Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Västerbottens läns miljömål?

Trots länets goda förutsättningar, med rikliga naturtillgångar och höga ambitioner, kommer inget av de tretton miljökvalitetsmål som bedöms på regional nivå att uppnås till 2020. Det ännu fler effektiva åtgärder för att undvika och kompensera skador på miljön samt tid för naturen att återhämta sig.

Når vi Västerbottens läns miljömål?

Läget för Västerbotten är något ljusare än för resten av Sverige. Vi bor få människor på stor yta och har tillgång till stora naturresurser. Trots det har vi allvarliga olösta miljöproblem som vi behöver ta tag i för att förbättra våra livsmöjligheter och bevarandet av våra natur- och kulturvärden.

Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå och gäller även för länen. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt. Tillsammans med de nationella bedömningarna innebär det att endast ett av sexton miljömål kommer att uppnås till 2020 i Västerbotten, Skyddande ozonskikt. Fyra av målen bedöms som nära att nå och tolv av målen som inte möjliga att nås. För att förutsättningarna eller målen ska ha en möjlighet att uppnås kommer det att behövas många fler vägledande beslut och insatser.

I Västerbotten genomförs en mängd aktiviteter som leder till hållbar utveckling. Åtgärder som pågår är bland annat biologisk återställning av vatten, natur- och kulturreservat, vindkraft, bioenergi och hållbart byggande i kallt klimat. Vi jobbar med ett ”Klimatsmart Västerbotten”. Alla dessa åtgärder kräver samarbete. Länsstyrelsen har i en samverkansprocess för hållbar utveckling tagit fram 240 åtgärder för hela samhället att ansluta till. Ambitionen är att utöka samverkan och engagemang för en hållbar utveckling i länet.  Årligen arrangeras SEE- Västerbottens hållbarhetsvecka (socialt, ekonomiskt och ekologiskt) som är ett framgångsrikt arrangemang då regionalt och lokalt hållbarhetsarbete lyfts fram. Under årets SEE-vecka arrangerades över hundra hållbarhetsaktiviteter med spridning över hela länet.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

För att kunna minska mängden och påverkan från kemikalier och gifter i miljön krävs kontinuerligt arbete genom bland annat informationsinsatser och tillsyns- och prövningsarbete enligt miljöbalken.

Under 2015 har Länsstyrelsen deltagit i ett nationellt övervakningsprojekt med syfte att kartlägga perflourerade ämnen samt bekämpningsmedel i ytvatten och grundvatten.

Länsstyrelsens tidigare uppföljning av kvicksilver i fisk visar att vissa sjöar innehåller fisken för höga halter av kvicksilver. Västerbotten har liksom övriga norrlandslänen generellt högre halter av kvicksilver i fisk jämfört med de sydligare länen. (1)

Under Västerbottens hållbarhetsvecka arrangerade länsstyrelsen konferensen Miljögifter i barnens vardag som handlade om hur man skyddar barnen från de värsta kemikalierna i vardagen, hormonstörande ämnen och andra miljögifter.

Umeå kommun har tagit fram en kemikaliestrategi som stöd i arbetet att nå målet giftfri miljö. Strategin ska underlätta och effektivisera arbetet med att minska riskerna med kemikalier för kommunens invånare, framför allt barnen. (2)

I länet finns cirka 2800 förorenade områden, främst i älvdalarna, i kustområdena samt i malmrika områden. Bland länets prioriterade förorenade områden dominerar gruvor. Under året har utredningar och efterbehandlingsåtgärder vidtagits vid ett antal gruvor. Under året har ett antal åtgärder och utredningar som finansieras med statliga bidrag genomförts. Dessa förorenade områden saknar ansvar i enlighet med miljöbalkens regler och utgörs i huvudsak av objekt i andra branscher än gruvor.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. För att nå målet krävs det att allt fler farliga ämnen begränsas och omfattas av gemensam lagstiftning inom EU och i internationella överenskommelser. Målet motverkas av en ökande konsumtion som leder till ökad kemikalie- och varuproduktion globalt vilket bidrar till ökad diffus spridning av farliga ämnen. Tillsynen visar att många konsumentvaror innehåller förbjudna ämnen, till exempel bly, kadmium, ftalater och bromerade flamskyddsmedel.

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

Kunskapen om den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen är i dagsläget för liten och det finns ett stort behov av att minska exponeringen. Länsstyrelsen kan bland annat arbeta för att farliga ämnen inte ska spridas från produktionsprocesser, energiutvinning och avfallshantering. En särskild utmaning är den växande gruvnäringens miljöpåverkan.  Kretsloppstänkandet behöver stärkas och utvecklas så att vi kan minska förekomsten av farliga ämnen i vår miljö.

Användningen av särskilt farliga ämnen

Till år 2020 bedöms EU:s arbete med att fasa ut särskilt farliga ämnen i nyproducerade kemikalier, varor och material ha kommit en bra bit på väg, under förutsättning att lagstiftningen tillämpas effektivt. Att hindra långväga spridning av särskilt farliga ämnen bedöms däremot ta längre tid då det förutsätter internationella överenskommelser. Trenden för preciseringen är i huvudsak positiv, men åtgärdstakten behöver öka.

Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper

De mest farliga ämnena bedöms vara kartlagda till 2020 och spridningen av dessa ha minskat. Trenden är i huvudsak positiv men ytterligare åtgärder måste vidtas.

Förorenade områden

Arbetet med förorenade områden bör öka i takt för att miljömålet ska nås. Avfall från sulfidmalmsgruvorna utgör en av de allvarligare miljöriskerna i länet. Åtgärder för att minska riskerna från länets gruvområden är prioriterat.

Länsstyrelsens och kommunernas tillsynsansvar för förorenade områden kommer sannolikt att ändras i enlighet med det arbete som pågår nationellt. För de objekt där ansvar saknas är det viktigt att kommunerna fortsätter att vara huvudmän och att anslaget för sanering och

Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper

Tillräcklig kunskap om ämnens miljö- och hälsoegenskaper är en förutsättning för att kunna skydda miljö och hälsa. Reach-förordningen har som målsättning att användningen av farliga ämnen på sikt ska upphöra. För ämnen som används i högre volymer bedömer man att kunskap kommer att finnas till 2020, om kemikalielagstiftningen används effektivt. Vi behöver också förbättra vår kunskap om kemikalier i vår närmiljö och omgivning samt i de produkter och tjänster vi konsumerar och använder oss av.

Information om farliga ämnen i material och produkter

För att stoppa en fortsatt diffus spridning av farliga ämnen i miljön måste producenter och konsumenter göra val baserade på korrekt information. För att öka information om miljö- och hälsofarliga ämnen i viktiga varugrupper till år 2020, för elektronik, fordon och byggmaterial, förutsätter det att nya åtgärder vidtas.

Referenser

  1. Resultat från Länsstyrelsens provtagningar av kvicksilver i fisk i Västerbotten.
  2. http://www.umea.se/download/18.5df068071445d1463caaf1/1393247016887/Kemikaliestrategi+feb14.pdf

Pil uppåt smiley saknas Giftfri miljö i Västerbottens län