Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Skåne läns miljömål?

Av de 12 miljökvalitetsmål som bedömts på regional nivå kommer inget att nås i Skåne till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel och åtgärder. Målen för klimatpåverkan, ozonskiktet och strålmiljön bedöms enbart på nationell nivå. Målet för Storslagen fjällmiljö gäller inte i Skåne.

Mycket bra miljöarbete pågår i Skåne. Det finns ett stort engagemang hos offentliga verksamheter, näringsliv och enskilda individer för att minska samhällets påverkan på miljön och hitta lösningar som är långsiktigt hållbara. Trots detta bedömer Länsstyrelsen att vi inte kommer att nå miljökvalitetsmålen till år 2020.

Miljöbelastningen är stor då länet är tätbefolkat med hög befolkningstillväxt, stort exploateringstryck, omfattande vägburna transporter och stor arbetspendling. Skåne har också ett omfattande jordbruk. Hushållning med mark och vatten är en viktig fråga i länet och markanvändningskonflikter mellan exploatering och bevarande av natur- och kulturvärden är påtagliga.

Den biologiska mångfalden är hotad eftersom livsmiljöer försvinner, kvaliteterna försämras och arter får det svårare att överleva. Minskad biologisk mångfald tillsammans med klimatförändringar och fler främmande arter påverkar naturens möjligheter att leverera de ekosystemtjänster som vi är beroende av, vilket får konsekvenser för hälsa, livskvalitet och ekonomi. Det krävs ett nytt arbetssätt med fokus på hela landskapet och de strukturer som binder samman olika livsmiljöer för den biologiska mångfalden. Ska förlusten av biologisk mångfald hejdas måste alla verksamheter som påverkar denna trend ta ansvar.

Övergödningen är ett av de största miljöproblemen i skånska vatten, vilket kan förklaras med stor andel jordbruksmark och näringstillförsel från reningsverk, enskilda avlopp och industrier.

Användningen av kemikalier i samhället är omfattande och kunskapsluckorna är stora. Åtgärder såsom internationella överenskommelser, lokala och regionala beslut om inköp av ekologisk mat, informationsinsatser om miljögifter i varor är steg i rätt riktning. Men med en ständigt ökande konsumtion ökar användningen av kemikalier och därmed belastningen på miljö och hälsa.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

I flera kommuner i Skåne pågår ett arbete med att ta fram kommunala eller delregionala vattenförsörjningsplaner. En del av det arbetet är att se över det skydd vattentäkterna har. För närvarande har 73 procent av Skånes allmänna grundvattentäkter ett fastställt vattenskyddsområde. Många vattenskyddsområden är gamla, och avgränsningen av områdena behöver revideras och föreskrifterna skärpas. Enbart 27 procent av täkterna har vattenskyddsområden som är fastställda enligt miljöbalken.

Vid ett framtida förändrat klimat kan ökade temperaturer och förändrad nederbörd påverka grundvattenbildningen. Klimatförändringarna väntas även påverka bevattningsbehovet. Länsstyrelsen har tillsammans med Kristianstad kommun beställt en utredning om konsekvenser på grundvattnet av framtida klimat- och uttagsförhållanden. Utredningen blev klar i början av 2013 och visade att det ökade bevattningsbehovet kommer leda till förändring i fördelningen mellan utströmnings- och inströmningsområden.

Grundvattnets kvalitet

Resultaten från den första regionala grundvattenövervakningen i länet publicerades 2012[1]. Under åren 2007-2010 provtog länsstyrelsen grundvatten i 141 provpunkter, främst i kommunala dricksvattentäkter. I en tredjedel av proven hittades en eller flera bekämpningsmedelssubstanser, varav 40 procent var fynd av idag tillåtna substanser. De vanligaste substanserna var BAM, bentazon och atrazin med nedbrytningsprodukter. Ungefär 40 procent av alla prov visade på nitratpåverkan, och mer än hälften av alla prov hade ammoniumhalter som översteg det normala. I september 2014 redovisades en doktorsavhandling[2] vid Lunds Universitet som visar på ännu dystrare siffror. Den 15 juli 2014 trädde en ny bekämpningsförordning i kraft vilket på sikt kanske kan bidra till att försämringen av vattenkvaliten avtar.

Grundvattennivåer

Skåne är ett jordbruksintensivt län. Vattenuttag för bevattning har tidigare delvis skett ur värdefulla vattendrag. Länsstyrelsen tog 2008 fram riktlinjer för bevattningsuttag vilket har lett till en övergång av uttag ur ytvatten till grundvatten samt en legalisering av uttagen. På sina håll råder en konkurrenssituation om vattnet. Länsstyrelsen har inom ramen för tillståndsansökningarna genomdrivit att tillstånden tidsbegränsas vilket innebär att möjligheten till vattenuttag kommer prövas på nytt efter nya rådande förhållanden efter tillståndstidens slut. Domarna är tidsbegränsade att gälla 15-30 år beroende på omständigheterna i vart och ett ärende.

Länsstyrelsen har under 2014 utökat den regionala övervakningen av grundvattennivåer.

Bevarande av naturgrusavlagringar

Under 2012 och 2013 genomfördes en revidering av länets materialförsörjningsplan. Länsstyrelsen har för avsikt att påbörja en fördjupning av detta arbete under 2015.

Sedan ändringen i 9 kapitlet Miljöbalken har lagstiftningen vad gäller nya täkttillstånd samma mål som miljökvalitetsmålets precisering. Befintliga täkttillstånd för naturgrusbrytning kan dock medverka till att en del naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning inte bevaras.

Analys och bedömning

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Det går inte att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Det behövs generellt mer kunskap för att kunna bedöma hur stort avståndet är till att nå miljökvalitetsmålet. Bland annat behövs en mer heltäckande övervakning av grundvattnet. Tillgängliga styrmedel behöver också tillämpas bättre.

Det saknas resurser för att arbeta förebyggande och med egna initiativ till tillsyn och omprövningar av verksamheter i den utsträckning som skulle behövas.

Tillgången till grundvatten är generellt sett god i Skåne, men på vissa håll råder konkurrens om grundvattnet, och grundvattnets kvalitet påverkas negativt av en rad olika verksamheter. Troligen kommer ett förändrat klimat att innebära ett ökat bevattningsbehov vilket kommer leda till förändring i fördelningen mellan utströmnings- och inströmningsområden. På sikt kan det komma att påverka grundvattenberoende ekosystem negativt. Grundvattnet behöver beaktas mer och ges större tyngd inom samhällsplanering, tillsyn, tillståndsgivning och vattenförvaltning.

För att trygga tillräcklig kvantitet och god kvalitet av grundvatten krävs skydd av de områden som håller dessa resurser. Vattenskyddsområden med föreskrifter behöver tas fram för alla allmänna vattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, och arbetet behöver intensifieras. Det har endast tillkommit ett nytt vattenskyddsområde under året, och vi kan konstatera att arbetet går för sakta.

Den pågående dricksvattenutredningen har i uppdrag att analysera ett antal frågeställningar vad gäller skydd av allmänna vattentäkter. Uppdraget ska slutredovisas 29 april 2016 och innan dess finns inga tydliga lagkrav att vattenskyddet måste ses över, även om länsstyrelsen tolkar åtgärd 34 i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som tvingande. Vidare har länsstyrelsen tidigare påpekat att betydande grundvattenresurser borde kunna pekas ut som riksintressen. För närvarande pågår arbete med att peka ut vattenanläggningar av vikt för vattenförsörjningen som riksintressen. Länsstyrelsen Skåne har lämnat förslag på två områden: Vombsjön och Ringsjön.

Referenser

Pil uppåt smiley saknas Grundvatten av god kvalitet i Skåne

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Preciseringar av Grundvatten av god kvalitet

Indikatorer som följer upp målet