Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Regionala miljömål

2. Frisk luft

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Luftföroreningar orsakar skador på människors hälsa, växtlighet och kulturföremål. De största luftkvalitetsproblemen finns i intensiv trafikmiljö, förutom marknära ozon. För att nå målet måste vi minska utsläppen från vägtrafik, sjöfart och småskalig vedeldning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Under de senaste åren har situationen varit oförändrad. Vissa ämnen i luft minskar, andra ökar. I en del tätorter överskrids målets riktvärden. I stora delar av Dalarna är luftkvaliteten emellertid god. Mätningarna är inte heltäckande.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Gävleborgs län

Luftkvaliteten i länet är generellt sett god, delvis för att länet är glest befolkat. Utsläpp från trafik och småskalig vedeldning skapar höga halter av föroreningar lokalt. Utvecklingen i länet är svår att bedöma då det råder brist på data. Länet ser inte någon tydlig trend för luftföroreningarna.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Luftkvaliteten i halländska tätorter har blivit successivt bättre sedan 1990-talet även om den positiva trenden med minskande halter luftföroreningar har stannat av. Luftföroreningar orsakar dock fortfarande betydande skador på människors hälsa liksom på växtlighet och kulturföremål.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Jämtlands län

Luften är relativt ren på de flesta håll i Jämtlands län i jämförelse med många andra områden i Sverige. Ökande vägtransporter och ökad användning av terrängfordon, samt intensiv vedeldning i tätort vintertid är de största källorna till problem med exponeringar för luftföroreningar i länet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Luftkvaliteten i länet har förbättrats markant de senaste 20 åren. Förbättringen har avstannat under de senaste åren och det återstår en hel del att göra. Miljökvalitetsmålet är särskilt svårt att nå vid hårt trafikerade gator i tätorterna.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Kalmar län

Utvecklingen ser positiv ut för miljökvalitetsmålet och flera preciseringar uppnås redan idag. Bedömningen är mer osäker för några då regionala dataunderlag saknas. För att målet ska uppnås i sin helhet krävs åtgärder inom länet, men största åtgärderna ligger på nationell och internationell nivå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Luftkvaliteten är god när det gäller bensen och kväveoxid men det är stora problem i intensiva trafikmiljöer. Vanor och beteenden måste ändras när det gäller bilkörning, vedeldning samt lösningsmedelsanvändning. Mer måste göras för att begränsa partikelhalterna.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Halterna är i stort sett oförändrade och utsläppen har till och med ökat för vissa föroreningar som exempelvis PM2,5. Omställning till mer miljövänliga transporter samt teknikutveckling och användande av bästa möjliga teknik i större omfattning är viktiga åtgärdsområden i länet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Södermanland har överlag en god luftkvalitet med låga årsmedelvärden av luftföroreningar, med undantag för marknära ozon, partiklar och kvävedioxid. Problemområden är främst vältrafikerade gaturum i länets större tätorter.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

För att nå målet behöver kraftiga åtgärder sättas in, framför allt för att minska utsläppen från trafiken, vilket är den största källan till utsläpp av partiklar och kväveoxider i Uppsala län
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

I länets två största orter Umeå och Skellefteå uppstår tidvis höga halter av luftföroreningar orsakade av intensiv biltrafik och kallt klimat. Trots omfattande åtgärder har de uppmätta föroreningshalterna inte minskat nämnvärt. I länets mindre orter utgör vedeldning ett större problem än biltrafiken
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Den tidigare trenden mot en bättre luftkvalitet har planat ut. Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar alltjämt betydande skador på människors hälsa, växtlighet samt kulturföremål med kostnader för ohälsa, skördebortfall och försämrad skogstillväxt samt underhåll och reparation av kulturföremål.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Östergötlands län

Målet är nära att nås med i dag planerade styrmedel som beslutas före 2020. Utvecklingen i miljön är positiv. I Östergötland finns vissa problem med luftkvaliteten främst i de största städerna. Det finns regional rådighet och stor medvetenhet om problemet.

Når vi målet i ditt län?

4