God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Når vi Jämtlands läns miljömål?

Av de mål som bedömts på regional nivå bedöms fyra mål som nära att nås, och åtta mål får bedömningen att de inte är möjliga att nå till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms enbart på nationell nivå.

Under år 2013 har Länsstyreslen i Jämtlands län tagit fram ett nytt regionalt miljömålsprogram. I samband med detta fokuseras miljömålsarbetet mot att bli än mer åtgärdsinriktat. Detta åtgärdsprogram ses som en viktig del i att prioritera och förstärka miljömålsarbetet. Sju miljökvalitetsmål kommer att prioriteras inom åtgärdsarbetet: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö., Levande sjöar och vattendrag, Storslagen fjällmiljö och Levande skogar.

Skydd och återhämtning av biologisk mångfald går för långsamt gällande skogs- och myrmarker. Tillgängliga styrmedel för att skydda områden minskar. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ser den utvecklingen som ett stort hinder i att försöka bromsa förlusten av den biologiska mångfalden.

Tillgången på nationella styrmedel är ett återkommande uttalat behov för i stort sett samtliga miljömål. Inom vissa miljömål är det tydligt, exempelvis inom miljökvalitetsmål som rör områdesskydd och restaureringar, var det behövs ytterligare resurser. Länets åtgärdsarbete kan förbättras om Länsstyreslen och flera andra regionala aktörer förtydligar behovet och omfattningen av styrmedel.

För de flesta miljökvalitetsmålen är framsteg beroende av vad som sker på nationell och internationell nivå. Ekonomiska intressen samt produktions- och konsumtionsbeteenden, motverkar många gånger möjligheterna att nå målen. Handlingsplanen för Fossilbränslefritt Jämtlands län 2030 och den fortsatta utbyggnaden av vindkraftsproduktionen visar dock två exempel på hur arbetet med att ett så omfattande och i högsta grad globalt miljömål som Begränsad klimatpåverkan kan ske på en regional nivå.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt. 

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

God bebyggd miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Oklar utveckling

Resultat

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö spänner över vitt skilda områden och berör många verksamheter i länet. Miljökvalitetsmålet innehåller även presumtiva motsättningar som ska sammanvägas i den fysiska planeringen, och särskilt i kommunernas översiktsplaner. God bebyggd miljö har tidigare inte bedömts möjligt att nå till 2020 även om en positiv utveckling kan konstateras.

Hållbar samhällsplanering

Flera kommuner arbetar med en aktualisering av sina kommuntäckande översiktsplaner, i vilka många frågor som påverkar förutsättningar att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö hanteras, bland annat vad gäller bebyggelse, transporter, vatten och avloppsförsörjning med mera. Östersunds kommun ställer ut sin reviderade översiktsplan och Strömsunds kommun har översiktsplanen ute på samråd. Krokoms kommun och Åre kommun har nyligen inlett arbetet. Planerna har i sina preliminära former en tydligare inriktning mot hållbar utveckling i deras sätt att hantera frågor såsom förtätning av stadsmiljö, klimatanpassning, främjande av gång och cykelvägar med mera.

Vidare har Bergs kommun, Bräcke kommun och Ragunda kommun tagit fram tematiska tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Dessa planer erbjuder möjligheten att bygga i attraktiva strandnära lägen utan att äventyra natur- och kulturmiljövärden.

Hållbar bebyggelsestruktur

För preciseringen Hållbar bebyggelsestruktur rapporteras två intressanta projekt i Östersunds kommun med en tydlig profil mot energieffektivisering i byggander och hållbarhet. I planområdet Remonthagen har byggande av 20-30 sammanbyggdda hus och ett flerbostadshusområde med cirka 200 lägenheter påbörjats, alla med hög energiprestanda. Belysningen i området har tagits fram genom ett projekt, Jämställt transportsystem, där syftet är att öka tryggheten i stadsmiljön för alla.

Planeringen för en ny stadsdel, Storsjö strand, är klar och byggandet av första etappen med cirka 300 bostäder kommer snart att påbörjas. Planen är utformad utifrån ett hållbarhetsprogram med flera fokusområden bland annat hållbar mobilitet, klimatsmart byggande och kretslopp.

Kollektivtrafik, gång och cykel

Flera kommuner har utökat och förbättrat sina gång- och cykelvägar. Ett projekt är på gång i Åre kommun för att förbinda Åre by och Björnänge med en gång- och cykelväg. Härjedalens kommun har tillsammans med Trafikverket skapat gång- och cykelvägar vid viktiga turistiska destinationer som t.ex. Funäsdalen och Vemdalen.

Projektet Green Highway, som syftar till att skapa en fossilbränslefri transportkorridor mellan Trondheim, Östersund och Sundsvall fortsätter, där Östersunds kommun är en viktig partner.

Kulturvärden i bebyggd miljö

Östersunds kommun är nästan klar med att ta fram ett kulturmiljöprogram. Flera kommuner har visat intresse för att påbörja sitt arbete att ta fram kulturmiljöprogram och Härjedalens kommun har ett färdigt samrådsförslag som kommer att skickas ut inom kort.

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer att målet inte kommer att nås till år 2020. . Eftersom preciseringarna berör så många verksamhetsområden är det svårt att utläsa en tydlig trend i dag. Flera åtgärder och beslut som fattas i länet pekar mot en positiv riktning i förhållande till målets preciseringar, men omfattningen är för liten och förändringarna sker för långsamt för att kunna få effekt före 2020. En positiv trend är att länets kommuner arbetar med att ta fram nya översiktsplaner. Detta gör att PBL:s nya regler kommer att få genomslag under de närmaste åren och samhällsplaneringen kommer att på ett bättre sätt kunna hantera relevanta nationella och regionala mål för hållbar utveckling, bland annat miljökvalitetsmålen. Generellt behövs mer styrmedel och nuvarande lagstiftning behöver efterlevas i högre grad.

Pil uppåt smiley saknas God bebyggd miljö i Jämtland

Indikatorer som följer upp målet