Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Regionala miljömål

3. Bara naturlig försurning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Blekinge ligger i en region med kraftig försurning. Försurningen drabbar skogsmark, sjöar, vattendrag och grundvatten. Försurningen orsakas främst av atmosfäriskt nedfall av kväve- och svavelföreningar. Skogsbrukets uttag motverkar återhämtningen i miljön.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Dalarna är inte lika drabbat av försurande nedfall som sydvästra Sverige och nedfallet har avtagit. Flera tidigare försurade vatten har återhämtat sig och kalkningen minskar. Den positiva utvecklingen har avtagit och skogsbrukets inverkan är tydlig.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Gotland har höga natur- och kulturmiljövärden. Såväl kalkhällmarker som byggnader, kyrkor och ornament är viktiga att värna. Sedan 1990-talet har utsläppen av försurande ämnen i länet successivt minskat och vittringshastigheten avtagit. Kväveutsläppen från personbilstrafiken på Gotland ökar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Återhämtningen i länets försurade marker och vatten går mycket långsamt trots ett minskat nedfall av försurande ämnen. Orsakerna är främst markens svaga återhämtningsförmåga och det moderna skogsbruket som medför bortförsel av näringsämnen. Den kalkning som bedrivs är underdimensionerad.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Försurningssituationen i länet visar i vissa avseenden en positiv trend med minskande nedfall och svagt ökande pH-värden i ytvatten. Länet har ändå den största andelen försurade sjöar i landet. Genom ökat uttag av skogsbiomassa ökar markförsurningen. Detta måste åtgärdas genom återföring av aska.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning kommer inte nås i Jämtlands län till år 2020. Nedfallet har en försurande effekt framförallt i fjällmiljö med tunna jordtäcken, svårvittrad berggrund och liten växtlighet. Utvecklingen är oklar; nedfallet har minskat - men effekterna i miljön är kvar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Försurning är fortfarande ett stort miljöproblem i länet, särskilt i länets västra delar. Det blir svårt att nå målet till år 2020. Det tar lång tid för naturen att återhämta sig och det krävs att kalkning av sjöar och vattendrag fortsätter för att inte negativa effekter på biologin ska uppstå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Delar av Kalmar län är försurningspåverkat, främst genom svavel- och kvävenedfall. Det drabbar yt- och grundvatten, skog, tekniska konstruktioner och arkeologiskt material. För att nå målet krävs nationella strategier och styrmedel samt skärpta krav inom internationella miljöregelverk.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Kronobergs län är ett av de mest försurningsdrabbade områdena i landet. Detta beror på ett tidigare stort nedfall av kväve och svavel, samt markförhållanden med begränsad förmåga att neutralisera surt nedfall. I takt med minskat nedfall har skogsbrukets relativa bidrag ökat.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Norrbottens län

I Norrbotten bedöms försurning orsakad av människan främst finnas i kustnära, naturligt sulfidrika områden. För surt nedfall finns tillräckliga beslutade styrmedel. Däremot saknas riktlinjer för markanvändning av sulfidjordsområden samt metoder för uppföljning av skogsbrukets markanvändning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Sjöar, vattendrag, skogsmark samt växter och djur skadas av den försurning som drabbar landskapet. Svavel- och kväveutsläpp samt skogsavverkning är drivkrafter i försurningsprocessen. Utvecklingen är överlag positiv, men drabbade ekosystem uppvisar ännu starka, negativa effekter.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

Stockholms län

Målet är uppnått för länets sjöar, vattendrag och skogsmark. Nedfallet av försurande ämnen, till exempel från biltrafiken, behöver dock fortsätta att minska för att underlätta skogsmarkens fortsatta återhämtning.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Södermanlands län

Mark och vatten i Södermanland är inte särskilt påverkat av försurning. Nedfallet av svavel har minskat kraftigt under de senaste 20 åren. För kvävenedfallet går det inte att se någon tydlig trend. För att nå målet måste kvävenedfallet minska och skogsbrukets försurningspåverkan får inte öka.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

Uppsala län

Uppsala län har mindre problem med försurning i förhållande till landet i övrigt. En stor del av länet är täckt av kalkrika jordarter, vilket ger marken, sjöar och vattendrag ett naturligt skydd mot försurning. Mer än 80 procent av länets skogsmark har låg eller måttlig surhetsgrad.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

Försurningen är fortfarande ett utbrett problem och återhämtningen är långsam. Kalkning och reducering av utsläpp, i synnerhet från skogsbruk, sjöfart och transporter på kontinenten, är av stor vikt. Åtgärder inom skogsbruket, såsom askåterföring, är nödvändiga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Trots att det skett en avsevärd förbättring utgör försurningen alltjämt ett av de största hoten mot länets naturmiljöer. Inom länets östra del finns områden där upp mot hälften av vattnen fortfarande är så påverkade att det medför betydande problem för fisk och andra vattenlevande djur.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

Nedfallstrenden och utvecklingen i sjöar och vattendrag är positiv men ytterligare åtgärder krävs för att kritisk belastningsgräns ska underskridas i hela länet. Effekten på tekniskt material och arkeologiska föremål är dåligt känd. Skogsbrukets påverkan är oroande med ökande uttag av biomassa vilket motverkar återhämtning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västmanlands län

I flera av länets försurningspåverkade områden kommer fortsatt kalkning att krävas lång tid framöver innan miljökvalitetsmålet kan nås. Utvecklingen är positiv men ytterligare åtgärder krävs för att minska påverkan från atmosfäriskt nedfall och skogsbruk innan målet nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Vissa tecken på återhämtning syns även om de försurande effekterna av nedfall och skogsbruk fortfarande överskrider gränsen för vad länets mark och vatten tål. Det behövs ett ökat fokus på ekosystemanpassning och askåterföring i skogsbruket.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

Tillståndet i länets vattenmiljöer förbättras långsamt främst på grund av minskat svavelnedfall. Länets egna utsläpp av försurande ämnen har i stort sett legat still sedan mitten av 2000-talet. I delar av länet har skogsbruket betydande försurningspåverkan.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Östergötlands län

Östergötland är ett län med ett litet försurningsproblem. Nederbördsmängderna är små och det finns stora områden med kalkhaltiga jordar. Försurningen av skogsmark riskerar att öka på grund av ökat uttag av biomassa som till exempel grenar och toppar vid avverkning.

Når vi målet i ditt län?

4