Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Skåne läns miljömål?

Av de 12 miljökvalitetsmål som bedömts på regional nivå kommer inget att nås i Skåne till år 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel och åtgärder. Målen för klimatpåverkan, ozonskiktet och strålmiljön bedöms enbart på nationell nivå. Målet för Storslagen fjällmiljö gäller inte i Skåne.

Det finns ett stort engagemang och ett bra miljöarbete görs av offentliga verksamheter, näringsliv, markägare, ideella organisationer, vattenråd, luftvårdsförbund, kustvattenförbund och enskilda individer för att minska samhällets påverkan på miljön och hitta lösningar som är långsiktigt hållbara. Trots detta bedömer Länsstyrelsen att vi inte kommer att nå miljökvalitetsmålen till år 2020.

Miljöbelastningen är stor, eftersom länet är tätbefolkat med hög befolkningstillväxt, stort exploateringstryck, ett stort antal vägburna transporter och ett omfattande jordbruk. Hushållning med mark och vatten är en viktig fråga i länet och markanvändningskonflikter mellan exploatering och bevarande av natur- och kulturvärden är påtagliga.

Av de mål som bedöms regionalt uppvisar miljökvalitetsmålen beträffande övergödning, sjöar och vattendrag, skog, odlingslandskap samt ett rikt växt- och djurliv en negativ utveckling. Problemen är flera. En stor andel jordbruksmark bidrar till övergödningen. Livsmiljöer försvinner och arter får det svårare att överleva. Antalet småbiotoper försinner i landskapet. Bekämpningsmedel och vattenuttag påverkar sjöar.

För Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust- och skärgård saknas underlag för att kunna bedöma trenden för utvecklingen i miljön. Miljöskulder och ohållbara konsumtions- och produktionsmönster påverkar kemikalieförekomsten i miljön. Bottendöd och svaga fiskbestånd är exempel på problem i havet.

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen för Frisk Luft, Bara naturlig försurning, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet och Myllrande våtmarker. Halter och utsläpp till luft är i stort sett oförändrade. Försurande utsläpp minskar, men naturen återhämtar sig långsamt. Grundvattnet påverkas negativt av flera verksamheter.

För att nå miljökvalitetsmålen krävs en samhällsomställning som behöver omfatta åtgärder på alla nivåer inklusive internationella åtaganden.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

I flera kommuner i Skåne pågår ett arbete med att ta fram kommunala eller delregionala vattenförsörjningsplaner. En del av arbetet innebär att se över det skydd som vattentäkterna har. För närvarande har 73 procent av Skånes allmänna grundvattentäkter ett fastställt vattenskyddsområde. Många vattenskyddsområden är gamla och avgränsningen av områdena behöver revideras och föreskrifterna skärpas. Enbart 27 procent av täkterna har vattenskyddsområden som är fastställda enligt miljöbalken.

I ett framtida förändrat klimat kan ökade temperaturer och förändrad nederbörd påverka grundvattenbildningen. De senaste klimatscenarier som tagits fram bekräftar att grundvattennivåerna både vår och höst kommer att bli lägre än tidigare i södra Sverige. Samtidigt väntas ett varmare klimat vilket kan komma påverka vattenbehovet exempelvis för bevattning. Vi vet också från tidigare utredningar att ökat bevattningsbehov kommer leda till förändring i fördelningen mellan utströmnings- och inströmningsområden.

Grundvattnets kvalitet

Under 2015 har länsstyrelsen Skåne tillsammans med SLU gjort en riskanalys avseende bekämpningsmedel. Resultaten visar att det föreligger betydande regionala variationer när det gäller risk för läckage till grundvatten. Riskerna är generellt större i södra och västra delarna av Skåne på grund av den högre andelen åkermark och våtare klimat. Modellresultaten pekar på att samtliga undersökta substanser kan uppnå detekterbara koncentrationer i grundvattnet.

Jämförelse har också gjorts mot uppmätta halter från länsstyrelsens miljöövervakning och resultaten visar att modellen i stor utsträckning kan förutse den övergripande risken för läckage, samt också i vilken storleksordning man kan förvänta sig att påträffa halter i grundvattnet. I länsstyrelsens miljöövervakning påträffades bekämpningsmedel i 1/3 av provpunkterna. Det är dock inte känt om några ytvatten har påverkats negativt av förorenat grundvatten.

Under 2016 kommer Länsstyrelsen Skåne försöka samla tidigare analyser från enskilda brunnar samt bidra till att dessa provtas igen. Data kommer ingå i SGU miljömålsuppföljning.

PFAS har provtagits i grundvatten i Skåne och påträffats i flera vattentäkter nära brandövningsplatser.

Grundvattennivåer

Skåne är ett jordbruksintensivt län. Vattenuttag för bevattning har tidigare delvis skett ur värdefulla vattendrag. Länsstyrelsens riktlinjer för bevattningsuttag har lett till en övergång av uttag ur ytvatten till grundvatten samt en legalisering av uttagen. På sina håll råder en konkurrenssituation om vattnet. Länsstyrelsen har inom ramen för tillståndsansökningarna genomdrivit att tillstånden tidsbegränsas vilket innebär att möjligheten till vattenuttag kommer prövas på nytt efter nya rådande förhållanden efter tillståndstidens slut.

Länsstyrelsen har under 2015 utökat den regionala övervakningen av grundvattennivåer. På det kommunala planet känner vi till att en kommun har övervakningsprogram för grundvattennivåer.

Analys och bedömning

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Det går inte att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Det behövs generellt mer kunskapsunderlag för att kunna bedöma hur stort avståndet är till att nå miljökvalitetsmålet. Det behövs bland annat en mer heltäckande övervakning av grundvattnet. Tillgängliga styrmedel behöver också tillämpas bättre.

Det saknas resurser för att arbeta förebyggande och med egeninitierad tillsynsverksamhet och omprövningar av verksamheter i den utsträckning som skulle behövas.

Tillgången till grundvatten är generellt sett god i Skåne men på sina håll råder konkurrens om grundvattnet, och grundvattnets kvalitet påverkas negativt av en rad olika verksamheter. Troligen kommer ett förändrat klimat att innebära ett ökat bevattningsbehov vilket kommer leda till förändring i fördelningen mellan utströmnings- och inströmningsområden. På sikt kan det komma att påverka grundvattenberoende ekosystem negativt. Grundvattnet behöver beaktas mer och ges större tyngd inom samhällsplanering, tillsyn, tillståndsgivning och vattenförvaltning.

För att trygga tillräcklig kvantitet och god kvalitet av grundvatten krävs skydd av de områden som håller dessa resurser. Länsstyrelsen och de större dricksvattenaktörerna har påbörjat ett regionalt sammarbete med syfte att säkerställa att de vattenförekomster som för framtiden i första hand är rimliga att använda för dricksvatten tydligare beaktas exempelvis i planarbete. För dagens allmänna vattentäkter behöver bättre vattenskyddsområden med föreskrifter tas fram och arbetet behöver intensifieras. Det har inte tillkommit något vattenskyddsområde under året och vi kan konstatera att arbetet går för sakta.

Den pågående dricksvattenutredningen har i uppdrag att analysera ett antal frågeställningar vad gäller just skydd av allmänna vattentäkter. Uppdraget ska slutredovisas 29 april 2016 och innan dess finns inga tydliga lagkrav att vattenskyddet måste ses över även om länsstyrelsen Skåne tolkar åtgärd 34 i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som tvingande. Vidare har länsstyrelsen tidigare påpekat att betydande grundvattenresurser borde kunna pekas ut som riksintressen. För närvarande pågår arbete med att peka ut vattenanläggningar av vikt för vattenförsörjningen som riksintressen.

Prioriteringar i länet

  • Sammanställa analyser av vattenkvalitet i enskilda brunnar samt komplettera med nya provtagningar. Informera kommuner och andra berörda om resultaten för fortsatt arbete framåt
  • Säkerställa att framtida dricksvattentäkter beaktas i planeringsunderlag.
  • Stärka skyddet av befintliga allmänna vattentäkter.
  • Peka ut vattenanläggningar av vikt för vattenförsörjningen som riksintressen.

Pil uppåt smiley saknas Grundvatten av god kvalitet i Skåne

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Preciseringar av Grundvatten av god kvalitet