Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Det ser ut som att endast miljökvalitetsmålen Frisk luft samt Grundvatten av god kvalitet som är nära att nås med idag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Ytterligare kraftfulla åtgärder behöver vidtas på olika nivåer i samhället för att målen ska kunna uppfyllas.

Uppföljningen av miljökvalitetsmålen visar att bristen på resurser är ett gemensamt problem för möjligheterna att uppfylla miljömålen och för att åstadkomma positiva förändringar i miljön. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Det handlar om tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad och en förstärkning av personella resurser.

Inom många områden finns behov av ökad kunskap och utbildningsinsatser för att öka medvetande om olika typer av förhållanden som påverkar miljön. Det handlar också om utbildning med koppling till ny lagstiftning inom olika områden. En ökad kunskap och medvetandegrad bidrar till förståelse samt att människor och olika aktörer ändrar sitt beteende och sina val till fördel för en bättre miljö.

Arbetet med vattenförvaltning har gett nya redskap för att uppnå miljömålen för vatten. Utformningen av jordbruksstödet samt Länsstyrelsens och kommunernas resurser för att bevara, utveckla och vårda natur- och kulturvärden är avgörande för att nå de mål som behandlar olika landskapstyper.

Miljömålen behöver få ett större genomslag i samhällsplaneringen på alla nivåer. Insatserna för en god bebyggd miljö avseende bland annat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, buller och byggnaders inverkan på hälsan behöver intensifieras. Variationerna är stora mellan kommunernas förmåga att genomföra åtgärder som bidrar till en bättre bebyggd miljö. Flera av de mindre kommunerna saknar stadsarkitekt, antikvarie och kommunekolog. Det råder en eftersläpning med översiktsplaneringen, vilket medför att efterföljande detaljplanering sällan överensstämmer med översiktsplaneringen. De kommunala planeringsinstrumenten kan därför inte användas optimalt i måluppföljningsarbetet.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

Utsläppen av fosfor och kväve minskar i länet. Detta sker bland annat genom åtgärder som genomförs inom jordbruket, bristfälliga enskilda avlopp och genom åtgärder för att minska utsläppen från dagvatten. Minskningen av utsläppen sker dock långsamt och den naturliga återhämtningstiden i miljön är lång. Vissa tecken på förbättringar syns, men de styrmedel som idag finns tillgängliga är inte tillräckliga för att miljökvalitetsmålet ska kunna uppnås. En hög andel av vattnen i länet anses ha problem med övergödning. Genom införandet av EU:s ramdirektiv för vatten har bindande åtgärdsprogram för kommuner och myndigheter antagits. Dessa har gett en ökad prioritet för åtgärdsarbetet.

Analys och bedömning

Hittills beslutade och planerade åtgärder räcker inte för att nå miljökvalitetsmålet till 2020. Utvecklingen i miljön är positiv. Det krävs fortsatt stora satsningar för att bibehålla den positiva trenden,

Utsläppen av fosfor och kväve minskar i länet. Detta sker bland annat genom åtgärder som genomförs inom jordbruket, bristfälliga enskilda avlopp och genom åtgärder för att minska utsläppen från dagvatten. Minskningen av utsläppen sker dock långsamt och den naturliga återhämtningstiden i miljön är lång. Vissa tecken på förbättringar syns, men de styrmedel som idag finns tillgängliga är inte tillräckliga för att miljökvalitetsmålet ska kunna uppnås. En hög andel av vattnen i länet anses ha problem med övergödning. Genom införandet av EU:s ramdirektiv för vatten har bindande åtgärdsprogram för kommuner och myndigheter antagits. Dessa har gett en ökad prioritet för åtgärdsarbetet.

Påverkan på havet

I Västmanland sker en långsam minskning av utsläppen av fosfor och kväve till vatten. Utsläppsminskningen sker dock inte i tillräckligt snabb takt för att HELCOM:s målsättning om minskade utsläpp till Östersjön skall kunna uppnås.

Påverkan på landekosystemen

Trots att utsläppen av kväveoxider minskar i länet har det inte skett någon minskning av luftdepositionen av kväveföroreningar. Depositionen är något högre än vad som anses utgöra gränsen för kritisk belastning (5 kilo N per hektar och år) i större delen av Svealand. En stor andel av depositionen utgörs av långväga transporterade luftföroreningar från övriga Europa. Den internationella sjöfarten står för en ökande andel av luftutsläppen.

Tillstånd i sjöar och vattendrag

Ungefär hälften av vattenförekomsterna (större sjöar och vattendrag) i Västmanlands län anses ha problem med övergödning.  Länsstyrelserna arbetar nu, på uppdrag av Vattenmyndigheten, med att ta fram åtgärdsunderlag för att vi på lång sikt ska kunna nå målen. Underlagen ska användas för kommande åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram som kommer att vara bindande för myndigheter och kommuner. Återhämtningstiden för övergödning är dock lång och tillräckliga styrmedel för att minska utsläppen från alla sektorer saknas idag.

Greppa Näringen

I Västmanlands län är cirka 120 lantbrukare aktiva medlemmar i Greppa Näringen. Under 2012 har rådgivningsaktiviteter inom Greppa Näringen, som framförallt gynnar målområdet Ingen övergödning, genomförts för såväl enskild rådgivning som grupprådgivning. De vattendragsgrupper som startade 2010 i avrinningsområden till Isätrabäcken, Hjulbäcken och Lillån fick även under 2012 stöd av Länsstyrelsen. Arbetet med vattendragsgrupperna sker i tvärsektoriell samverkan inom Länsstyrelsen, vilket även innefattar Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Tillsyn

För att uppnå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning kommer tillsynen på verksamhetsutövare med utsläpp av näringsämnen till vattenförekomster att vara viktig. Framförallt tillsynen på jordbruket kommer att vara viktig eftersom en stor del av utsläppen kommer från den sektorn. I länet bedriver framförallt Västerås men även Sala och Kungsör ett framgångsrikt arbete som leder till ett minskat utsläpp av näringsämnen till vattenförekomsterna.