Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Dalarnas läns miljömål?

Elva av tolv miljökvalitetsmål nås inte till 2020. Grundvatten av god kvalitet har dock en mer positiv bedömning än den nationella. Det beror på Dalarnas förutsättningar och kommunernas aktiva arbete. I övrigt är Dalarnas miljökvalitet i nivå med de nationella bedömningarna.

Genom åtgärdsprogrammet för Dalarnas miljömål och annat pågående arbete ökar möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen.

Luftkvaliteten har blivit bättre men i tätorterna går arbetet för långsamt. Dalarnas Luftvårdsförbund följer upp luftkvaliteten med ett nytt program.

Förutsättningarna att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag ökar genom vattenförvaltningens nya åtgärdsprogram. Ökad kunskap hos miljöfarliga verksamheter bedöms minska spridningen av miljögifter till ytvatten.

Dalarna har ca 4 000 förorenade områden, de flesta är deponier med gruvavfall. Ungefär 300 objekt behöver undersökas vidare.

Dalarna med glesbygd, omfattande export och turistnäring har stora transportbehov. Behovet av hållbar bebyggelse- och transportstruktur ökar, men nya planeringsunderlag och förhållningssätt krävs.

Samverkan i infrastrukturprojekt kan skapa smarta miljölösningar. Sammankopplingen av Faluns och Borlänges fjärrvärmenät, som tillvaratar restvärme från industrin och minskar fossilberoendet, gjordes samtidigt som en ny vattenledning drogs för att förse Falun med dricksvatten från ett vattenverk i Borlänge.

Trots goda insatser inom natur- och kulturmiljövården utvecklas inte biologisk mångfald, naturtyper och kulturmiljöer positivt. Sämre livsmiljöer för växter och djur är största hotet.

Skötsel av ängs- och betesmarker försämras, betesdjuren blir färre och unika byggnader förfaller. Översyn av riksintressen för kulturmiljövård pågår och arbetet med en regional kulturmiljöstrategi har påbörjats.

Skog med höga naturvärden avverkas. Skogsbrukets frivilliga avsättningar är viktiga men behöver öka och samordnas på landskapsnivå.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Positiv utvecklingsriktning

Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Bedömningen är mer positiv än den nationella 2014. Länet är gynnat när det gäller tillgången och kvaliteten på grundvatten. Regional planering har ökat förutsättningarna för ett bättre skydd av grundvattnet. Uttaget av naturgrus har minskat.

Resultat

Grundvattnets kvalitet nu och i framtiden

Dalarna har god tillgång till grundvatten av bra kvalitet. Analyser från cirka 160 provtagningsstationer längs grusåsar i länet visar att grundvattnet i övervägande fall har god kemisk status (1, 2, 3, 4, 5, 6). Länsstyrelsen har genomfört undersökningarna under perioden 2007–2013.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har utfärdat föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för grundvatten (SGU-FS 2013:2). I en bilaga till föreskrifterna finns riktvärden för ett trettiotal olika ämnen som kan användas vid klassificeringen. Vid undersökningarna av grundvattnet i Dalarna har dessa ämnen samt ett sextiotal organiska miljögifter analyserats. Resultatet av arbetet med statusklassificering visar att åtta grundvattenförekomster i Dalarna riskerar att inte nå god status till 2021. Inom dessa områden kan grundvattnet ha påverkats negativt av mänskliga aktiviteter såsom avfallsdeponier, gruvavfall, jordbruk, avlopp och vägtrafik.

Delprogrammet regional miljöövervakning för grundvatten (7) startade 2015 och löper till 2020. Tanken är att två analyser årligen från 39 provtagningsstationer ska ge kunskap om länets grundvattenkvantitet och kvalitet, samt hur dessa förändras över tid. Provtagningsstationerna är fokuserade på grundvattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjning.

Under perioden 2010–2011 utarbetade Länsstyrelsen en regional vattenförsörjningsplan där varje kommun i länet behandlas (8). Planen innehåller en beskrivning av nuvarande förhållanden och en bedömning av grundvattenförekomsternas betydelse för nutida och framtida vattenförsörjning.

Skydd i form av vattenskyddsområden och kommunala lokala föreskrifter kan bidra till att motverka förorening av grundvatten som används eller kommer att användas för dricksvattenförsörjningen. Omkring 30 allmänna vattentäkter i Dalarna saknar dricksvattenskydd och 70 vattentäkter har behov av uppdaterade föreskrifter.

Bevarande av naturgrusavlagringar

Sett över en tjugoårsperiod har det årliga uttaget av naturgrus minskat till mindre än en tredjedel. Det är en positiv utveckling eftersom dricksvattenförsörjningen i länet till helt dominerande del baseras på grundvattenuttag och vattentäkterna ligger i anslutning till isälvsavlagringar med naturgrus.

År 2014 användes 412 700 ton naturgrus vilket var 20 % av den totala ballastproduktionen. Andelen naturgrus har successivt minskat de senaste åren, från en tredjedel år 2011 till en femtedel av den totala ballasten 2014 (www.miljömål.se). Höjd skatt på naturgrus och en förändring i lagstiftningen har sannolikt bidragit till detta. 

Under 2012 färdigställde Länsstyrelsen en materialförsörjningsplan för Dalarnas län (9). Planen redovisar nuvarande förhållanden och alternativ för den framtida materialförsörjningen. I planen ingår en klassning av sand- och grusförekomsterna efter geovetenskapligt värde och intresset för naturvård, kulturmiljö och vattenförsörjning.

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet är nära att nås i Dalarna. Länets grundvatten är av god kvalitet med några få undantag. Det som återstår för att målet ska uppnås är att vidta förebyggande åtgärder så att vattenkvaliteten kan bibehållas på lång sikt.

Utvecklingen är positiv men grundvattenfrågorna behöver uppmärksammas mer i samhällsplaneringen och dricksvattenskyddet behöver stärkas.

Skydd i form av vattenskyddsområden och kommunala lokala föreskrifter kan bidra till att motverka förorening av grundvatten som används eller kommer att användas för dricksvattenförsörjningen.

I Dalarna finns omkring 100 vattenskyddsområden för allmänna vattentäkter. Av dessa är 70 vattenskyddsområden beslutade med stöd av tidigare lagstiftning än miljöbalken och kan vara i behov av uppdaterade föreskrifter och geografisk avgränsningar. Hösten 2014 saknade 31 allmänna vattentäkter vattenskyddsområde.

I den regionala vattenförsörjningsplanen för Dalarnas län beskrivs områden som är av intresse för vattenförsörjningen. Dessa områden bör läggas in i kommunernas översiktsplaner.

I vattenförvaltningsarbetet används en indelning av länets grundvattenförekomster som SGU har fastställt. SGU behöver omarbeta den nuvarande indelningen och avgränsningen för att grundvattenförekomsterna ska kunna användas praktiskt, bland annat i kommunal planering. Det är nödvändigt att varje grundvattenförekomst får en hydrogeologisk beskrivning och att avgränsningen omfattar ett mindre område så att förhållandena för en provtagningspunkt kan anses vara representativa, bland annat med avseende på risken för förorening.

Ökad information behövs om att alla behöver hushålla med de grustillgångar vi har i Dalarna. Trafikverket och kommunerna är stora beställare av bygg- och anläggningsentreprenader. De behöver aktivt välja krossat bergmaterial eller återvunnet material vid sina upphandlingar.

Referenser

1. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Organiska miljögifter i grundvatten. Rapport 2008:13

2. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Verifiering av kemisk status för grundvatten i anslutning till Badelundaåsen inom Borlänge, Säters och Hedemora kommuner. Rapport 2010:05

3. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Verifiering av kemisk status för grundvatten i anslutning till Badelundaåsen inom Avesta kommun. Rapport 2010:06

4 Länsstyrelsen i Dalarnas län. Grundvattenundersökningar i Dalarna 2010-2011, rapport 2012:17

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Grundvattenundersökningar i Malung-Sälens kommun 2012. PM 2013:09

6. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Utvärdering av grundvattenundersökningar samt förslag till regional miljöövervakning av grundvatten i Dalarna. PM 2014:01

7. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Regionalt miljöövervakningsprogram för Dalarna 2015-2020

8. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Vattenförsörjningsplan – Dalarnas län. Rapport 2012:02

9. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Materialförsörjningsplan – Dalarnas län. Rapport 2012:03

Pil uppåt smiley saknas Grundvatten av god kvalitet i Dalarna