Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Länsstyrelsens samlade bedömning är att endast miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet bedöms vara nära att nås till år 2020. Övriga miljökvalitetsmål bedöms vara svårare att nå. Det är av vikt att ytterligare åtgärder vidtas för att nå länets miljökvalitetsmål.

Sammanfattning för samtliga miljökvalitetsmål

Det är viktigt att erforderliga resurser avsätts för möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsmålen och för att åstadkomma positiva förändringar i miljön. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Exempel på insatser är tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad, och särskilda åtgärder.

Inom flera områden finns behov av ökad kunskap för att höja medvetandegraden om förhållanden som påverkar miljön. Ökad kunskap och medvetandegrad bidrar också till att olika aktörer ändrar beteende till fördel för en bättre miljö.

Arbetet med restaurering och skötsel av rikkärr fortskrider. Arbetet med skydd av våtmarker har också tagit ett rejält kliv framåt under året. Ett stort myrområde och flera mindre våtmarksområden har fått långsiktigt skydd, bland annat i form av naturreservat.

Miljömålen behöver få ett större genomslag i samhällsplaneringen. Sju av länets tio kommuner har aktuella dokument för att främja miljöanpassade transporter och ett minskande av transportbehovet.

Det behövs stora insatser för att öka kunskapen om kemikaliers miljö- och hälsoskadliga egenskaper. Västerås stad har tagit fram en kemikalieplan som presenterats bland annat via bioreklam. Saneringstakten av förorenade områden måste öka, men exploateringstakten på attraktiva lägen i länet leder till detta.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

En hög andel av vattenförekomsterna (sjöar och vattendrag) i länet anses ha problem med övergödning. Långtidsutvärderingar av de större Mälarmynnande vattendragen i länet visar att utsläppen av fosfor och kväve har minskat i länet under de senaste 50 åren. Minskningarna är i första hand ett resultat av utbyggnaden av avloppsreningsverk på 1960-talet. Ett resultat av detta blev minskade näringshalter i vattenförekomsterna.

Sedan mitten av 1990-talet har halterna av näringsämnen stagnerat eller varit stigande för samma vatten. För några vattenförekomster tycks halterna av gödande ämnen också att öka. Några exempel är vattenförekomsterna i Sagåns avrinningsområde där problemen med övergödning har ökat. Sagån är ett av flera vattendrag i länet med hög andel jordbruksmark. I de mest jordbruksintensiva avrinningsområdena är prognosen att problemet med övergödning inte minskar. För Mälaren innebär detta att det blir än svårare att nå miljökvalitetsnormen för vatten.

Mälaren är idag en sjö med övergödningsproblem. Återhämtningstiden för en sjö av Mälarens storlek är lång. De viktigaste åtgärderna för minskande övergödning är de som kan genomföras uppströms sjön. Genomförs inte de åtgärderna i tillräcklig omfattning och tillräckligt snabbt kommer problemen att kvarstå under en lång tid. Åtgärdstakten är dock för låg och den naturliga återhämtningstiden i miljön är långsam. Vissa tecken på förbättring syns, men de styrmedel som idag finns tillgängliga är inte tillräckliga för att miljökvalitetsmålet ska kunna uppnås.

Genom införandet av EU:s ramdirektiv för vatten har bindande åtgärdsprogram för kommuner och myndigheter antagits. Dessa har gett en ökad prioritet för åtgärdsarbetet.

Analys och bedömning

Påverkan på havet

För vissa vatten i Västmanland sker en minskning av halter för fosfor och kväve till vatten. Flera av vattnen uppvisar dessvärre en ökning av halter av näringsämnen. Utsläppen måste minska. I dag genomförs inte tillräckligt med åtgärder för att minska utsläppen och därför är det inte heller möjligt att nå HELCOM:s målsättning om minskade utsläpp till Östersjön.

Påverkan på landekosystemen

Trots att utsläppen av kväveoxider minskar i länet har det inte skett någon minskning av luftdepositionen av kväveföroreningar. Depositionen är något högre än vad som anses utgöra gränsen för kritisk belastning (fem kg N per hektar och år) i större delen av Svealand. En stor andel av depositionen utgörs av långväga transporterade luftföroreningar från övriga Europa. Den internationella sjöfarten står för en ökande andel av luftutsläppen.

Tillstånd i sjöar och vattendrag

Ungefär hälften av vattenförekomsterna i Västmanlands län anses ha problem med övergödning. Länsstyrelserna har tillsammans med Vattenmyndigheten tagit fram åtgärdsprogram som pekar på vilka fysiska åtgärder som bör genomföras för att det ska bli möjligt att nå miljömålen[1]. De fysiska åtgärderna har föreslagits på vattenförekomstnivå i programmen. Återhämtningstiden för övergödning är dock lång och tillräckliga styrmedel för att få till fysiska åtgärder saknas i dag för de mest betydande påverkanskällorna.

Genomförande av fysiska åtgärder för att minska näringsbelastningen

Från en mängd olika finansieringskällor kan medel sökas för att genomföra fysiska åtgärder med syfte att minska belastningen av näringsämnen. Några av källorna listas nedan.

LOkala VAttenvårdsprojekt

Intresset för LOVA-bidraget har varit stort och flera åtgärder som lett till utsläppsminskningar av näringsämnen har genomförts.

LIFE IP

En ansökan om ett nationellt LIFE-projekt har tagits fram och har skickats till EU. Under våren 2016 väntas besked om projektet beviljas pengar.

Landsbygdsprogrammet

Inom programmet finns det möjlighet att genomföra flera typer av åtgärder på eller i anslutning till jordbruksmark. Antingen måste bidragen bli mer generösa för att uppmuntra fler lantbrukare att genomföra åtgärderna eller så måste styrmedel tas fram som är mer tvingande i sin utformning.

I Västmanlands län är cirka 24 % av åkermarken ansluten till Greppa Näringen. I första hand prioriteras rådgivningsinsatserna till de avrinningsområden som pekats ut i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, där miljöproblem med övergödning är som störst.

Tillsyn

För att uppnå miljökvalitetsmålet Ingen Övergödning kommer tillsynen på verksamhetsutövare med utsläpp av näringsämnen till vatten att vara viktig. I länet bedriver framförallt Västerås och övriga kommuner ett framgångsrikt och samordnat tillsynsarbete som leder till att utsläppen av näringsämnen minskar.

Bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen för länet är att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning till år 2020.

Bedömning av utveckling i miljön

Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är neutral.  

Referenser

[1] Förslag på åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Diarienummer 537-5058-14

Pil uppåt smiley saknas Ingen övergödning i Västmanlands län

Beskrivning saknas
Uppföljningstext saknas