Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Skåne län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Skånes växthusgasutsläpp har minskat med ca 29 procent sedan 1990. De senaste åren har minskningen avstannat, främst beroende på ökad andel naturgas i energiförsörjningen samt ökade transporter. För att nå målet krävs kraftiga svenska och internationella åtaganden och förverkligandet av dessa.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Halterna och utsläppen är i stort sett oförändrade i länet. Omställning till mer miljövänliga transporter samt teknikutveckling och användande av bästa möjliga teknik i större omfattning är viktiga åtgärdsområden i länet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Sjöar, vattendrag, skogsmark samt växter och djur skadas av den försurning som drabbar landskapet. Svavel- och kväveutsläpp samt skogsavverkning är drivkrafter i försurningsprocessen. Utvecklingen är överlag positiv, men drabbade ekosystem uppvisar ännu starka, negativa effekter.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Infriandet av en Giftfri miljö kräver internationella och nationella överenskommelser samt innovationer. Det finns bra exempel där ett ambitiöst miljöarbete bedrivs regionalt och lokalt som resulterar i insatser för att närma sig en giftfri miljö.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Vid mitten av 1900-talet började ämnen som har en nedbrytande effekt på ozonskiktet att tillverkas och släppas ut och det ledde till omfattande problem. Tack vare effektiv reglering genom lagstiftning har problemen i princip lösts i Sverige. Ozonskiktet väntas börja återhämta sig före 2020.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

För att nå miljökvalitetsmålet behöver framför allt åtgärder som leder till minskad exponering av UV-strålning genomföras. Viss osäkerhet råder kring elektromagnetiska fält och hur dessa påverkar oss människor.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Övergödningssituationen är allvarlig i Skåne. Andelen jordbruksmark är stor och avloppen många samtidigt som den fysiska påverkan på våra vatten är utbredd. Åtgärdsbehovet är mycket stort samtidigt som storleken på olika finansieringskällor, såsom våtmarksstöd och LOVA-bidrag, ständigt är osäker.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Livsmiljöer och arter har förstörts eller skadats av bland annat exploatering, rensningar, vattenuttag och bekämpningsmedel. Skydd av sjöar och vattendrag har inte prioriterats. Åtgärdsarbete pågår. Flera vattenförekomster får en försämrad status i den nya preliminära klassningen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Tillgången till grundvatten är generellt sett god i Skåne men vattnets kvalitet påverkas negativt av en rad olika verksamheter. På vissa håll råder konkurrens om vattnet. Grundvattnet behöver beaktas mer och ges större tyngd inom samhällsplanering, tillsyn, tillståndsgivning och vattenförvaltning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Problem kvarstår med övergödning, bottendöd, svaga fiskbestånd, bottentrålning, miljögifter och expolatering som påverkar havet. Mer kunskap, hållbart fiske, fler skyddade områden, ökad bevakning av miljöpåverkande ämnen och marint skräp behövs. Nationella och internationella åtgärder krävs.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan. Ökad hänsyn behövs inom jord- och skogsbruk. Fortsatt återskapande av våtmarker är viktigt. Skötsel av hävdgynnade våtmarker är avgörande för bevarandet av hotade arter och skyddsarbetet av våtmarker behöver fortsätta.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Skogen är en viktig resurs som brukas intensivt i länet vilket påverkar värdefulla skogsmiljöer negativt. Tillståndet i länets skogar varierar och det krävs att utvecklingen av miljö- och kulturhänsynen i skogsbruket fortsätter, samtidigt som ytterligare bevarandeinsatser krävs.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Den totala åkerarealen har minskat på grund av rationalisering och tätortsutbyggnad. Antalet småbiotoper och landskapselement har minskat liksom arealen betesmarker och slåtterängar. Det krävs samverkande insatser för landsbygdsutveckling för att stoppa den negativa trenden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Skåne är ett landskap med många kvaliteter som är unikt och i ett förändrat klimat även sårbart. Utmaningen är att göra goda avvägningar i den fysiska planeringen så värdena i landskapet bibehålls, den goda åkermarken bevaras samtidigt som samhället ställs om för att möta ett förändrat klimat.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Landskapet homogeniseras, biotoper fragmenteras, arter blir allt mera sällsynta och deras spridningsmöjligheter minskar. Nyttjandet av den biologiska mångfalden är ohållbar och påverkan på ekosystemen fortsatt hög. Gemensamt behöver alla verksamheter som påverkar den skånska naturen ta sitt ansvar.

Når vi målet i ditt län?

4