Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Västerbottens läns miljömål?

Trots länets goda förutsättningar, med rikliga naturtillgångar och höga ambitioner, kommer bara ett av de tretton miljökvalitetsmål som bedöms på regional nivå att uppnås till 2020. Det kommer att krävas fortsatt effektiva insatser för förbättring och tid för naturen att återhämta sig.

Läget för Västerbotten är något ljusare än för resten av Sverige. Vi bor få människor på stor yta och har tillgång till stora naturresurser. Trots det har vi allvarliga olösta miljöproblem som vi behöver ta tag i för att förbättra våra livsmöjligheter och bevarandet av våra natur- och kulturvärden.

Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas regionalt. Tillsammans med de nationella bedömningarna innebär det att två av sexton miljömål kommer att uppnås till 2020 i Västerbotten, Storslagen fjällmiljö och Skyddande ozonskikt. Tre av målen bedöms som nära att nå och sammantaget med den nationella bedömningen betyder det att elva mål inte kommer att nås till år 2020. För att förutsättningarna eller målen ska ha en möjlighet att uppnås kommer det att behövas många fler vägledande beslut och insatser.

Vi genomför en mängd aktiviteter som leder till hållbar utveckling. Åtgärder som pågår är bland annat biologisk återställning av vatten, natur- och kulturreservat, vindkraft, bioenergi och hållbart byggande i kallt klimat. Vi jobbar med ett ”Klimatsmart Västerbotten”. Alla dessa åtgärder kräver samarbete. Länsstyrelsen har i en samverkansprocess för hållbar utveckling tagit fram 240 åtgärder för hela samhället att ansluta till. Åtgärderna är samlade på en webbplats, Hållbara Västerbotten, där myndigheter och företag kan ansluta sig och lämna miljölöften för en hållbar utveckling. Ambitionen är att behålla och utöka regional samverkan och engagemang för hållbar utveckling i Västerbotten.  Västerbottens hållbarhetsvecka SEE (socialt, ekonomiskt och ekologiskt) är ett exempel på ett framgångsrikt arrangemang då länets regionala och lokala hållbarhetsarbete lyfts fram. 

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Oklar utveckling

Resultat

För att kunna minska mängden och påverkan från kemikalier och gifter i miljön krävs kontinuerligt arbete genom bland annat informationsinsatser och tillsyns- och prövningsarbete.

Under 2014 har olika insatser med tillsyn och information om kemikalier fortsatt i Västerbotten. Ungefär hälften av länets kommuner har deltagit i Kemikalieinspektionens projekt med fokus på farliga metaller i smycken. Syftet har varit att kontrollera hur reglerna för innehåll av nickel, bly och kadmium i smycken som säljs i Sverige följs.

En kommun har jobbat med en informationskampanj, ”Våga fråga om kemikalier”, där man informerat om särskilt farliga ämnen i varor samt även om vilken rätt du har som konsument att få veta vilka farliga kemikalier som finns i en vara.

Uppföljning har gjorts av det projekt om Reach som Kemikalieinspektionen i samarbete med Naturvårdsverket och kommunerna genomförde 2013. Uppföljande kontroll har bland annat riktats in på om kunskaperna om begränsningsreglerna har förbättrats hos företagarna.

Ett antal informationsaktiviteter om bland annat kemikalier har genomförts på Västerbottens hållbarhetsvecka. Några av aktiviteterna var ett föredrag om ” Den onda badankan” som handlade om hur man skyddar barnen från de värsta kemikalierna i vardagen, en modevisning av retrokläder och återbruk av prylar, information om det klädbibliotek som finns i Umeå och information om hållbara hårprodukter.

Naturskyddsföreningen i Vännäs har informerat om en inventering som Naturskydds-föreningen centralt initierat. Inventeringen är gjord på förskolor i hela landet och den visar att barn utsetts för allt från hormonstörande till cancerframkallande ämnen i sin vardag på förskolorna. Resultatet är konkreta tips på hur kommuner, förskolepersonal och föräldrar kan jobba mot en giftfri förskola. 

I länet finns cirka 2800 förorenade områden, främst i älvdalarna, i kustområdena samt i malmrika områden. Bland länets prioriterade förorenade områden dominerar gruvor. Under året har utredningar och efterbehandlingsåtgärder vidtagits vid ett antal gruvor. Under året har ett antal åtgärder och utredningar som finansieras med statliga bidrag genomförts. Dessa förorenade områden saknar ansvar i enlighet med miljöbalkens regler och utgörs i huvudsak av objekt i andra branscher än gruvor.

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsmålet med preciseringar inte kommer att kunna nås till år 2020 med idag beslutade styrmedel och åtgärder. Tillräckliga underlag för utvecklingen i miljön saknas, det är inte möjligt att ange utvecklingsriktning.

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

Kunskapen om den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen är i dagsläget för liten och det finns ett stort behov av att minska exponeringen. Länsstyrelsen kan bland annat arbeta för att farliga ämnen inte ska spridas från produktionsprocesser, energiutvinning och avfallshantering. En särskild utmaning är den växande gruvnäringens miljöpåverkan.  Kretsloppstänkandet behöver stärkas och utvecklas så att vi kan minska förekomsten av farliga ämnen i vår miljö.

Användningen av särskilt farliga ämnen

Till år 2020 bedöms EU:s arbete med att fasa ut särskilt farliga ämnen i nyproducerade kemikalier, varor och material ha kommit en bra bit på väg, under förutsättning att lagstiftningen tillämpas effektivt. Att hindra långväga spridning av särskilt farliga ämnen bedöms däremot ta längre tid då det förutsätter internationella överenskommelser. Trenden för preciseringen är i huvudsak positiv, men åtgärdstakten behöver öka.

Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper

De mest farliga ämnena bedöms vara kartlagda till 2020 och spridningen av dessa ha minskat. Trenden är i huvudsak positiv men ytterligare åtgärder måste vidtas.

Förorenade områden

Arbetet med förorenade områden bör öka i takt för att miljömålet ska nås. Avfall från sulfidmalmsgruvorna utgör en av de allvarligare miljöriskerna i länet. Åtgärder för att minska riskerna från länets gruvområden är prioriterat.

Länsstyrelsens och kommunernas tillsynsansvar för förorenade områden kommer sannolikt att ändras i enlighet med det arbete som pågår nationellt. För de objekt där ansvar saknas är det viktigt att kommunerna fortsätter att vara huvudmän och att anslaget för sanering och återställning av förorenade områden ökar.

Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper

Tillräcklig kunskap om ämnens miljö- och hälsoegenskaper är en förutsättning för att kunna skydda miljö och hälsa. Reach-förordningen har som målsättning att användningen av farliga ämnen på sikt ska upphöra. För ämnen som används i högre volymer bedömer man att kunskap kommer att finnas till 2020, om kemikalielagstiftningen används effektivt. Vi behöver också förbättra vår kunskap om kemikalier i vår närmiljö och omgivning samt i de produkter och tjänster vi konsumerar och använder oss av.

Information om farliga ämnen i material och produkter

För att stoppa en fortsatt diffus spridning av farliga ämnen i miljön måste producenter och konsumenter göra val baserade på korrekt information. För att öka information om miljö- och hälsofarliga ämnen i viktiga varugrupper till år 2020, för elektronik, fordon och byggmaterial, förutsätter det att nya åtgärder vidtas.

Pil uppåt smiley saknas Giftfri miljö i Västerbottens län

Indikatorer som följer upp målet