Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Når vi Blekinge läns miljömål?

Inte något miljökvalitetsmål bedöms vara möjligt att nå till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel i Blekinge. För flera av miljökvalitetsmålen är bilden splittrad. En del preciseringar har en positiv utveckling, medan andra har en sämre eller till och med negativ utveckling.

Sammanfattningsvis visar bedömningen att även om tillståndet i miljön förbättrats i många avseenden är takten för långsam för att vi ska nå målen inom utsatt tid såväl regionalt som nationellt. Vi måste fokusera på arbetet med åtgärder och stärka samverkan för att komma framåt. Det krävs modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

I Blekinge har vi ett särskilt ansvar för den unika lövskogskusten och den relativt oexploaterade skärgården. Eftersom stora delar av länet tidigare har varit militärt skyddsområde, finns en sällsynt möjlighet till bevarande och varsam utveckling. En annan utmaning i Blekinge är obalansen mellan den tätbefolkade kusten och den glesbebyggda landsbygden. Det rationella jord- och skogbruket slår ut småskaligheten, vilket resulterar i igenväxta hagmarker och likåldrig skog som påverkar den biologiska mångfalden negativt.

Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och kemikalier de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. För att nå miljökvalitetsmålen krävs det en kombination av skärpt lagstiftning, beslut om effektiva åtgärder, kunskapsuppbyggnad, ökade resurser samt en förändrad attityd kring livsstil, konsumtion och tillväxt. Alla miljökvalitetsmål är mer eller mindre beroende av varandra. Det finns både fördelar och nackdelar med att vara ett litet län och det är viktigt att i miljöarbetet hitta de arbetsformer, nätverk och åtgärder som ger bäst effekt.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande skogar

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. En viktig del i miljökvalitetsmålet är det långsiktiga skyddet av skogsmark och detta delmål har inte nåtts. Priserna på skogsmark har ökat samtidigt som myndigheternas anslag för intrångsersättning har minskat. En stor andel värdefulla natur- och kulturmiljöer skadas fortfarande i samband med skogsbruksåtgärder och samhällsbyggande. Flera åtgärder för att öka miljö- och kulturhänsyn har initierats.

Skogsmarkens egenskaper och processer

Askåterföring vid biobränsleuttag är obefintlig i länet. Avtal har slutits mellan en askspridningsentreprenör och ett värmeverk om leverans av godkänd aska. Skogsstyrelsen har påbörjat planeringen av spridning 2014. 
Södra Skogsägarna har introducerat sin markskoningsgaranti som bl a innebär bättre avverkningsplanering och återställningsgaranti vid eventuella skador. För att förbättra hänsynen i samband med skogliga åtgärder har Skogsstyrelsen skärpt tillsynen enligt SVL § 30.

Ekosystemtjänster

En omfattande älgdöd har under de senaste två åren noterats i Blekinge. Tiaminbrist, som orsakat sjöfågeldöden i länet, tros vara boven. Miljödepartementet har under 2013 tillsatt en expertgrupp för att ta reda på orsaken.

Grön infrastruktur, gynnsam bevarandestatus samt hotade arter och återställda livsmiljöer

Rapportering enligt Artikel 17 i Art- och Habitatdirektivet har gjorts 2013 och visar att många skogstyper och skogslevande arter saknar gynnsam bevarandestatus. För ädellövskogstyperna är dock trenden övervägande positiv.
Indikatorn gammal skog utvecklas positivt, medan utvecklingen för indikatorerna äldre lövrik skog och hård död ved har planat ut. Fortsatt avverkas en del skogar med höga naturvärden. Gamla och rötskadade ädellövträd avverkas ofta i närheten av tätorter av säkerhets- eller estetiska skäl, detta trots rådgivning och information från både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.      
Hittills under 2013 har beslut fattats för 41 hektar stöd till NOKÅS och 112 hektar stöd till ädellövskogsbruk.
Inom Landsbygdsprogrammet har hittills under 2013 beviljats stöd till 122 hektar för att Öka arealen ädellövskog och 639 hektar för åtgärder inom Skogens mångfald. Det har varit fokus på klimatanpassning och vattenfrågor inom rådgivningsverksamheten. Rådgivning runt hyggesfritt skogsbruk har intensifierats.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden

Sedan 2012 års uppföljning har 90 hektar produktiv skogsmark fått formellt skydd.
Föryngringsavverkning utan påverkan/skador på naturvärden ligger ganska stabilt på 60-70 % av avverkningarna. Noteras kan att antalet körningar över vattendrag minskat över tid, men att antalet med stor påverkan ökat. Kulturpolytaxen 2012 visade att ca 50 % av fornlämningarna och ca 30 % av kulturlämningarna påverkats eller skadats. Det nationella projektet ”Dialog för miljöhänsyn” behöver bättre lokal förankring, vilket kommer att prioriteras i Skogsstyrelsens rådgivningsverksamhet 2014.
I länet har deltagarna i Skogsstyrelsens och Arbetsförmedlingens gemensamma arbetsmarknadsprojekt arbetat med fornminnesvård, röjning och utmärkning av kulturlämningar samt inventering av värdefulla träd. 

Analys och bedömning

Skogsstyrelsen bedömer att målet inte kommer nås till år 2020. Tillståndet i länets skogar är inte stabilt och det finns brister i skogbrukets miljöhänsyn samtidigt som bevarandeinsatserna är otillräckliga. Befintliga styrmedel och/eller resurser är inte tillräckligt effektiva för att vända utvecklingen som helhet.

Frivilliga insatser viktiga

Under 2013 har körskadepolicy och dialogprojektets målbilder utökat listan på framåtsyftande åtgärder. Dessa insatser är betydelsefulla och behöver uppmuntras och synliggöras för att skapa incitament för fortsatta insatser så att målet kan nås.
Det ökade intresset för kontinuitetsskogsbruk, som bland annat skulle kunna bidra till återskapande av olikåldriga ädellövskogar i Blekinge, bör tas till vara genom olika rådgivnings- och informationsinsatser.

Information och rådgivning viktig till skogsbrukets aktörer

Skogsstyrelsen kommer fortsättningsvis att återkoppla resultaten av sin miljöhänsynsuppföljning så att det blir tydligare för skogsbruket vad som måste förbättras och hur mycket. Ett ökat behov av rådgivning runt åtgärder i nyckelbiotoper behövs också.
Ett stort hot mot många av Blekinges skogsarter är det stora uttaget av biobränsle i form av grenar och toppar från ädellövträd, framförallt ek och bok. Många avverkningar i ädellövskog sker under vår och sommar då insekterna svärmar. Flera ovanliga skalbaggar lägger sina ägg i nyavverkad ekved. Om veden, trots Skogsstyrelsens rekommendationer, transporteras bort och flisas vid fel tidpunkt fungerar upplagen som dödsfällor.

Åtgärderna behöver öka

Befintliga styrmedel och/eller medföljande resurser räcker inte för att säkerställa vare sig formellt skydd av värdefulla skogar eller tillräcklig hänsyn vid skogliga åtgärder. Det är viktigt att målbilderna som tagits fram i det nationella dialogprojektet implementeras i verksamheten på alla nivåer. 
Allt tyder på att inga stöd kommer att gå till skogen 2014 inom Landsbygdsprogrammet. Skogsstyrelsen har sökt medel för rådgivning 2014 inom områdena bioenergi, vatten och klimat.
Skogsstyrelsen ska jobba mindre förebyggande och mer uppföljande för att stärka skogsbrukets sektorsansvar. Ökad prioritet mot miljöhänsyn och ökad satsning på tillsyn är viktiga fokusområden.

Prioriteringar i länet 

Av de skogstyper som Blekinge har ett nationellt ansvar för och som är utpekade i Strategi för formellt skydd av skog i Blekinge, kommer Skogsstyrelsen att prioritera skydd av gamla ek- och bokskogar samt avenbokskog och högbonitetskog under kommande år. Speciellt viktigt är att utöka det formella skyddet av värdekärnor i östra Blekinge. Krafttag behöver tas för att den miljöhänsyn vid slutavverkningar som rör de båda miljöfunktionerna hänsynskrävande biotoper och mark och vatten under kommande år ska förbättras.

Pil uppåt smiley saknas Levande skogar i Blekinge län

Indikatorer som följer upp målet