Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Regionala miljömål

3. Bara naturlig försurning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Blekinge ligger i en region med kraftig försurning. Försurningen drabbar skogsmark, sjöar, vattendrag och grundvatten. Försurningen orsakas främst av atmosfäriskt nedfall av svavel- och kväveföreningar. Skogsbrukets uttag motverkar återhämtningen i miljön.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Dalarnas län

Utvecklingen i miljön är positiv och miljökvalitetsmålet är nära att nås. Dalarna är inte lika drabbat av försurande nedfall som sydvästra Sverige och nedfallet avtar. Flera tidigare försurade vatten har återhämtat sig och kalkningen minskar. Uttag av skogsbränsle ökar markförsurningen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Återhämtningen i länets försurade marker och vatten går mycket långsamt trots ett minskat nedfall av försurande ämnen. Orsakerna är främst markens svaga återhämtningsförmåga och det moderna skogsbruket som medför bortförsel av näringsämnen. Den kalkning som bedrivs är underdimensionerad.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Försurningssituationen i länet visar i vissa avseenden en positiv trend med minskande nedfall och ökande pH-värden i ytvatten. Länet har ändå den största andelen försurade sjöar i landet. Genom ökat uttag av skogsbiomassa ökar markförsurningen. Detta måste åtgärdas genom återföring av aska.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning kommer inte att nås i Jämtlands län till år 2020. Nederbörden har fortfarande en försurande effekt och någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön går inte att utläsa.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Försurning är fortfarande ett stort miljöproblem i länet, särskilt i länets västra delar, och det blir svårt att nå målet till år 2020. Det tar lång tid för naturen att återhämta sig och det krävs att kalkning av sjöar och vattendrag fortsätter för att inte negativa effekter på biologin ska uppstå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Det är inte möjligt att nå målet till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel utan det krävs skärpta krav inom internationella miljöregelverk, samt nationella strategier och styrmedel.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Kronobergs län är ett av de mest försurningsdrabbade områdena i landet. Detta beror på ett tidigare stort nedfall av kväve och svavel, samt markförhållanden med begränsad förmåga att neutralisera surt nedfall. I takt med minskat nedfall har skogsbrukets relativa bidrag ökat.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Sjöar, vattendrag, skogsmark samt växter och djur skadas av den försurning som drabbar landskapet. Svavel- och kväveutsläpp samt skogsavverkning är drivkrafter i försurningsprocessen. Utvecklingen är överlag positiv men drabbade ekosystem uppvisar ännu starka, negativa effekter.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Södermanlands län

Mark och vatten i Södermanland är inte särskilt påverkat av försurning. Nedfallet av svavel har minskat kraftigt under de senaste 20 åren. För kvävenedfallet går det inte att se någon tydlig trend. Kvävenedfallet måste minskas och skogsbrukets försurningspåverkan får inte öka.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

Uppsala län

Uppsala län har mindre problem med försurning i förhållande till landet i övrigt. En stor del av länet är täckt av kalkrika jordarter, vilket ger marken, sjöar och vattendrag ett naturligt skydd mot försurning. Mer än 80 procent av länets skogsmark har låg eller måttlig surhetsgrad.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Trots att det skett en avsevärd förbättring utgör försurningen alltjämt ett av de största hoten mot länets naturmiljöer. Inom länets östra del finns områden där upp mot hälften av vattnen fortfarande är så påverkade att det medför betydande problem för fisk och andra vattenlevande djur.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Vissa tecken på återhämtning syns även om de försurande effekterna av nedfall och skogsbruk fortfarande överskrider gränsen för vad länets mark och vatten tål. Det behövs ett ökat fokus på ekosystemanpassning och askåterföring i skogsbruket.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Östergötlands län

Målet är nära att nås med de idag planerade styrmedel som beslutas före 2020. Utvecklingen i miljön är positiv. Utsläppen av försurande ämnen har minskat och skärpt lagstiftning bidrar till en positiv trend. För att nå målet måste konsekvenserna av uttaget av biomassa analyseras och hanteras.

Når vi målet i ditt län?

4