Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Länsstyrelsens samlade bedömning är att endast miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet bedöms vara nära att nås till år 2020. Övriga miljökvalitetsmål bedöms vara svårare att nå. Det är av vikt att ytterligare åtgärder vidtas för att nå miljökvalitetsmålen.

Sammanfattning för samtliga miljökvalitetsmål

Det är viktigt att erforderliga resurser avsätts för möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsmålen och för att åstadkomma positiva förändringar i miljön. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Exempel på insatser är tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad och särskilda åtgärder.

Inom flera områden finns behov av ökad kunskap för att höja medvetandegraden om förhållanden som påverkar miljön. Ökad kunskap och medvetandegrad bidrar också till att olika aktörer ändrar beteende till fördel för en bättre miljö.

Det behövs stora insatser för att öka kunskapen om kemikaliers miljö- och hälsoskadliga egenskaper samt var dessa förekommer. Saneringstakten av förorenade områden måste öka.

Anpassade styrmedel och skärpt lagstiftning är viktiga faktorer för att minska övergödningen av ytvatten i länet.

Återställande och skötsel av dikningsskadade våtmarker i skyddade områden behöver prioriteras högre för att miljömålet ska nås. Även skyddet av tätortsnära natur av stor betydelse för friluftslivet behöver växlas upp.

Det är viktigt att notera att det på länsstyrelsen genomförs många arbetsinsatser som påverkar miljömålen i positiv riktning. Detta arbete kan ske som enskilda arbetsinsatser eller i det ordinarie arbetet. Ett sätt att tydliggöra dessa arbetsinsatser är att sätta realistiska mål och mål på årsbasis.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

En hög andel av vattenförekomsterna (sjöar och vattendrag) i länet anses ha problem med övergödning. Långtidsutvärderingar av de större vattendragen som mynnar i Mälaren i länet visar att utsläppen av fosfor och kväve har minskat i länet under de senaste 50 åren. Minskningarna är i första hand ett resultat av utbyggnaden av avloppsreningsverk på 60-talet.

Sedan mitten av 1990 har halterna av näringsämnen stabiliserat sig på en hög nivå eller varit svagt ökande. Ett exempel där halterna av näringsämnen har ökat vattnet är inom Sagåns avrinningsområde . Sagån är ett av flera vattendrag i länet med hög andel jordbruksmark. I de mest jordbruksintensiva avrinningsområdena är prognosen att problemet med övergödning inte minskar. För en sjö som Mälaren, som bidrar till dricksvattenförsörjning, bad och fiske, kommer det inte att bli möjligt att nå satta kvalitetsmål inom överskådlig tid. Återhämtningstiden för en sjö av Mälarens storlek är lång och de viktigaste åtgärderna (exempelvis strukturkalkning, våtmarker och anpassade skyddszoner) för att minska övergödningen genomförs inte i tillräcklig omfattning. Åtgärdstakten är idag för låg och den naturliga återhämtningstiden i miljön är långsam. De styrmedel som i dag finns tillgängliga är inte tillräckliga för att minska övergödningsproblemet så att miljökvalitetsmålet ska kunna uppnås.

Genom införandet av EU:s ramdirektiv för vatten har bindande åtgärdsprogram för kommuner och myndigheter antagits . Dessa har gett en ökad prioritet för åtgärdsarbetet.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är neutral eller svagt negativt.  

Det är dock positivt att vatten- och övergödningsfrågor idag finns på agendan hos både myndigheter, kommuner och verksamhetsutövare, inte minst i och med vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer som är satta för varje vattenförekomst

Påverkan på havet

Alla vatten i Västmanland som mynnar till Mälaren som tar vattnet vidare ut till Östersjön. De viktigaste åtgärderna är de som kan genomföras innan mindre sjöar och vattendrag mynnar till Mälaren. Idag genomförs dock inte tillräckligt med åtgärder för att minska utsläppen och därför är det inte heller möjligt att nå HELCOM:s målsättning om minskade utsläpp till Östersjön.

Påverkan på landekosystemen

Trots att utsläppen av kväveoxider minskar i länet har det inte skett någon minskning av luftdepositionen av kväveföroreningar. Depositionen är något högre än vad som anses utgöra gränsen för kritisk belastning (5 kg kväve per hektar och år) i större delen av Svealand.

Tillstånd i sjöar och vattendrag

Hälften av alla sjöar och vattendrag i Västmanlands län har problem med övergödning. Länsstyrelserna har tillsammans med Vattenmyndigheten tagit fram ett åtgärdsprogram för de vatten som har övergödningsproblem.

Vilka åtgärder har blivit genomförda för att minska belastningen av näringsämnen till vatten?

För att stimulera detta arbete finns en rad olika finansieringskällor. Vår förhoppning är att Vattenmyndigheten ska få pengar för ett LIFE-IP projekt med start 2017. Projektet inkluderar en rad andra organisationer, till exempel vattenråd, universitet och kommuner, som ska vara drivande i några projekt. Lokalt engagemang är en viktig faktor för att nå framgång.

Inom Landsbygdsprogrammet finns möjlighet att finansiera flera typer av åtgärder i jordbruket som ska minska belastningen av näringsämnen. Men det är få lantbrukare som ansöker om dessa stöd. I Västmanlands län är cirka 24 procent av åkermarken ansluten till Greppa Näringen.

Intresset för LOVA-bidraget är fortsättningsvis stort och flera åtgärder som lett till utsläppsminskningar av näringsämnen har blivit genomförda under året.

Tillräckligt med åtgärder kommer inte till stånd idag. Anpassade styrmedel är en annan viktig faktor för att minska övergödningen. Exempel på detta är nya/högre ersättningar för åtgärder i jordbruket och fortsatt LOVA-bidrag, men det kan också vara skärpt lagstiftning med möjlighet för Länsstyrelsen att ställa krav på åtgärder med mera. I dagsläget har Länsstyrelsen små möjligheter att få till stånd åtgärder såvida inte miljöbalken kan tillämpas.