Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Regionala miljömål

2. Frisk luft

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Luftkvaliteten har förbättrats de senaste 20 åren men orsakar ändå skador på växter, kulturföremål och människors hälsa. För att nå målet behöver utsläppen minska från vägtrafik, sjöfart, energiproduktion, industri samt hushållens vedeldning och användning av lösningsmedel.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Under de senaste åren har situationen varit oförändrad. Vissa ämnen i luft minskar, andra ökar. I en del tätorter överskrids målets riktvärden. I stora delar av Dalarna är luftkvaliteten emellertid god. Mätningarna är inte heltäckande.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Den största källan till förorenad luft utgörs av vägtrafiken och hälsovådliga ämnen finns främst i hårt trafikerade områden. Kvävedioxid bildas i varierande grad vid all förbränning. Sjöfarten ger de allra största utsläppen av kväveoxider.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Gävleborgs län

Luftkvaliteten i länet är generellt sett god, delvis för att länet är glest befolkat. Utsläpp från trafik och småskalig vedeldning skapar höga halter av föroreningar lokalt. Utvecklingen i länet är svår att bedöma då det råder brist på data. Länet ser inte någon tydlig trend för luftföroreningarna.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Luftkvaliteten i halländska tätorter har blivit bättre sedan 1990-talet, även om minskningarna av luftföroreningshalterna delvis har stannat av. Luftföroreningar orsakar dock fortfarande betydande skador på människors hälsa liksom på växtlighet och kulturföremål.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Jämtlands län

Luften är relativt ren på de flesta håll i Jämtlands län i jämförelse med många andra områden i Sverige. Utsläppen av flera luftföroreningar minskar vilket är en positiv utveckling. Effekten av de minskade utsläppen på luftkvaliteten är svår att följa upp då det råder brist på underlagsdata.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Luftkvaliteten i länet har förbättrats markant de senaste 20 åren. Men förbättringen har avstannat under de senaste åren och det återstår en hel del att göra. Miljökvalitetsmålet är särskilt svårt att nå vid hårt trafikerade gator i tätorterna.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

Kalmar län

Luften i länet är god jämfört med andra områden i landet. Ska målet nås i sin helhet krävs främst internationella och nationella överenskommelser och beslut. Det ligger på de regionala myndigheternas ansvar att utveckla länet mer hållbart och hälsosamt genom informationsinsatser och fysisk planering.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Kronobergs län

Luftkvaliteten är relativt god i länet. Liksom på många andra håll i landet har vi störst problem att nå miljömål för partiklar (PM10) i tätorter och marknära ozon på landsbygd.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Norrbottens län

Luftföroreningar kan orsaka försurning och övergödning i naturen, bilda skadliga halter av marknära ozon, orsaka korrosion på olika material och skada vår hälsa. Länet påverkas av andra länders utsläpp och bidrar själv till lokala och långväga gränsöverskridande luftföroreningar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Halterna och utsläppen är i stort sett oförändrade i länet. Omställning till mer miljövänliga transporter, färre motordrivna transporter samt teknikutveckling och användande av bästa möjliga teknik i större omfattning är viktiga åtgärdsområden i länet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Den främsta orsaken till ohälsosam luft i länet är vägtrafikens utsläpp. Vägtrafiken förväntas öka kraftigt. I centrala, tätbebyggda områden finns problem med för höga halter av bland annat partiklar och kvävedioxid. I länets yttre delar är luftkvaliteten god med undantag av för höga halter av ozon.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Södermanlands län

Luftkvaliteten är generellt god, men ytterligare åtgärder krävs. En stor del av utsläppen kommer från trafiken. Problemområden är främst vältrafikerade gaturum i större tätorter. Åtgärder behövs för att minska: trafikmängd, dubbdäcksanvändning, utsläpp från vedeldning, användning av lösningsmedel.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

För att nå målet behöver kraftiga åtgärder sättas in, framför allt för att minska utsläppen från trafiken, vilket är den största källan till utsläpp av partiklar och kväveoxider i Uppsala län.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

Luftkvaliteten i Värmland är oförändrad jämfört med tidigare år enligt de mätningar som utförts. Miljökvalitetsmålet kan inte uppnås eftersom halterna av flera olika föroreningar fortfarande är för höga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Förtätning av stadskärnor ger på sikt minskade utsläpp av luftföroreningar från trafik och arbetsmaskiner i takt med att effekten av förtätningen slår igenom. Kollektivtrafik, gång- och cykel förväntas också öka på sikt. Partiklar är ett mindre problem än kvävedioxid.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västernorrlands län

Luftkvaliteten i länet har förbättrats under de senaste decennierna men förbättringen har planat ut. Många besväras fortfarande av framförallt bilavgaser. Trafiken behöver minska genom vissa tätorter för att målet ska uppnås.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västmanlands län

Luftkvaliteten i länet är relativt god. Det behövs dock fler åtgärder innan miljökvalitetsmålet kan nås. Utvecklingen är positiv, men viss påverkan av marknära ozon och partiklar behöver åtgärdas innan målet nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Den tidigare trenden mot en bättre luftkvalitet har planat ut. Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar betydande skador på människors hälsa, växtlighet samt kulturföremål med kostnader för ohälsa, skördebortfall och försämrad tillväxt på skog samt underhåll och reparation av kulturföremål.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Örebro län

Miljöövervakningen inom området luft har under en längre tid varit eftersatt i länet, vilket lett till att kunskapen om luftkvalitén i vissa delar är för låg. För att säkra en god luftkvalitet behöver luftfrågorna lyftas på lokalt, nationellt och internationellt plan.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Östergötlands län

Utsläppen av flera luftföroreningar har minskat betydligt de senaste åren. De främsta källorna till utsläpp av luftföroreningar är vägtrafik, förbränning samt vissa typer av industriverksamhet. Vissa luftföroreningar kan transporteras långa avstånd och över nationsgränser.

Når vi målet i ditt län?