Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Länsstyrelsens samlade bedömning är att endast miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet är nära att nås med i dag planerade styrmedel som beslutas före 2020 och att övriga miljökvalitetsmål är svårare att nå. Det är av vikt att ytterligare åtgärder vidtas för att nå länets miljökvalitetsmål.

Sammanfattning för samtliga miljökvalitetsmål

Det är viktigt att erforderliga resurser avsätts för möjligheterna att uppfylla miljömålen och för att åstadkomma positiva förändringar i miljön. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Det kan handla om tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad, särskilda insatser och en förstärkning av personella resurser.

Inom flera områden finns behov av ökad kunskap för att öka medvetandegraden om förhållanden som påverkar miljön. Det handlar till exempel om utbildning kopplat till ny lagstiftning. Ökad kunskap och medvetandegrad bidrar bland annat till att olika aktörer ändrar beteende till fördel för en bättre miljö.

Arbetet med vattenförvaltning har gett nya redskap för att uppnå miljömålen kopplade till vatten. Utformningen av jordbruksstödet samt Länsstyrelsens och kommunernas resurser för att bevara, utveckla och vårda natur- och kulturvärden är avgörande för att nå de mål som behandlar olika landskapstyper.

Miljömålen behöver få ett större genomslag i samhällsplaneringen på alla nivåer. Insatserna för en god bebyggd miljö avseende bland annat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, buller och byggnaders inverkan på hälsan behöver intensifieras.

Det behövs stora insatser för att öka kunskapen om kemikaliers miljö- och hälsoskadliga egenskaper, spridning samt i vilka mängder de förekommer i samhället. Saneringstakten av förorenade områden måste öka.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

Resultat 

En hög andel av vattnen (sjöar och vattendrag) i länet anses ha problem med övergödning. Långtidsutvärderingar av de större vattendragen i länet visar att utsläppen av fosfor och kväve har minskat under de senaste 50 åren i länet. Minskningarna är i första hand ett resultat av byggandet av avloppsreningsverk på 60-talet. Minskningarna var därför som störst efter uppförandet av reningsverken.

Sedan mitten av 1990 har halterna av näringsämnen stagnerat eller varit stigande. I Sagån tycks problemen med övergödning öka. Sagån är ett av flera vattendrag i länet med hög andel jordbruksmark. I de mest jordbruksintensiva avrinningsområdena är prognosen att problemet med övergödning är ökande. För Mälaren innebär detta att det blir svårare att nå miljökvalitetsnormen för vatten. Mälaren är idag en sjö med övergödningsproblem. Återhämtningstiden för en sjö av Mälarens storlek är lång och de viktigaste åtgärderna för minskande övergödning är de som kan genomföras uppströms. Om inte de åtgärderna genomförs i tillräcklig omfattning eller tillräckligt snabbt kommer problemen att kvarstå under lång tid.

Det genomförs en del åtgärder som ska leda till minskad övergödning. Bland annat har strukturkalkning av jordbruksmark genomförts, rådgivning inom Greppa näringen, åtgärdande av bristfälliga enskilda avlopp och åtgärder på avloppsreningsverken. Vidare har ett fåtal åtgärder genomförts för att minska utsläppen av dagvatten. Minskningen av utsläppen sker dock i alldeles för långsam takt och den naturliga återhämtningstiden i miljön är dessutom långsam. Vissa tecken på förbättring syns, men de styrmedel som idag finns tillgängliga är inte tillräckliga för att miljökvalitetsmålet ska kunna nås. Genom införandet av EU:s ramdirektiv för vatten har bindande åtgärdsprogram för kommuner och myndigheter antagits. Dessa har gett en ökad prioritet för åtgärdsarbetet.

Analys och bedömning

Påverkan på havet

För vissa vatten i Västmanland sker en minskning av halter för fosfor och kväve, men för flera av vattnen har man kunnat se en ökning. I dag genomförs inte tillräckligt med åtgärder för att minska utsläppen och därför är det inte heller möjligt att nå HELCOM:s målsättning om minskade utsläpp till Östersjön.

Påverkan på landekosystemen

Trots att utsläppen av kväveoxider minskar i länet har det inte skett någon minskning av luftdepositionen av kväveföroreningar. Depositionen är något högre än vad som anses utgöra gränsen för kritisk belastning (5 kg kväve per hektar och år) i större delen av Svealand. En stor andel av depositionen utgörs av långväga luftföroreningar. Den internationella sjöfarten står för en ökande andel av luftutsläppen.

Tillstånd i sjöar och vattendrag

Ungefär hälften av vattnen i Västmanlands län anses ha problem med övergödning.  Länsstyrelsen har tillsammans med Vattenmyndigheten tagit fram åtgärdsprogram som pekar på vilka åtgärder som måste genomföras för att vi på lång sikt ska kunna nå miljömålet. Åtgärderna pekas ut på vattenförekomstnivå och visar på vilka åtgärder som måste genomföras och vad de kommer att kosta. Åtgärdsprogrammen är bindande för myndigheter och kommuner. Återhämtningstiden för övergödning är dock lång och tillräckliga styrmedel för att minska utsläppen från alla sektorer saknas.

Greppa Näringen

I Västmanlands län är cirka 24 procent av åkermarken ansluten till Greppa Näringen. I första hand prioriteras insatser till de delar som har störst problem med övergödning.

LOVA (LOkala VAttenvårdsprojekt)

Sedan 2010 har att antal LOVA-projekt genomförts i länet.  Intresset har varit stort och flera åtgärder som lett till utsläppsminskningar av näringsämnen har genomförts. Mycket ny kunskap kommer fram.

Landsbygdsprogrammet

Inom programmet finns det möjlighet att genomföra flera typer av åtgärder på eller i anslutning till jordbruksmark. De delar som handlar om fysiskt anläggande av våtmarker, fosfordammar, anpassade skyddszoner med mera har inte utnyttjats i tillräckligt stor omfattning för att de ska kunna få önskad effekt på vattenmiljö. Antingen måste bidragen bli mer generösa för att uppmuntra fler lantbrukare att genomföra dem eller så måste man ta fram styrmedel som är mer tvingande i sin utformning.

Tillsyn

För att uppnå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning kommer tillsynen på verksamhetsutövare med utsläpp av näringsämnen till vatten att vara viktig. Tillsynen på jordbruket kommer att vara viktig eftersom en stor del av utsläppen kommer från denna sektor. I länet bedriver Västerås men även övriga kommuner ett framgångsrikt och samordnat tillsynsarbete som över tid leder till att utsläppen av näringsämnen till vatten kommer att minska.

Bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen för länet är att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning till år 2020.

Bedömning av utveckling i miljön

Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön bedöms vara neutral.  

Pil uppåt smiley saknas Ingen övergödning i Västmanlands län

Beskrivning saknas
Uppföljningstext saknas