Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Kväveoxidutsläpp

Förstoring
Diagram

Svenska utsläpp av kväveoxider till luft.

Sveriges officiella statistik

Förstoring
  • 0–4000 ton
  • 4000–8000 ton
  • 8000–12000 ton
  • 12000–18000 ton
  • > 18000 ton

Totalt utsläpp av kväveoxider 2014. Skillnaden mellan de olika länen beror dels på större trafikmängd i län med större befolkning (Stockholms, Västra Götalands och Skånes län), dels på stora utsläpp från gruv-, stål- och skogsindustri (till exempel Norrbottens län).

Utsläppen halverades mellan 1990 och 2014

Sverige har ett åtagande att minska utsläppen till 118 000 ton år 2020, enligt Göteborgsprotokollet. (Göteborgsprotokollet är ett av åtta protokoll som ingår i FN:s luftvårdskonvention CLRTAP). År 2014 var utsläppen 136 000 ton.

Kväveoxider bildas vid förbränning i höga temperaturer. Begreppet kväveoxider (NOx) innefattar både kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2).

Kväveoxider bidrar till övergödning och försurning av skog, mark och vatten. Kväveoxider har också negativa hälsoeffekter och påverkar andningsorganen, främst hos känsliga personer med t.ex. astma.

Utsläppen av kväveoxider från transporter motsvarar cirka 40 procent av de totala utsläppen. Sedan 1990 har utsläppen från transporter minskat med 65 procent.

Den största delen av utsläppen kommer från personbilar samt lätta och tunga lastbilar. Utsläppen från personbilar var 76 procent lägre 2014 än 1990, men sedan 2011 har andelen ökat. Ökningen beror på att antalet dieselbilar ökat kraftigt. Mellan 2013 och 2014 ökade utsläppen av kväveoxider från dieselbilar med 11 procent.

 Utsläppen av kväveoxider från bensinbilar har minskat med 92 procent sedan 1990, och utsläppen fortsätter att minska. Minskningen beror på katalytisk avgasrening samt på att användningen av bensin minskat sedan början av 2000-talet.

Utsläppen från tunga lastbilar har minskat kraftigt sedan 1990. Det är en trend som fortsatte under år 2014.

Industrin är den sektor som har de näst största utsläppen av kväveoxider. Sektorn svarar för 22 procent av de totala utsläppen, varav ungefär 60 procent kommer från förbränning inom industrin och resten från industriella processer.

Utsläppen från förbränning har minskat med en tredjedel sedan 1990, mycket tack vare den avgift på utsläpp av kväveoxider som infördes 1992. Utsläppen per producerad energienhet har halverats sedan avgiften infördes.

Kväveoxidavgiften är också den främsta orsaken till att de minskade utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktion var lägre 2014 än 1990. Detta trots att bränsletillförseln mer än fördubblades under perioden, då fjärrvärmen byggdes ut.

Fjärrvärme har ersatt individuell uppvärmning. Det har medfört att utsläppen av kväveoxid från uppvärmning av bostäder, lokaler, jord- och skogsbruk har minskat sedan 1990.

Arbetsmaskiner inom skogs- och jordbruk, industrin och hushåll står för 16 procent av de totala utsläppen. Utsläppen har minskat med en tredjedel sedan 1990, men utsläppen från arbetsmaskiner i hushållen har samtidigt blivit tre gånger större under perioden.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: