Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Regionala miljömål

Östergötlands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Bedömningen av måluppfyllelse görs på nationell nivå. I Östergötland sker ett omfattande åtgärdsarbete men globalt sett går utvecklingen i fel riktning.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

2. Frisk luft

Utsläppen av flera luftföroreningar har minskat de senaste åren vilket resulterat i lägre halter av dessa ämnen i luften. De främsta källorna till utsläpp av luftföroreningar är vägtrafik, förbränning samt vissa typer av industriverksamhet. Vissa luftföroreningar kan transporteras långa avstånd och över nationsgränser.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

3. Bara naturlig försurning

Östergötland är ett län med ett litet försurningsproblem. Nederbördsmängderna är små och det finns stora områden med kalkhaltiga jordar. Försurningen av skogsmark riskerar att öka på grund av ökat uttag av biomassa som till exempel grenar och toppar vid avverkning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Miljömålet Giftfri miljö är komplext och svårt att påverka på regional nivå. Åtgärder sker kontinuerligt för att öka kunskapen om hur kemiska ämnen påverkar vår hälsa och miljön. Flera förorenade områden har åtgärdats och många miljötekniska undersökningar har genomförts de senaste åren.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Bedömningen av måluppfyllelse görs på nationell nivå. Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har minskat kraftigt.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Bedömningen av måluppfyllelse görs på nationell nivå. Svårigheten ligger framförallt i att minska antalet hudcancerfall. För att göra detta möjligt krävs en attitydförändring till solandet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Övergödning är ett miljöproblem längs hela östgöta kusten och i ungefär en tredjedel av länets sjöar. Mest utsatta är länets havsvikar och slättsjöar. För att vända trenden måste verkningsfulla åtgärder vidtas. Det behövs även nya metoder och ny miljöteknik för att komma tillrätta med problemet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Det är en lång väg kvar tills alla vatten har en god ekologisk status. Utökade resurser krävs för att restaurera vattenmiljöer och för att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Överlag bedöms kvaliteten på grundvattnet i Östergötland vara god. Arbetet med inrättande av vattenskyddsområden går framåt och en regional vattenförsörjningsplan är fastställd. Länets bedömning är att ökade resurser för framförallt miljöövervakning behövs för att uppnå målet med vattendirektivsarbetet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Östergötlands kust och skärgård är påverkad av övergödning och miljögifter. Antalet åretruntboende i skärgården är lågt och riskerar att minska ytterligare. Detta leder till att traditionella skärgårdsnäringar som jordbruk och fiske minskar i omfattning, samt att skötseln av viktiga natur- och kulturmiljöer försämras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

De senaste fem åren har närmare 750 hektar våtmarker anlagts i Östergötland, men det finns fortfarande otillräckligt med våtmarker i slättlandskapet. Våtmarker i skogsbygden är relativt väl bevarade på grund av markavvattningsförbud. Det krävs ökade resurser för tillståndsfrågor och för att se över lagstiftningen om vattenverksam
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Arealen skog som undantagits för naturvård är ännu för liten för att en gynnsam bevarandestatus för bland annat hotade arter ska kunna uppnås. Miljöhänsynen vid slutavverkning behöver bli ännu bättre. Körskadorna i skogen beböver minska. Arealen frivilliga avsättningar har ökat.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Jordbruksmarken har idag ingen skyddsstatus och det finns i dagsläget inga styrmedel för att kunna skydda den. Den biologiska mångfalden i betesmarker och andra marker påverkas bland annat negativt av att stödsystemen inte är anpassade efter regionala förutsättningar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Miljömålet God bebyggd miljö är komplext och svårt att bedöma med dagens kunskap. Bedömningarna av miljökonsekvenser behöver utvecklas och tydligare påverka olika planers slutliga utformning. Kunskapen och samsynen behöver öka när det gäller att hantera målkonflikterna inom miljömålet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Många åtgärder för naturvård sker i länet. Utvecklingen för flera miljöer som är lämpliga för hotade arter är positiv. Trots detta är trenden negativ för många arter. Det gäller bland annat arter som lever på gamla träd, död ved och solberoende arter som lever i öppna tall- och lövskogar.

Når vi målet i ditt län?

4