Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Skåne läns miljömål?

Inget av de 12 miljökvalitetsmål som bedömts på regional nivå kommer att nås i Skåne till år 2020 med idag beslutade styrmedel och åtgärder. Utvecklingen av tillståndet i miljön är oförändrad för samtliga mål, utom för Ingen övergödning där tillståndet förbättrats något.

Skåne är ett tätbefolkat län med omfattande transporter av varor och människor. Merparten av transporterna sker med fossila bränslen och utsläppen av växthusgaser från transporter har enbart minskat med nio procent sedan 1990. Befolkningsökning, regionförstoring och integration med Själland och omgivande län, ekonomisk tillväxt och transittrafik bidrar till att transporterna ökar mer i Skåne än i landet som helhet.

Utvecklingen i Skåne medför ett ökat tryck på länets naturresurser som ska leverera nödvändiga ekosystemtjänster som livsmedel, rent vatten, råvaror och möjlighet till rekreation. I de mer expansiva delarna av länet kan intressekonflikter uppstå om hur marken ska nyttjas för ny bostadsbebyggelse, infrastruktur och verksamhetsområden, eller för produktion av till exempel livsmedel och skydd av naturmiljön.

Skåne är omgivet av hav i tre väderstreck. Havet och våra sjöar och vattendrag och dess stränder är viktiga resurser som bidrar till stora kulturella och ekonomiska värden i vårt län. Samhällsplaneringen måste ta hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag utifrån framtida klimatförändringar. Stigande vattennivåer hotar inte enbart bebyggelse utan även andra kust- och strandnära värden som kan vara oersättliga.

Knappt fyra procent av Skånes landyta är naturskyddad i form av naturreservat och nationalparker. Skåne är den region i Sverige som hyser flest växt- och djurarter. Här har också artantalet gått starkast tillbaka och flest arter dött ut. Ett mindre variationsrikt landskap medför problem för allt fler arter att röra sig i landskapet, då värdefulla spridningskorridorer försvinner. Arbete med att ta fram en handlingsplan grön infrastruktur är därför extra viktig i Skåne.

15 av länets 33 kommuner anger att de rutinmässigt ställer miljömässiga och sociala krav vid upphandling och granskar utfallet så att kraven efterlevs. Arbete med cirkulär ekonomi har påbörjas i Skåne genom ett kunskapshöjande projekt där seminarium, utbildning och studieresa genomförts.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

I flera kommuner i Skåne pågår ett arbete med att ta fram kommunala eller delregionala vattenförsörjningsplaner. En del av arbetet innebär att se över det skydd som vattentäkterna har. För närvarande har 73 procent av Skånes allmänna grundvattentäkter ett fastställt vattenskyddsområde. Många vattenskyddsområden är gamla och avgränsningen av områdena behöver revideras och föreskrifterna skärpas. Enbart 27 procent av täkterna har vattenskyddsområden som är fastställda enligt miljöbalken.

I ett framtida förändrat klimat kan ökade temperaturer och förändrad nederbörd påverka grundvattenbildningen. De senaste klimatscenarier som tagits fram bekräftar att grundvattennivåerna både vår och höst kommer att bli lägre än tidigare i södra Sverige. Samtidigt väntas ett varmare klimat vilket kan komma påverka vattenbehovet exempelvis för bevattning. Vi vet också från tidigare utredningar att ökat bevattningsbehov kommer leda till förändring i fördelningen mellan utströmnings- och inströmningsområden.

Grundvattnets kvalitet

Under 2015 utfördes på uppdrag av Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel och Havs- och vattenmyndigheten en riskanalys avseende bekämpningsmedel i skånska yt- och grundvatten. Resultaten visade att det föreligger betydande regionala variationer när det gäller risk för läckage till grundvatten. Riskerna är generellt större i södra och västra delarna av Skåne på grund av högre andel åkermark och våtare klimat.

Jämförelse har också gjorts mot uppmätta halter från Länsstyrelsens miljöövervakning. Resultaten visar att modellen för riskanalys i stor utsträckning kan förutse den övergripande risken för läckage, samt också vilken storleksordning av halter man kan förvänta sig att påträffa i grundvattnet. I Länsstyrelsens miljöövervakning påträffades bekämpningsmedel i 1/3 av provpunkterna. Det är dock inte känt om några ytvatten har påverkats negativt av förorenat grundvatten.

Under 2016 har Länsstyrelsen påbörjat en uppföljning av rapporten Grundvattenkvalitet i Skåne från 2012[1]. Samtliga brunnar, i huvudsak kommunala vattentäkter, kommer att provtas igen och analyseras för omkring 250 ämnen som ingår i gruppen bekämpningsmedel. Syftet är att se om grundvattenkvalitén förbättras och om det är möjligt att dra några slutsatser av de förbättringsåtgärder som hittills gjorts. Vidare kommer Länsstyrelsen Skåne försöka samla tidigare analyser från enskilda brunnar samt bidra till att dessa provtas igen.

Grundvattennivåer

Skåne är ett jordbruksintensivt län. Vattenuttag för bevattning har tidigare delvis skett ur värdefulla vattendrag. Länsstyrelsens riktlinjer för bevattningsuttag har lett till en övergång av uttag ur ytvatten till grundvatten samt en legalisering av uttagen. På sina håll råder en konkurrenssituation om vattnet. Länsstyrelsen har inom ramen för tillståndsansökningarna genomdrivit att tillstånden tidsbegränsas vilket innebär att möjligheten till vattenuttag kommer prövas på nytt efter eventuellt nya rådande förhållanden efter tillståndstidens slut.

Länsstyrelsen har under 2016 utökat den regionala övervakningen av grundvattennivåer.

Analys

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Gifter i grundvattnet är tillsammans med kvantitet det största hindret för att målet ska nås. Det går inte att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön även om man kan ana en svag positiv trend. Årets vattenanalyser är ännu inte klara men det pågår mycket bra åtgärdsarbete som kommer leda till bättre kvalitet och på sikt kommer troligen målet att kunna uppnås om detta arbete fortsätter. Bland annat ser vi en kraftig minskning av mängden sålt bekämpningsmedel. Det innebär att användningen minskar och att man i högre grad använder sig av annan teknik exempelvis integrerat växtskydd[2]. En god satsning på utbildning av bekämpningsmedelsanvändarna som genomförts kommer också att ge positivt resultat framöver.

Det behövs dock generellt mer kunskapsunderlag för att kunna bedöma hur stort avståndet är till att nå miljökvalitetsmålet. Bland annat behövs en mer heltäckande övervakning av grundvattnet.

Länsstyrelsen saknar resurser för att arbeta förebyggande och med egeninitierad tillsynsverksamhet och omprövningar av verksamheter i den utsträckning som skulle behövas.

Tillgången till grundvatten är generellt sett god i Skåne men på vissa håll råder konkurrens om grundvattnet, och grundvattnets kvalitet påverkas negativt av en rad olika verksamheter. Troligen kommer ett förändrat klimat att innebära längre odlingssäsonger med ett ökat bevattningsbehov vilket kommer leda till förändring i fördelningen mellan utströmnings- och inströmningsområden. På sikt kan det komma att påverka grundvattenberoende ekosystem negativt. Grundvattnet behöver beaktas mer och ges större tyngd inom samhällsplanering, tillsyn, tillståndsgivning och vattenförvaltning.

För att trygga tillräcklig kvantitet och god kvalitet av grundvatten krävs skydd av de områden som håller dessa resurser. Länsstyrelsen och dricksvattenaktörerna har påbörjat ett regionalt samarbete med syfte att säkerställa att de vattenförekomster som för framtiden i första hand är rimliga att använda för dricksvatten tydligare beaktas exempelvis i planarbete. För dagens allmänna vattentäkter behöver bättre vattenskyddsområden med föreskrifter tas fram och arbetet behöver intensifieras. Det har inte tillkommit något vattenskyddsområde under året och vi kan konstatera att arbetet går för sakta.

Dricksvattenutredningen slutredovisades 29 april 2016. En viktig del i utredningen är ett lagförslag som innebär att kommuner och Länsstyrelsen ska ta fram nya skyddsområden till skillnad från den nuvarande skrivningen får. Om regeringen antar lagförslaget kommer arbetet med att inrätta nya och uppdatera gamla vattenskyddsområden att behöva intensifieras. Vidare har Havs-och vattenmyndigheten beslutat om inrättande av riksintressen för vattenanläggningar av vikt för vattenförsörjningen. Länsstyrelsen har tidigare påpekat att betydande grundvattenresurser också borde kunna pekas ut som riksintressen och Riksintresseutredningen kom fram till samma slutsats.

Länsstyrelsens prioriteringar

Länsstyrelsen kommer att prioritera miljöövervakningen avseende bekämpningsmedel för att följa upp den tidigare studien i hopp om att kunna urskilja några förändringar. Vidare kommer vattenskyddsarbetet att trappas upp.[1] Grundvattenkvalitet i Skåne 2012. Länsstyrelsen Skåne, Rapport 2012:12. http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2012/Pages/grundvattenkvalitet-i-skane-2012.aspx?keyword=grundvatten

[2] Jordbruksverket. Integrerat Växtskydd. – Vad? Varför? Hur? http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr285.pdf

Pil uppåt smiley saknas Grundvatten av god kvalitet i Skåne

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Preciseringar av Grundvatten av god kvalitet