Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Blekinge län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser i Blekinge har minskat med en fjärdedel sedan 1990. De största utsläppen kommer från transporter. Landstinget och alla kommuner arbetar med konkreta åtgärder för att minska energianvändningen och därmed har utsläppen från energiförsörjning har minskat kraftigt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Luftföroreningar orsakar skador på människors hälsa, växtlighet och kulturföremål. De största luftkvalitetsproblemen finns i intensiv trafikmiljö, förutom marknära ozon. För att nå målet måste vi minska utsläppen från vägtrafik, sjöfart och småskalig vedeldning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Blekinge ligger i en region med kraftig försurning. Försurningen drabbar skogsmark, sjöar, vattendrag och grundvatten. Försurningen orsakas främst av atmosfäriskt nedfall av svavel- och kväveföreningar. Skogsbrukets uttag motverkar återhämtningen i miljön.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

De senaste åren har arbetet med att begränsa utsläpp av kemikalier, och deras skadliga verkningar på miljö och hälsa, intensifierats och utvecklats på ett positivt sätt. Trots det kommer målet inte att nås. Farliga kemiska ämnen har använts under lång tid och finns spridda överallt i vår omgivning.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Effektiv lagstiftning har minskat utsläppen av ozonnedbrytande ämnen markant i Sverige. Ozonskiktet förväntas börja återhämta sig år 2020. Regionalt måste arbetet med att omhänderta ozonnedbrytande ämnen i isoleringsmaterial och gamla kylmöbler samt stoppa illegal handel fortgå.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

I vår närmiljö finns det strålkällor orsakade av människor samt naturliga strålkällor. För att hantera riskerna och effekterna med dessa, krävs insatser från både myndigheter och allmänheten.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Övergödning är ett stort problem i Blekinges kustvatten men inte lika stort för inlandsvattnet. Hela Blekinges kust är övergödd och når inte målet. Däremot har 85 procent av länets bedömda sjöar och vattendrag klassats som god status med avseende på näringsämnen, enligt svensk vattenförvaltning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Stora insatser behövs för att restaurera livsmiljöer i sötvatten med syfte att uppnå god ekologisk status i länets vattendrag och för att skydda dess naturtyper och arter. Natur- och friluftsvärden liksom ekosystemtjänster hotas av dammar, exploatering och brist på kantzoner.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

I större grundvattentäkter är det vanligt med förekomst av bekämpningsmedelsrester. För enskilda brunnar är kvalitetsproblem mycket vanligt, men mer kemidata behövs för att förstå problemens storlek och art. Kunskapsnivån om grundvatten måste höjas och arbetet med vattenskyddsområden måste stärkas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Övergödning, miljögifter, fiske och exploatering påverkar det marina ekosystemet, ofta på ett storskaligt och gränsöverskridande sätt. Flera allvarliga störningar är svåra att koppla till någon speciell mänsklig påverkan.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Arbetet med skydd och anläggande av nya våtmarker fortgår. Minskade resurser försämrar dock möjligheten att målet ska uppnås i tid. Uppföljning av eventuella exploateringar och av våtmarkernas generella bevarandestatus är bristfällig. Den tidigare positiva utvecklingen i miljön har stagnerat.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Tillgången på värdefulla skogsmiljöer är inte säkrad i länet. Miljöhänsynen i skogsbruket behöver utvecklas samtidigt som ytterligare bevarandeinsatser krävs. Högbonitets- och avenbokskogar är särskilt angelägna att satsa på vid sidan av gamla ek- och bokskogar. Formella skyddsåtgärder krävs särskil
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Den viktigaste faktorn för ett rikt odlingslandskap är aktiva lantbrukare och betande djur. I dag växer betesmarker igen och hävden upphör på åkrar vilket minskar småbiotoperna, det öppna landskapet och den biologiska mångfalden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Koncentrationen av bebyggelse och anläggningar stärks vid Blekinges sydkust samtidigt som det finns behov av att utveckla bevarandeintressena. Landsbygden, framför allt i länets norra delar, har en svag utveckling.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden hotas av bland annat exploatering, miljögifter, igenväxning och ett rationellt jord- och skogsbruk. Stora insatser behövs för att bevara arter och restaurera livsmiljöer, så att gynnsam bevarandestatus kan uppnås. Utvecklingen i Blekinge bedöms som negativ.

Når vi målet i ditt län?

4