Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Regionala miljömål

Värmlands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Bedömning av miljökvalitetsmålet görs inte på regional nivå, då preciseringarna avser globala variabler. Arbetet för minskade utsläpp i Värmlands län visar goda resultat, men påverkas i hög grad av såväl omvärldsfaktorer som nationella och internationella styrmedel.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten i Värmlands län är oförändrad jämfört med tidigare år enligt de mätningar som utförts i länet. Miljökvalitetsmålet kan inte uppnås eftersom halterna av flera olika föroreningar fortfarande är för höga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Försurningen är fortfarande ett utbrett problem och återhämtningen är långsam. Målet nås inte till 2020. Fortsatt kalkning samt reduceringar av utsläpp, i synnerhet från skogsbruk, sjöfart och transporter på kontinenten är av stor vikt. Åtgärder inom skogsbruket, såsom askåterföring, är nödvändigt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Det moderna samhället är uppbyggt på användning av ett oöverskådligt antal kemiska ämnen. Många av ämnenas långsiktiga effekter och förekomst i naturen är ännu okända. Även om utsläppen av farliga ämnen upphör tar det tid innan naturen återhämtar sig. Målet kommer inte att kunna nås till 2020.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Tack vare Montrealprotokollet som reglerar utsläppen av ozonnedbrytande ämnen, både i Sverige och internationellt, minskar de globala utsläppen av ozonnedbrytande ämnen.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Tillståndet i Värmlands län följer den nationella utvecklingen, där utvecklingen på flera områden inom målet är positiv. Dock är det ett område som går i negativ riktning: antalet hudcancerfall orsakade av UV-strålning ökar. Sammanvägt bedöms den regionala utvecklingen som neutral.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Tillståndet i vattenmiljön har förbättrats, men påverkan på luftburet kväve från svenska och internationella källor kvarstår. Fler åtgärder krävs för att nå god status i enlighet med havsmiljöförordningen och vattenförvaltningsförordningen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

En stor del av Värmlands läns vattendrag är påverkade av dammar, reglering, skogsbruk, försurning och jordbruk. Flera stora ytvattentäkter saknar skyddsområde med föreskrifter. Målinriktat arbete pågår med bland annat vattenförvaltning, ytvattentäkter, restaurering/skydd och utvecklingsprojekt.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

9. Grundvatten av god kvalitet

Tillgången till grundvatten av god kvalitet är i allmänhet god i länet, med vissa lokala undantag. Kunskapen om var de lokala undantagen finns behöver öka. Några vattenskyddsområden för grundvattentäkter är på gång att inrättas eller revideras, men fler behövs. Utvecklingen i miljön är positiv.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Tillståndet för våtmarkerna i Värmlands län förändras i positiv riktning om än med viss osäkerhet. Skärpt hänsyn inom skogsbruk och vägbyggnation behövs dock för att upprätthålla den positiva trenden. Skydd, återskapande och restaurering av våtmarker går sakta framåt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Motsatta trender i miljötillståndet märks. Skador sker fortfarande på skogens natur- och kulturvärden. Flera åtgärder har påbörjats för att förbättra miljöhänsynen i skogsbruket. Utvecklingen i miljön bedöms som neutral. Resurserna för att skydda skogar med höga naturvärden är otillräckliga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Nedläggningen av små jordbruk fortsätter och lokalt minskad djurhållning försvårar möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Arbete pågår för att få fler värdefulla marker skötta och restaurerade men utfallet i faktiska insatser beror i hög grad på hur landsbygdsprogrammet 2014-2020 utformas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Målet spänner över ett brett spektrum av frågeställningar. Flera av preciseringarna gäller långa processer där årliga förändringar är svåra att mäta, medan andra visar en positiv utveckling. Bedömningen är att målet inte kommer att nås till 2020 och sammanlagt bedöms utvecklingstrenden som neutral.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Befintliga och planerade styrmedel räcker inte för att säkerställa att den biologiska mångfalden brukas på ett hållbart sätt och bevaras till kommande generationer. Arbetet går för långsamt och inga resurser har tillkommit under året. Utvecklingen bedöms som negativ.

Når vi målet i ditt län?

4