tillsammans i avrinningsområden med stor andel jordbruksbelastning. Strukturkalkning, fosfordammar och kalkfilterdiken är möjliga åtgärder som kan få stor effekt på fosforläckaget från jordbruksmark.

Aktionsplanen för Östersjön, BSAP, har som mål att återställa Östersjöns näringsstatus till den som rådde under 1950-talet. Planen baseras på officiella utsläppssiffror i Östersjöländerna och en beräkningsmodell som utgick från de bästa kunskaperna man hade då. BSAP innebär att länderna har åtagit sig olika stora minskningsbeting för kväve och fosfor, som dock inte är juridiskt bindande. Havet bedöms idag inte uppnå god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen. 

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer att målet inte är möjligt att uppnå till 2020. Övergödningen är ett av de största miljöproblemen i länet och tillräckliga styrmedel för att uppnå målet saknas. Det finns åtgärder som teoretiskt skulle kunna leda till att målet uppnås, men styrmedel för att få dem genomförda saknas, liksom finansieringsmöjligheter. Utvecklingen för miljömålet är neutral. Flera stora åtgärdsprojekt har påbörjats men det förväntas ta lång tid innan effekterna av dessa åtgärder får fullt genomslag i miljön. Exempel på kostnadseffektiva åtgärder i jordbruket är strukturkalkning, anpassade skyddszoner och fosfordammar. Kommunala VA- och dagvattenplaner, med strategier för dagvattenhantering, dricksvattenförsörjning och avloppshantering, är viktiga planeringsunderlag i en expansiv region som Uppsala län och Mälardalen. Arbetet med att förbättra enskilda avlopp förväntas på sikt också minska övergödningen.

Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogram för att uppnå god ekologisk och kemisk status 2015 pågår. Det åtgärdsprogram som fastställdes 2009 ska revideras 2015. På länsstyrelserna pågår ett arbete med att ta fram fördjupade, mer detaljerade underlag för nästa åtgärdsprogram. I dessa underlag finns tabeller med åtgärder, sorterade efter kostnadseffektivitet, redovisade. I de flesta åtgärdsområden täcker åtgärdsförslagen teoretiskt det beräknade förbättringsbehovet för fosfor. Undantag utgör kusten och Mälarens bassänger, där åtgärdsbehovet är större än den beräknade effekten av möjliga åtgärder. En del åtgärder är påbörjade och dialogen med kommunerna vad gäller planprocessen, dagvattenfrågor och tillsynsverksamheten är positiv.

Pil uppåt smiley saknas Ingen övergödning Uppsala län

Indikatorer som följer upp målet