Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Dalarnas läns miljömål?

Tio av de tolv miljökvalitetsmål som har bedömts är inte möjliga att nå till 2020 i Dalarnas län. Nära att nås är Grundvatten av god kvalitet och Bara naturlig försurning, vilket är en mer positiv bedömning än den nationella 2013. I övrigt överensstämmer bedömningarna för Dalarna med de nationella.

De flesta av miljökvalitetsmålen är inte möjliga att nå till år 2020. Att bedömningarna för Grundvatten av god kvalitet och Bara naturlig försurning och är mer positiva än nationellt beror på Dalarnas geografiska läge och geologi. För grundvattnet spelar även en aktiv regional planering in.

Även för en del andra mål innebär Dalarnas förutsättningar att situationen ser bättre ut än i andra delar av landet.

För God bebyggd miljö medför Dalarnas betingelser både för- och nackdelar. Lägre exploateringstryck gör att mindre resurser tas i anspråk och färre intressekonflikter uppstår. Samtidigt är förändringen i befintlig ohållbar bebyggelsestruktur långsam och kommunernas aktiva styrning av lokaliseringar liten, då de är angelägna om att stödja alla förslag till utbyggnad. Dessutom är resurserna små i många kommuner.

Utvecklingen i miljön de senaste två-tre åren varierar mellan miljökvalitetsmålen. För naturmålen är utvecklingen negativ. Natur- och kulturmiljövärdena i skogen och odlingslandskapet utarmas och antalet hotade arterna ökar, trots att en del goda insatser görs för att motverka detta. En nyligen uppmärksammad negativ utveckling för myrar är att de börjar växa igen, troligen som en följd av kvävenedfallet eller klimatförändringen. Klimatet påverkar också fjällens storslagenhet eftersom trädgränsen stiger.

Generellt sett minskar utsläppen, men den diffusa spridningen av kemiska ämnen är oförminskad och det krävs stora insatser för att vända utvecklingen.

För vattenmiljöerna har möjligheten till en positiv utveckling ökat genom det systematiska vattenförvaltningsarbetet.

På en översiktlig nivå är utvecklingen för God bebyggd miljö positiv. God samverkan i länet och ett aktivt offentligt miljöarbete bidrar till detta. Principerna får dock inte alltid genomslag i de konkreta ärendena.

Det nya regionala åtgärdsprogram för miljömålen som har fastställts 2013 blir vägledande för miljöarbetet de närmaste åren.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

Grundvattnets kvalitet nu och i framtiden

Dalarna har god tillgång till grundvatten av bra kvalitet. Analyser från cirka 160 provtagningsstationer längs grusåsar i länet visar att grundvattnet i övervägande fall har god kemisk status (Länsstyrelsens rapporter 2008:13, 2010:05, 2010:06, 2012:17 samt PM 2013:09). Länsstyrelsen har genomfört undersökningarna under perioden 2007–2012.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har utfärdat föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för grundvatten (SGU-FS 2013:2). Föreskrifterna ska tillämpas när vattenmyndigheten klassificerar grundvattenförekomsternas kemiska status. I en bilaga till föreskrifterna finns riktvärden för ett trettiotal olika ämnen som kan användas vid klassificeringen. Vid undersökningarna av grundvattnet i Dalarna har dessa ämnen analyserats. Därutöver har också ett sextiotal organiska miljögifter analyserats.

Inom vissa områden kan grundvattnet påverkas negativt av mänskliga aktiviteter såsom avfallsdeponier, gruvavfall, jordbruk, avlopp och vägtrafik.

Under perioden 2010–2011 utarbetade Länsstyrelsen en regional vattenförsörjningsplan där varje kommun i länet behandlas (Rapport 2012:02). Planen innehåller en beskrivning av nuvarande förhållanden och en bedömning av grundvattenförekomsternas betydelse för nutida och framtida vattenförsörjning.

Bevarande av naturgrusavlagringar

Sett över en tjugoårsperiod har det årliga uttaget av naturgrus minskat till mindre än en tredjedel. Det är en positiv utveckling eftersom dricksvattenförsörjningen i länet till helt dominerande del baseras på grundvattenuttag och vattentäkterna ligger i anslutning till isälvsavlagringar med naturgrus.

Uttaget av grus i Dalarna under 2012 var nästan 30 procent lägre än året före (miljömål.se). Samtidigt minskade också naturgrusets andel av det totala uttaget av bergkross, morän och naturgrus.

Det är värt att uppmärksamma att det fanns tillstånd som gav möjlighet till ett avsevärt större uttag av naturgrus. Krossmaterial har således använts i stället vilket tyder på en förändring i synen på naturgrus.

Höjd skatt på naturgrus och en förändring i lagstiftningen har sannolikt bidragit till detta. Det är numera betydligt svårare att få tillstånd till nya täkter för naturgrus. Bland annat gäller att en ny täkt inte får komma till stånd om naturgrusförekomsten är betydelsefull för dricksvattenförsörjningen och täkten kan försämra vattenförsörjningen. 

Under 2012 färdigställde Länsstyrelsen en materialförsörjningsplan för Dalarnas län (Rapport 2012:03). Planen redovisar nuvarande förhållanden och alternativ för den framtida materialförsörjningen. Användningen av naturgrus är fortfarande stor i länet. I Dalarna användes 2,8 ton per invånare 2009. Medelvärdet för Sverige var då 1,5 ton per invånare. I planen ingår en klassning av sand- och grusförekomsterna efter geovetenskapligt värde och intresset för naturvård, kulturmiljö och vattenförsörjning.

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet är nära att nås i Dalarna. Länets grundvatten är av god kvalitet med några få undantag. Det som återstår för att målet ska uppnås är att vidta förebyggande åtgärder så att vattenkvaliteten kan bibehållas på lång sikt.

Utvecklingen är positiv. De styrmedel som finns är tillräckliga och förutsättningarna för åtgärder är goda. Grundvattenfrågorna behöver dock uppmärksammas mer i samhällsplaneringen.

I den regionala vattenförsörjningsplanen för Dalarnas län beskrivs områden som är av intresse för vattenförsörjningen. Dessa områden bör läggas in i kommunernas översiktsplaner.

Skydd i form av vattenskyddsområden och kommunala lokala föreskrifter kan bidra till att motverka förorening av grundvatten som används eller kommer att användas för dricksvattenförsörjningen.

I vattenförvaltningsarbetet används en indelning av länets grundvattenförekomster som SGU har fastställt. SGU behöver omarbeta den nuvarande indelningen och avgränsningen för att grundvattenförekomsterna ska kunna användas praktiskt, bland annat i kommunal planering. Det är nödvändigt att varje grundvattenförekomst får en hydrogeologisk beskrivning och att avgränsningen omfattar ett tillräckligt litet område så att förhållandena kan anses vara någorlunda homogena, bland annat med avseende på risken för förorening.

Länsstyrelsen har under 2013 påbörjat ny provtagning vid de provtagningsstationer som har analysvärden över de nivåer som anges i SGU:s föreskrifter.

Ökad information behövs om att alla behöver hushålla med de grustillgångar vi har i Dalarna. Trafikverket och kommunerna är stora beställare av bygg- och anläggningsentreprenader. De behöver aktivt välja krossat bergmaterial eller återvunnet material vid sina upphandlingar.

Referenser

  • Länsstyrelsen i Dalarnas län. Organiska miljögifter i grundvatten. Rapport 2008:13.
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län. Verifiering av kemisk status för grundvatten i anslutning till Badelundaåsen inom Borlänge, Säters och Hedemora kommuner. Rapport 2010:05.
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län. Verifiering av kemisk status för grundvatten i anslutning till Badelundaåsen inom Avesta kommun. Rapport 2010:06.
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län. Vattenförsörjningsplan – Dalarnas län. Rapport 2012:02.
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län. Materialförsörjningsplan – Dalarnas län. Rapport 2012:03
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län. Grundvattenundersökningar i Dalarna 2010-2011. Rapport 2012:17.
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län. Grundvattenundersökningar i Malung-Sälens kommun 2012. PM 2013:09.

Pil uppåt smiley saknas Grundvatten av god kvalitet i Dalarna

Indikatorer som följer upp målet