God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Når vi Jämtlands läns miljömål?

Inget av de tolv nationella miljömål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås i Jämtlands län till år 2020. Tre av målen - Frisk luft, Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet – bedöms som nära att nås. De övriga nio målen bedöms däremot inte kunna nås med de styrmedel och resurser finns i dag.

Att nio av målen inte nås till år 2020 har flera viktiga orsaker. Den minskande odlings- och betesarealen inom jordbruket till följd av bristande lönsamhet påverkar miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv i negativ riktning. Arbetet med att skydda värdefulla skogs- och myrmarker är med dagens takt inte tillräckligt för att nå målen om Levande skogar, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv, och värdefulla områden som saknar skydd förloras varje år till skogsbruket. För att nå Levande sjöar och vattendrag skulle kraftigt ökade resurser till åtgärder och tillsyn samt förändrade styrmedel behövas. För att nå målet Storslagen fjällmiljö skulle förslagen i Strategi för Storslagen fjällmiljö behöva genomföras.

Även om miljökvalitetsmålen inte kan nås enbart med regionala och lokala åtgärder är det viktigt att åtgärda de delar som är möjliga. Precis som under tidigare år har det under 2015 bedrivits ett aktivt miljömålsarbete i länet. Dels genom utveckling av strategier och åtgärdsplaner, som kommunala översiktsplaner, åtgärdsplaner för länets vattensystem, och vattenanvändningsplanen för Storsjön. Dels i form av genomförda åtgärder som till exempel kunskapsspridning om kemikalier, reservatsbildning för skyddsvärda områden, restaurering av vattendrag, ökad produktion av förnybar energi och upprättandet av ett regionalt Klimatråd. Allt detta arbete är fortsatt viktigt.

Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De nationella bedömningarna gäller även för Jämtlands län. Analys och åtgärder för dessa mål redovisas dock regionalt. Skogsstyrelsen ansvarar för bedömningen av Levande skogar.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

God bebyggd miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

Miljötillståndet varierar kraftigt mellan miljökvalitetsmålets olika delar. En förutsättning för att nå målet är en god samhällsplanering, något som i många fall innebär långa processer och där årliga förändringar är svårt att mäta.

Hållbar bebyggelsestruktur

Ett mellankommunalt projekt, ”Samhällsplanering för hållbar näringslivsutveckling i Åre – Krokom – Östersund, Jämtlandsstråket” drivs av berörda kommuner tillsammans med Tillväxtverket och Region Jämtland-Härjedalen. Projektet lyfter kommunernas förutsättningar angående kollektivtrafik, arbetspendling, service samt möjligheter till bostadsförsörjning i stationsnära läge längst E14/ järnvägen i de tre berörda kommuner. Avstånd till service, arbetsplats, tillgång till kollektivtrafik är centrala frågor i projektet som försöker förbättra tillgängligheten längst kommunikationsstråket, och koppla samman kommunernas fysiska planering med hållbar tillväxt i regionen. Projektet och arbetsmetoden som kan tillämpas i andra delar av länet är i linje med Boverkets vision för Sverige 2025.

Hållbar samhällsplanering

De flesta av länets kommuner har en aktuell kommuntäckande översiktsplan (Strömsund, Östersund, Krokom, Bräcke) eller kommer att aktualisera den inom kort (Härjedalen, Ragunda, Åre). De nyare översiktsplanerna har en tydligare koppling med nationella mål, planer och program, bland annat med miljökvalitetsmålets preciseringar i God bebyggd miljö angående t.ex. hushållning med energi och resurser, hänsyn till kulturvärden, människors hälsa och säkerhet.

Kollektivtrafik, gång och cykel

En fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar sker och flera projekt som berör olika tätorter är aktuella. I alla kommunala planer fortsätter kommunerna att uppmärksamma tillgång till kollektivtrafik och möjlighet till förbindelse via gång- och cykelvägar. Kommunerna har arbetat aktivt med en attitydförändring angående kollektivtrafik, t.ex. genom att erbjuda gratis busskort till studenter men detta är fortfarande ett förbättringsområde på grund av länets utspridda bebyggelsestruktur.

Kulturvärden i den byggda miljön

Östersunds kommun har tagit fram ett kulturmiljöprogram för Östersunds stad och arbetar med ett program för kulturmiljöer i resterande del av kommunen. Intresset att arbeta fram ett planeringsunderlag för kulturmiljöfrågor fortsätter öka. Fem av åtta kommuner anger att de har aktuella dokument som fyller funktionen av ett kulturmiljöprogram, kommunomfattande eller för del av kommunen.

Natur- och grönområden

Park- och naturområden är viktiga är viktiga för människors hälsa och biologisk mångfald och för ekosystemstjänster, som t.ex. hantering av dagvatten eller rening av luft i tätorter. Tillgång till natur- och grönområden i länets tätorter är god både inom länets tätorter såsom i direkt anslutning till dessa. Inom ett rimligt avstånd har alla tätorter möjlighet till vistas i attraktiva natur- och grönområde med höga värden för den biologiska mångfalden samt för friluftslivet.

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer att målet inte kommer att nås till år 2020. Flera åtgärder och beslut som fattas i länet pekar mot en försiktig positiv riktning i förhållande till målets preciseringar, men förändringarna sker för långsamt för att kunna få effekt före år 2020. En positiv fortsatt trend är att länets kommuner arbetar med att aktualisera planeringsunderlaget och sina översiktsplaner. Detta skapar bättre förutsättningar för en strategisk och hållbarhetsinriktad planering. Det saknas dock fortfarande underlag för hantering av flera av de olika preciseringar som finns i miljömålet.

Planerade insatser som förbifarten runt Brunflo och Sveg är viktiga och positiva för att förkorta restider inom länet. Att utveckla mer miljöanpassade transporter, vilket delvis är beroende av externa resurser för att färdigställa mer hållbara infrastrukturer, är fortfarande en stor utmaning för länet.

Länets kommuner saknar bra underlag och strategisk överblick angående gröna infrastrukturer och även sambandet mellan tätorter och landsbygd bör utvecklas mer i planeringen.

Trenden vad gäller utvecklingen i miljön är försiktigt positiv. Detta framför allt eftersom frågorna under de tre första översgripande preciseringarna (bebyggelsestruktur, samhällsplanering, infrastruktur) och är mer integrerade i kommunernas planering i och med att kommunerna arbetar med mer aktuella översiktsplaner.

Pil uppåt smiley saknas God bebyggd miljö i Jämtland