Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Regionala miljömål

Stockholms län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

För att nå målet krävs kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser. Idag är vägtrafiken och energianvändningen de största utsläppskällorna i länet. Energisektorns och transporternas utsläpp tenderar att minska bortsett från inrikes civil sjöfart. Att nå målet samtidigt som regionen växer är en av länets största utmaningar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Den främsta orsaken till ohälsosam luft i länet är vägtrafikens utsläpp. Vägtrafiken förväntas öka kraftigt. I centrala, tätbebyggda områden finns problem med för höga halter av bland annat partiklar och kvävedioxid. I länets yttre delar är luftkvaliteten god med undantag av för höga halter av ozon.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

3. Bara naturlig försurning

Målet är uppnått för länets sjöar, vattendrag och skogsmark. Men nedfallet av försurande ämnen, till exempel från biltrafiken, behöver fortsätta att minska för att underlätta skogsmarkens fortsatta återhämtning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Att nå målet innebär stora utmaningar. Belastningen av kemikalier och läkemedel i vattenmiljön ökar. Länets befolkningstäthet, höga tillväxttakt, många transporter, höga konsumtionsnivå med ökande avfallshantering med förbränning som följd samt en lång industrihistoria är andra bidragande faktorer.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Det mesta tyder på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat, och att det istället kommer att börja öka i tjocklek före år 2020. Internationella åtgärder att förbjuda och begränsa utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har hittills varit framgångsrika. Det är viktigt att detta arbete fortsätter.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Informations- och tillsynsinsatser krävs för att ändra befolkningens solvanor så att antalet hudcancerfall kan minska. För elektromagnetiska fält bör försiktighetsprincipen tillämpas i till exempel detaljplaner, så att inte människor exponeras för värden som överskrider de rekommenderade.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Den ökande befolkningen i länet ökar konkurrensen om marken och trycket på infrastrukturen. Åtgärder behövs för att återföra näringsämnen till produktiv mark, återskapa miljöer för att fånga näring samt minska förluster till vatten från jord- och skogsbruk, avlopp, dagvatten och trafik.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Länets sjöar är allvarligt påverkade av övergödning och äldre sjösänkningar. Fysiska ingrepp och strandnära exploatering motverkar miljömålet. Restaurering och skydd sker i alltför långsam takt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

En positiv utveckling har skett för skydd av länets grundvattenresurser, minskat uttag av naturgrus och påverkan på grundvattennivåer. Men ytterligare insatser krävs för att säkerställa grundvatten av god kvalitet på lång sikt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det regionala åtgärdsarbetet i länet rår inte på miljöproblemen som till stor del beror på storskaliga effekter av övergödning och överfiske och att förändringar på ekosystemnivå tar tid att driva igenom. Dessutom innebär den växande storstadsregionen ett särskilt stort tryck på utsläpp och exploatering av mark och vatten.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Runt 90 procent av de naturliga våtmarkerna i Stockholms län är påverkade eller förstörda av tidigare ingrepp. Exploatering tär på återstående våtmarker. I länet har skyddsarbetet nästan avstannat och skötseln av våtmarker är eftersatt. Nyanläggning och restaurering i jordbruksmark går sakta, men trenden är svagt positiv.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Värdefulla skogsmiljöer påverkas fortfarande negativt av skogsbruket och miljöhänsynen behöver utvecklas mer. Avverkningsuppföljning, inventeringsresurser samt utbildningsinsatser behövs. Resurserna för områdesskydd är otillräckliga. Utvecklingen i miljön är neutral.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Den totala arealen brukad mark minskar långsamt i Stockholms län. För att nå målet behöver igenväxningen av öppna marker hejdas och förutsättningarna för ett hållbart och bärkraftigt jordbruk stärkas. Exploatering av vägar och bostäder måste ske på ett sådant sätt att länets jordbruksmark bevaras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Befolkningstillväxten medför ett stort behov av att bygga bostäder. En utmaning är att bygga den täta, tillgängliga och hälsosamma staden med frisk luft, god inom- och utomhusmiljö och grönområden. Stor förtätningspotential finns inom tunnelbanans förorter, men kapacitet i infrastrukturen saknas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

En långsam men kontinuerlig förlust av biologisk mångfald pågår i länet. Det beror bland annat på att grönstrukturen successivt bryts sönder som en följd av en hög exploateringstakt. För att nå målet krävs fler åtgärder inom skydd, skötsel och fysisk planering, för att bygga in och säkerställa biologisk mångfald.

Når vi målet i ditt län?