Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Når vi Blekinge läns miljömål?

Inte något miljökvalitetsmål bedöms vara möjligt att nå till år 2020 i Blekinge. På nationell nivå bedöms Skyddande ozonskikt att uppnås och Säker strålmiljö är nära att nås. Dessa mål samt Begränsad klimatpåverkan bedöms enbart nationellt. Den regionala bedömningen är densamma som föregående år.

Det pågår åtgärder som förbättrar tillståndet i miljön, men takten är för långsam för att vi ska nå målen inom utsatt tid. Det behövs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

Anslagen till biologisk mångfald har minskat på senare år vilket har fått konsekvenser för främst Ett rikt växt och djurliv, Myllrande våtmarker och Ett rikt odlingslandskap. Småskaligheten hotas av färre lantbrukare och brist på betesdjur.  Resultatet blir igenväxande hagmarker och likåldrig skog som påverkar den biologiska mångfalden negativt, särskilt på otillgängliga platser som skärgård och skogsbygden i norr. Obalansen mellan den tätbefolkade kusten och den glesbebyggda landsbygden är en utmaning på flera sätt.

Det senaste årets fynd av PFAS i dricksvatten visar på vikten av att skydda vattentäkter, genomföra riskbedömningar och undersöka förekomst av föroreningar. En annan hälsorisk är att antalet hudcancerfall i Blekinge fortsätter att öka. För att bryta denna trend krävs en förändrad attityd till solvanor.

Internationella överenskommelser om minskade utsläpp och kemikalier är nödvändigt för att uppnå flera miljökvalitetsmål. Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. För att skapa en hållbar framtid måste vi förändra vår livsstil och attityd till konsumtion.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande skogar

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med idag beslutade styrmedel. Ökat långsiktigt skydd av skogsmark krävs. Priserna på skogsmark har ökat samtidigt som myndigheternas anslag för intrångsersättning har minskat. En stor andel värdefulla natur- och kulturmiljöer skadas fortfarande i samband med skogsbruksåtgärder och samhällsbyggande. Flera åtgärder för att öka miljö- och kulturhänsyn har initierats.

Skogsmarkens egenskaper och processer

Biobränsleuttag har ökat och askåterföring minskat i Götaland de senaste fem åren. Under senaste treårsperioden var dock det genomsnittliga uttaget (1750 hektar/år) i Blekinge 500 hektar mindre än föregående treårsperiod.

Fortfarande ses negativ påverkan vid 25 procent av transporter över vattendrag.

Drygt 100 markägare har 2014 deltagit på kurser i natur- och kulturmiljöhänsyn, skyddsdikning, dikesrensning, bioenergi, skog & vatten och skyddszoner vid vatten.

Ekosystemtjänster

Älgdöden i länet har minskat senaste året. Andelen FSC-certifierad skog i länet har ökat från 54 procent 2009 till 71 procent år 2013.

Grön infrastruktur, gynnsam bevarandestatus samt hotade arter och återställda livsmiljöer

Indikatorn gammal skog har tidigare utvecklats positivt, men tenderar nu att liksom indikatorerna äldre lövrik skog och hård död ved ha planat ut. Indikatorn Häckande fåglar i skogen visar en nedgång från 2012 till 2013, men Södra Götaland är den storregion där det gått bäst för skogens fåglar under de senaste tolv åren.

Inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade arter [1] har samverkan och rådgivning skett rörande skötsel av skyddsvärda träd, substrat placerats ut på länets enda brunoxelokal samt länets tre lokaler för lundtaggsvamp övervakats.

Fortsatt avverkas skogar med höga naturvärden. Gamla och rötskadade ädellövträd avverkas ofta i närheten av tätorter av säkerhets- eller estetiska skäl, detta trots rådgivning och information från både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Nyckelbiotoper avverkas fortfarande i länet.

Skyddszoner påverkas negativt vid drygt 30 procent av skogliga åtgärder.

Främmande arter och genotyper

Askskottsjuka och almsjuka utgör fortfarande stora hot.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden

Under 2013 ökade det formella skyddet av skogsmark med 56 hektar.

Föryngringsavverkning utan påverkan/skador på naturvärden ligger runt 65 procent av avverkningarna. Andelen med stor negativ påverkan har ökat de senaste tio åren.

Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer 2013 [2] visade att knappt 60 procent av fornlämningarna och drygt 50 procent av kulturlämningarna påverkas/skadas vid skogliga åtgärder.

Deltagarna i Skogsstyrelsens och Arbetsförmedlingens gemensamma arbetsmarknadsprojekt har arbetat med fornminnesvård, naturvårdsröjningar, utmärkning av kulturlämningar samt inventering av värdefulla träd. Projektet avslutas i april 2015.

Friluftsliv

Karlskrona hamnade på 17:e plats som Sveriges friluftskommun 2014. Utmärkelsen baserar sig på en undersökning [3] av hur landets kommuner arbetar med det lokala friluftslivet.


Analys och bedömning

Skogsstyrelsen bedömer att målet inte kommer nås till år 2020. Tillståndet i länets skogar är inte stabilt och det finns brister i skogsbrukets miljöhänsyn samtidigt som bevarandeinsatserna är otillräckliga. Befintliga styrmedel och resurser är inte tillräckligt effektiva för att vända utvecklingen som helhet.

Frivilliga insatser viktiga

Enligt Skogsstyrelsens bedömning har målet för frivilliga avsättningar uppnåtts. Det ökade intresset för hyggesfritt skogsbruk bör tas till vara genom rådgivnings- och informationsinsatser. Hittills har 60 skogsägare gått kurs eller fått enskild rådgivning. Under 2015 kommer entreprenörer att utbildas.

Information och rådgivning viktig till skogsbrukets aktörer

Skogsstyrelsen kommer att fortsätta återkoppla resultaten av sin miljöhänsynsuppföljning. Det är viktigt att målbilderna som tagits fram i det nationella dialogprojektet implementeras och återkopplas i verksamheten på alla nivåer. Skogsstyrelsen har genomfört intern kompetensutveckling 2014 och näringen håller på. Södra har genomfört obligatorisk utbildning av tjänstemän och entreprenörer. Skogsstyrelsen erbjuder utbildning inom ramen för uppdragsverksamheten. Ett ökat behov av rådgivning runt åtgärder i nyckelbiotoper behövs också.

Ett stort hot mot många av Blekinges skogsarter är det stora uttaget av biobränsle i form av grenar och toppar från ädellövträd, framförallt ek och bok. Många avverkningar i ädellövskog sker under vår och sommar då insekterna svärmar. Flera ovanliga skalbaggar lägger sina ägg i nyligen avverkad ekved. Om veden, trots Skogsstyrelsens rekommendationer, transporteras bort och flisas vid fel tidpunkt fungerar upplagen som dödsfällor.

Åtgärderna behöver öka

Befintliga styrmedel och medföljande resurser räcker inte för att säkerställa vare sig formellt skydd av värdefulla skogar eller tillräcklig hänsyn vid skogliga åtgärder. Den nya regeringen har utlovat ökat anslag till skydd av skog, men beslut är inte taget än.

I Landsbygdsprogrammet 2014-2020 kommer stöd till skogliga åtgärder först 2016 och är då lägre än tidigare. Under 2014-2015 ingår även plantering och framgallring i Skogsstyrelsens Stöd till ädellövskogsbruk [4].

Skogsstyrelsen ska jobba mer med uppföljning för att stärka skogsbrukets sektorsansvar. Ökad prioritet mot miljöhänsyn och ökad satsning på tillsyn är viktiga fokusområden.

Svarande till det ökade uttaget av biobränsle behöver askåterföringen öka.

Projektet Bevara skogens kulturmiljöer [5] har initierats, där intervjuer med entreprenörer ska göras för att få deras bild av varför kända kulturmiljöer skadas. Dialogmöten hålls också med skogsföretag, där kulturmiljöerna diskuteras.

Prioriteringar i länet

Av de skogstyper som Blekinge har ett nationellt ansvar för och som är utpekade i Strategi för formellt skydd av skog i Blekinge, kommer skydd av gamla ek- och bokskogar samt avenbokskog och högbonitetskog att prioriteras under kommande år. Speciellt viktigt är att utöka det formella skyddet av värdekärnor i östra Blekinge.

Referenser

  1. Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. Naturvårdsverket.
  2. Hänsynen till forn- och kulturlämningar – Resultat från Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer 2013. Skogsstyrelsen, rapport 2014:4.  
  3. Sveriges friluftskommun 2014. Naturvårdsverket.
  4. Stöd till ädellövskogsbruk, Skogsstyrelsens webbplats.
  5. Bevara skogens kulturmiljöer, Skogsstyrelsens webbplats.

 

Pil uppåt smiley saknas Levande skogar i Blekinge län

Indikatorer som följer upp målet