Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Regionala miljömål

Östergötlands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Bedömningen av måluppfyllelse görs på nationell nivå. I Östergötland sker ett omfattande åtgärdsarbete men globalt sett går utvecklingen i fel riktning.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

2. Frisk luft

Målet är nära att nås med i dag planerade styrmedel som beslutas före 2020. Utvecklingen i miljön är positiv. I Östergötland finns vissa problem med luftkvaliteten främst i de största städerna. Det finns regional rådighet och stor medvetenhet om problemet.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

3. Bara naturlig försurning

Målet är nära att nås med de idag planerade styrmedel som beslutas före 2020. Utvecklingen i miljön är positiv. Utsläppen av försurande ämnen har minskat och skärpt lagstiftning bidrar till en positiv trend. För att nå målet måste konsekvenserna av uttaget av biomassa analyseras och hanteras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Giftfri miljö bedöms som ett av de mål som är svårast att nå. Rådigheten för att minska användning och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen li
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Bedömningen av måluppfyllelse görs på nationell nivå. Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har minskat kraftigt.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Bedömningen av måluppfyllelse görs på nationell nivå. Svårigheten ligger framförallt i att minska antalet hudcancerfall. För att göra detta möjligt krävs en attitydförändring till solandet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Övergödning är ett av länets största miljöproblem och trots ökade åtgärder syns inga tydliga förbättringar. Effektivare styrmedel och intensivare ar
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020, med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Det krävs ökade resurser, strategier för åtgärder samt ett ändrat regelverk. Med ett bättre kunskapsunderlag kan åtgärder sättas
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Trenden för utvecklingen i miljön är ändå positiv. Till stor del saknas data om länets grundvatten, men kunskapen har förbättras genom miljöövervakningen de senaste åren.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Trenden för utvecklingen i miljön är negativ. Behovet att utveckla kraftfulla styrmedel och verktyg är stort. Ökade åtgärder behövs för att bevara biologisk mångfald och kulturvärden i kust- och skärgårdslandskapet
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Det går inte att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Mer resurser behövs till information, rådgivning och konkreta åtgärder. En översyn av lagstiftningen är viktig så att arbetet underlättas ytterli
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Arealen skog som undantagits för naturvård är ännu för liten för att en gynnsam bevarandestatus för bl a hotade arter ska kunna uppnås. Miljöhänsynen vid slutavverkning behöver bli ännu bättre. Körskadorna i skogen beböver minska. Arealen frivilliga avsättningar har ökat.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Utvecklingen i miljön är negativ. Rationaliseringen av jordbruken, begränsat med spridningskorridorer för växter och djur och en minskning av arealen betesmarker bidrar till att det är svårt att uppnå miljökvalite
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Målet är komplext vilket gör det svårt att bedöma med befintliga kunskaper. Främst preciseringar relaterade till hälsa, buller, säkerhet och kulturm
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Målet bedöms inte vara möjligt att nå, men med rätt insatta åtgärder från markägare och brukare och nya styrmedel kan arbetet gå framåt. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Når vi målet i ditt län?

4