Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Regionala miljömål

2. Frisk luft

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Blekinge har överlag bra luftkvalitet, men ändå orsakar luftföroreningar skador på växter, kulturföremål och människors hälsa. För att nå miljökvalitetsmålet är det nödvändigt att minska utsläppen från vägtrafik, sjöfart, energiproduktion, industriprocesser och småskalig vedeldning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Under de senaste åren har situationen varit oförändrad. Vissa ämnen i luft minskar, andra ökar. I en del tätorter överskrids målets riktvärden. I stora delar av Dalarna är luftkvaliteten emellertid god. Mätningarna är inte heltäckande.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Det finns hälsovådliga ämnen i luften på Gotland, främst inom hårt trafikerade områden. Vid slitage av vägar, däck och bromsar bildas små partiklar som är skadliga att andas in. Allt fler kör dieselbilar som ger högre utsläpp av kväveoxider än bensinbilar. Sommartid bildas skadlig ozon på Gotland.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Gävleborgs län

Luftkvaliteten i länet är generellt sett god, delvis för att länet är glest befolkat. Utsläpp från trafik och småskalig vedeldning skapar höga halter av föroreningar lokalt. Utvecklingen i länet är svår att bedöma då det råder brist på data. Länet ser inte någon tydlig trend för luftföroreningarna.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Luftkvaliteten i halländska tätorter har blivit bättre sedan 1990-talet, även om minskningarna av luftföroreningshalterna delvis har stannat av. Luftföroreningar orsakar dock fortfarande betydande skador på människors hälsa liksom på växtlighet och kulturföremål.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Jämtlands län

Luften är relativt ren på de flesta håll i Jämtlands län i jämförelse med många andra områden i Sverige. Ökande vägtransporter och ökad användning av terrängfordon, samt intensiv vedeldning i tätort vintertid är de största källorna till problem med exponeringar för luftföroreningar i länet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Luftkvaliteten i länet har förbättrats markant de senaste 20 åren. Förbättringen har avstannat under de senaste åren och det återstår en hel del att göra. Miljökvalitetsmålet är särskilt svårt att nå vid hårt trafikerade gator i tätorterna.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Kalmar län

Utvecklingen ser positiv ut för miljökvalitetsmålet och flera preciseringar uppnås redan idag. Bedömningen är mer osäker för några då regionala dataunderlag saknas. För att målet ska uppnås i sin helhet krävs åtgärder inom länet, men största åtgärderna ligger på nationell och internationell nivå.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Kronobergs län

Luftkvaliteten är relativt god i länet. Bensen- och kvävedioxidhalterna är fortfarande höga i intensiva trafikmiljöer. Vanor och beteenden måste ändras när det gäller bilkörning, vedeldning samt lösningsmedelsanvändning. Partikelhalterna i länet måste begränsas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Norrbottens län

Luftkvaliteten i länets tätorter är i vissa fall lika dålig som mer tätbefolkade områden i södra Sverige. Länets höga utsläpp av luftföroreningar kommer till största delen från industri, transporter och energiförsörjning och är starkt konjunkturberoende.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Halterna och utsläppen är i stort sett oförändrade i länet. Omställning till mer miljövänliga transporter samt teknikutveckling och användande av bästa möjliga teknik i större omfattning är viktiga åtgärdsområden i länet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Den främsta orsaken till ohälsosam luft i länet är vägtrafikens utsläpp. Vägtrafiken förväntas öka kraftigt. I centrala, tätbebyggda områden finns problem med för höga halter av bland annat partiklar och kvävedioxid. I länets yttre delar är luftkvaliteten god med undantag av för höga halter av ozon.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Södermanland har överlag en god luftkvalitet med låga årsmedelvärden av luftföroreningar. Undantag är marknära ozon, partiklar och kvävedioxid. Äldre mätningar visar även för höga halter bens(a)pyren och bensen. Problemområden är främst vältrafikerade gaturum i länets större tätorter.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

För att nå målet behöver kraftiga åtgärder sättas in, framför allt för att minska utsläppen från trafiken, vilket är den största källan till utsläpp av partiklar och kväveoxider i Uppsala län.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

Luftkvaliteten i Värmland är oförändrad jämfört med tidigare år enligt de mätningar som utförts. Halterna av flera luftföroreningar är fortfarande för höga och ett flertal åtgärder behövs för att skador på människors hälsa, på växtlighet samt på kulturmiljö inte ska uppstå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Halterna av kvävedioxid minskar men det är oklart hur bestående denna trend är. Generellt förväntas minskade utsläpp av luftföroreningar från trafik i takt med att fordon blir renare. Partiklar kommer allt mer i fokus men ännu behövs inga åtgärdsprogram för att minska halterna jämfört med miljökvalitetsnormen.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västernorrlands län

Luftkvaliteten i länet har förbättrats under de senaste decennierna men förbättringen har planat ut. Många besväras fortfarande av framförallt bilavgaser. Trafiken behöver minska genom vissa tätorter för att målet ska uppnås.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västmanlands län

Luftkvaliteten i länet är relativt god, men fler åtgärder krävs innan miljökvalitetsmålet kan nås. Utvecklingen är positiv, men vissa problemen med marknära ozon och partiklar återstår innan målet nås. Internationella och nationella åtgärder krävs för att uppnå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Den tidigare trenden mot en bättre luftkvalitet har planat ut. Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar alltjämt betydande skador på människors hälsa, växtlighet samt kulturföremål med kostnader för ohälsa, skördebortfall och försämrad skogstillväxt samt underhåll och reparation av kulturföremål.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Örebro län

Miljöövervakningen inom området luft har under en längre tid varit eftersatt i länet, vilket lett till att kunskapen om luftkvalitén i vissa delar är för låg. För att säkra en god luftkvalitet behöver luftfrågorna lyftas på lokalt, nationellt och internationellt plan.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Östergötlands län

Utsläppen av flera luftföroreningar har minskat de senaste åren vilket resulterat i lägre halter av dessa ämnen i luften. De främsta källorna till utsläpp av luftföroreningar är vägtrafik, förbränning samt vissa typer av industriverksamhet. Vissa luftföroreningar kan transporteras långa avstånd och över nationsgränser.

Når vi målet i ditt län?

4