Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Västerbottens län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

För att uppnå detta mål krävs internationella insatser och samarbete mellan världens länder. I Västerbottens län har utsläppen av växthusgaser minskat sedan 1990 men det krävs stora insatser för att de ska fortsätta att minska, framförallt inom transportsektorn.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Halterna av kvävedioxid minskar men det är oklart hur bestående denna trend är. Generellt förväntas minskade utsläpp av luftföroreningar från trafik i takt med att fordon blir renare. Partiklar kommer allt mer i fokus men ännu behövs inga åtgärdsprogram för att minska halterna jämfört med miljökvalitetsnormen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Trots att det skett en avsevärd förbättring utgör försurningen alltjämt ett av de största hoten mot länets naturmiljöer. Inom länets östra del finns områden där upp mot hälften av vattnen fortfarande är så påverkade att det medför betydande problem för fisk och andra vattenlevande djur.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Västerbottens län är i många avseenden lika med andra län när det gäller förekomst och hantering av kemiska ämnen, produkter och varor. Något som påverkar miljön lite extra är att det förutom många industriverksamheter även finns gruvor, både pågående och nedlagda, och ett smältverk i länet.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv och den nationella bedömningen 2013 är att målet nås till 2020. Då väntas avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen i Sverige vara klar, ozonuttunningen ha vänt och en stabilisering vara märkbar.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Prognosen för de delar av miljökvalitetsmålet som omfattar strålskyddsprinciper, radioaktiva ämnen och elektromagnetiska fält bedöms vara god. Däremot bedöms den del som handlar om exponering för UV-strålning inte vara möjlig att nå. Viktiga insatser för att nå målet är information och rådgivning.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

7. Ingen övergödning

Övergödningsproblemen i länet är små, beroende på att länet till största delen består av skogs- och fjällmarker som inte drabbas av övergödning på samma sätt som jordbruksmarker. Länet har lokala problem i sjöar, vattendrag och kustområden med utsläpp från jordbruk, reningsverk och enskilda avlopp.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Västerbottens län är rikt på sjöar och vattendrag. Här finns allt från kristallklara fjällvatten till näringsrika, kustmynnande jordbruksåar. Många vatten är tyvärr på olika sätt negativt påverkade, exempelvis av fysiska ingrepp och miljögifter.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

9. Grundvatten av god kvalitet

En regional vattenförsörjningsplan har tagits fram och fler kommuner inrättar/reviderar vattenskyddsområden. Riksintresse för dricksvattenanläggningar föreslås. Kommersiellt uttag av naturgrus i vattenskyddsområden minskar. Kunskap om grundvattennivåer och påverkan på ekosystem behöver förbättras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Förhöjda halter av miljögifter, högt exploateringstryck, lokala problem med övergödning samt att traditionella näringar längs kusten minskar gör att miljökvalitetsmålet blir svårt att nå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Många av Västerbottens våtmarker har skadats av utdikning och annan påverkan. Det skadas fortfarande våtmarker i samband med skogsbruk och exploateringar. Våtmarksskyddet går långsamt och arbetet med hydrologisk återställning är i sin linda. Utvecklingen i miljön är neutral eller svagt negativ.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Skogen omvandlas från ett naturliknande skogstillstånd till en brukad skog. Resurserna för att bevara skog behöver utökas i stor omfattning och miljöhänsynen behöver förbättras om generationsmålet ska kunna nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Arealen jordbruksmark minskar i länet. I stora områden av länet finns det för få eller inga betesdjur som håller gräsmarker öppna samt få eller inga jordbrukare som brukar åkrarna aktivt.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

14. Storslagen fjällmiljö

Västerbottensfjällen är till största del oexploaterade och här finns goda möjligheter att uppleva såväl djur och växter som en aktiv renskötsel. Det är en utmaning att många olika verksamheter måste existera tillsammans. Kulturmiljöerna behöver uppmärksammas mer. Klimatförändringar är ett stort problem.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Länets kommuner eftersträvar så gott de kan en god bebyggd miljö. En svårighet är att det i många fall saknas resurser, kompetens samt aktuella översiktsplaner. En positiv trend är att flera av kommunerna går samman för att upprätta kommunöverskridande planer och annan samverkan inom området.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

I Västerbottens skogs- och kustland och i många vattendrag är naturen påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. Många av naturtyperna och arterna saknar gynnsam bevarandestatus. Kunskapen om hur arterna påverkas av klimatförändringar är bristfällig.
smiley saknas

17. Generationsmålet

Når vi målet i ditt län?

4