Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Når vi Uppsala läns miljömål?

Två miljökvalitetsmål, Bara naturlig försurning och Skyddande ozonskikt, bedöms utvecklas i positiv riktning. Skyddande ozonskikt bedöms på nationell nivå men gäller även länet. För att övriga miljökvalitetsmål ska nås i Uppsala län krävs ytterligare styrmedel och åtgärder inom många områden.

Bara naturlig försurning och Skyddande ozonskikt, bedöms utvecklas i positiv riktning. Utsläppen av försurande ämnen minskar inte i tillräcklig omfattning, men den kalkhaltiga jorden i länet minskar effekterna i naturen. Vad gäller ozonskiktet visar vetenskapliga rön att uttunningen har börjat avta.

Uppsala län tillhör en expansiv region där befolkningen och transportsektorn förväntas öka. Kraftfulla styrmedel och trafikplaner är därför en förutsättning för att målen Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan ska kunna uppnås.

Exploatering av mark- och vattenresurser ökar i regionen. En sammanhållen fysisk planering är därför en förutsättning för hållbar förvaltning av resurserna och för att nå God bebyggd miljö såväl som Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms som svåra att nå trots de restaurerings- och skyddsinsatser som görs. Länet förlorar biologiskt mångfald varför en negativ utveckling sker för Ett rikt växt och djurliv. Naturens återhämtning är dessutom i många fall långsam, vilket också påverkar måluppfyllelsen.

Arbete med att förbättra vattenkvaliteten i länets vattenmiljöer pågår i samarbete med länets kommuner. De vattenråd som finns i länet ger också markägare möjlighet att arbeta för en bättre vattenkvalitet. Dessa åtgärder verkar positivt för miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och Giftfri miljö.

Arealen slåtterängar med höga natur- och kulturvärden ökar men inte i tillräcklig omfattning, vilket påverkar bedömningen av Ett rikt odlingslandskap.

Sanering av förorenade områden, förebyggande tillsyn och information till företag och invånare är viktiga förutsättningar för att minska utsläppen av kemikalier till miljön, och därmed uppfyllandet av Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet.

Länsstyrelsen har följt upp men inte bedömt måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö. För dessa mål gäller den nationella bedömningen.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Övergödning är ett stort miljöproblem i Uppsalas sjöar, vattendrag och kustområden. Enligt de bedömningar som Länsstyrelsen har gjort är 41 procent av sjöarna, 64 procent av vattendragen och hela 95 procent av kustområdena övergödda. Dessa vatten uppnår inte kraven i  EU:s vattendirektiv avseende ekologiska värden, det vill säga uppnår inte god ekologisk status. Två av de mest påverkade vattendragen är Örsundaån och Fyrisån. I Örsundaån är jordbrukspåverkan stor, i Fyrisån är både jordbruk och Uppsala stad stora påverkanskällor.

Det är svårt att utläsa några trender i fosfor- och kvävebelastningen. Naturliga variationer som nederbördsmängd och flöden har stort inflytande på transporterad mängd. Beräkningar av fosfortransporter i de större åarna visar att fosfortransporten måste minska med åtskilliga ton för att god status ska gå att uppnå.

De viktigaste åtgärderna för att minska övergödningen är minskat näringsläckage från jordbruket, enskilda avlopp, dagvatten och reningsverk. Länets kommuner arbetar med tillsyn av enskilda avlopp och med att ta fram VA-planer. Det är positivt att avlopps- och dagvattenfrågorna i större utsträckning beaktas i det kommunala planarbetet beaktas i större utsträckning avlopps- och dagvattenfrågorna.

Allt fler lantbrukare blir medvetna om hur de kan minska näringsläckaget från sina marker. Från Länsstyrelsens sida pågår ett aktivt arbete för att bilda grupper som jobbar tillsammans i avrinningsområden med stor andel jordbruksbelastning. Strukturkalkning, fosfordammar och kalkfilterdiken är möjliga åtgärder som kan få stor effekt på fosforläckaget från jordbruksmark.

Det kommer att ta tid innan kommunernas VA-planer får genomslag. Det krävs ytterligare åtgärder och styrmedel för att uppnå miljökvalitetsmålet. Tillämpningen av de miljökvalitetsnormer som gäller i vatten behöver tydliggöras och implementeras.

Aktionsplanen för Östersjön, BSAP, har som mål att återställa Östersjöns näringsstatus till den som rådde under 1950-talet. Planen baseras på officiella utsläppssiffror i Östersjöländerna och en beräkningsmodell som utgick från de bästa kunskaperna man hade då. BSAP innebär att länderna har åtagit sig olika stora minskningsbeting för kväve och fosfor, som dock inte är juridiskt bindande. Havet bedöms idag inte uppnå god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer att målet inte är möjligt att uppnå till 2020. Övergödningen är ett av de största miljöproblemen i länet och tillräckliga styrmedel för att uppnå målet saknas. Det finns åtgärder som teoretiskt skulle kunna leda till att målet uppnås, men styrmedel för att få dem genomförda saknas, liksom finansieringsmöjligheter. Utvecklingen för miljömålet är neutral. Flera stora åtgärdsprojekt har påbörjats men det förväntas ta lång tid innan effekterna av dessa åtgärder får fullt genomslag i miljön. Ökade åtgärder för att minska jordbrukets näringsläckage (Greppa näringen), kommunala VA- och dagvattenplaner och arbetet med att förbättra enskilda avlopp förväntas på sikt minska övergödningen.

Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogram för att uppnå god ekologisk och kemisk status 2015 pågår. Det åtgärdsprogram som fastställdes 2009 ska revideras 2015. På länsstyrelserna pågår ett arbete med att ta fram fördjupade, mer detaljerade underlag för nästa åtgärdsprogram. Underlagen tas fram i nära samarbete med kommuner, verksamhetsutövare och andra intressenter, som till exempel vattenråd. Flera åtgärder är planerade eller påbörjade och dialogen med kommunerna vad gäller planprocessen, dagvattenfrågor och tillsynsverksamheten är positiv.

Pil uppåt smiley saknas Ingen övergödning Uppsala län

Indikatorer som följer upp målet