Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Västerbottens län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

För att uppnå detta mål krävs internationella insatser och samarbete mellan världens länder. I Västerbottens län har utsläppen av växthusgaser minskat med 17 procent sedan 1990 men det krävs stora insatser för att de ska fortsätta att minska, framförallt inom transportsektorn.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Utsläppen från trafik och vedeldning är de viktigaste orsakerna till att luftföroreningar är fortsatt på höga nivåer i större tätorter. Åtgärder i form av förtätning, trafikledningssystem, ökad andel kollektivtrafik ger troligen effekt på sikt, samt teknikutvecklingen av fordon.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Trots att det skett en avsevärd förbättring utgör försurningen alltjämt ett av de största hoten mot länets sjöar och vattendrag. Inom länets östra del finns områden där upp mot hälften av vattnen fortfarande är så påverkade att det medför betydande problem för fisk och andra vattenlevande djur.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Västerbottens län är i många avseenden lika andra län när det gäller förekomst och hantering av kemiska ämnen, produkter och varor. Något som skiljer Västerbotten från många andra län är att det förutom industriverksamheter även finns sulfidmalmsgruvor, både pågående och nedlagda samt ett smältverk.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Uttunningen av ozonskiktet har avstannat och mätningar indikerar att återväxten påbörjats. Det är dock viktigt att fortsätta arbetet med att ta hand om avfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen. De stora problemen är CFC som kan frigöras från isoleringsmaterial vid rivning och utsläppen av lustgas.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

För att nå målet måste åtgärder ske för att minska exponeringen av UV-strålningen och därmed risken för hudcancer. Det kräver en förändring av människors livsstil och attityder kring utseende och solning. Viktiga insatser är information och rådgivning.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

7. Ingen övergödning

Övergödningsproblemen i länet är relativt små eftersom ytan till största delen består av skogs- och fjällmarker. De bidrar inte till övergödning på samma sätt som jordbruksmark. Länet har lokala problem i sjöar, vattendrag och kustområden med utsläpp från jordbruk, reningsverk och enskilda avlopp.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Västerbottens län är rikt på sjöar och vattendrag. Här finns allt från kristallklara fjällvatten till näringsrika, kustmynnande jordbruksåar. Många vatten är tyvärr negativt påverkade, exempelvis av miljögifter, försurning och fysiska ingrepp som dikningar, rensningar och onaturliga vandringshinder.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

9. Grundvatten av god kvalitet

Länet har en regional vattenförsörjningsplan. Flera kommuner inrättar/reviderar vattenskyddsområden. Ett riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning finns. Kommersiellt uttag av naturgrus i vattenskyddsområden är måttligt. Kunskap om grundvattennivå och påverkan på ekosystem bör förbättras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Förhöjda halter av miljögifter, högt exploateringstryck, lokala problem med övergödning samt att traditionella näringar längs kusten minskar gör att miljökvalitetsmålet blir svårt att nå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Många av Västerbottens våtmarker har skadats av utdikning och annan påverkan. Det skadas fortfarande våtmarker i samband med skogsbruk och exploateringar. Våtmarksskyddet går långsamt och arbetet med hydrologisk återställning är i sin linda.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Ekosystemförändringarna i landskapet fortskrider, naturskogar ersätts av anlagda kulturskogar. Insatser görs för att stärka den biologiska mångfalden men resurser för att bevara och återskapa naturskogar behöver utökas kraftigt. Miljöhänsynen behöver förbättras om generationsmålet ska kunna nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Västerbotten har en liten andel åkermark. Förutsättningen för ett rikt odlingslandskap är att den arealen bibehålls och helst ökar. Många arter är beroende av ett öppet landskap, hävdade betesmarker och slåtterängar, men också av småbiotoper som stenmurar, öppna diken och odlingsrösen.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

14. Storslagen fjällmiljö

Västerbottensfjällen är till största delen oexploaterade. Här finns goda möjligheter att uppleva såväl natur som en aktiv renskötsel. Många olika verksamheter är beroende av fjällen, så samexistens är en utmaning. Kulturmiljöerna behöver uppmärksammas mer. Klimatförändringar är ett stort problem.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Positiva utvecklingstendenser finns inom ett flertal kommuner med ett ökat intresse för översiktlig planering. Stora geografiska skillnader i exploateringstryck, samhällsstruktur och planeringsresurser gör att val av inriktning och förutsättningar för genomförande av åtgärder ser mycket olika ut.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

I Västerbottens skogs- och kustland och i många vattendrag är naturen påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. Många av naturtyperna och arterna saknar gynnsam bevarandestatus. Kunskapen om hur arterna påverkas av klimatförändringar är bristfällig.
smiley saknas

17. Generationsmålet

Når vi målet i ditt län?