Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Flyktiga organiska ämnen

Förstoring
Diagram

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen i Sverige.

Sveriges officiella statistik

Förstoring
  • 0–3000 ton
  • 3000–6000 ton
  • 6000–9000 ton
  • 9000–12000 ton
  • > 12000 ton

Totalt utsläpp av flyktiga organiska ämnen i Sverige 2014. Skillnaden mellan utsläpp i olika län beror mest på befolkningsmängden eftersom en stor del av utsläppen är från transporter och lösningsmedelsanvändning. Utsläppen från arbetsmaskiner är också stora i de län som har mycket skog och tung industri.

Utsläppen har minskat med femtio procent sedan 1990

Flyktiga organiska ämnen (NMVOC), är en samlande benämning av föroreningar, som i närvaro av solljus och tillsammans med kväveoxider bildar marknära ozon.

Flyktiga organiska ämnen kan bildas vid ofullständig förbränning, men de kan även komma från till exempel lösningsmedel som dunstar eller från bensinångor. En del flyktiga organiska ämnen används som lösningsmedel vid industriella processer, samt för färg och lack.

De totala utsläppen av flyktiga organiska föreningar i Sverige år 2014 var 183 900 ton. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 50 procent.

Sverige har ett åtagande att minska utsläppen till 164 000 ton, till år 2020, enligt Göteborgsprotokollet. (Göteborgsprotokollet är ett av åtta protokoll som ingår i FNs luftvårdskonvention, CLRTAP).

Den största källan för utsläpp av flyktiga organiska föreningar är avdunstning från lösningsmedel inom sektorn produktanvändning, samt övriga utsläpp som svarar för 44 procent av de totala utsläppen.

Utsläppen från exempelvis industriell lackering har minskat, medan utsläppen från hushållens användning av lösningsmedel har ökat. Några vanliga sådana produkter är spolarvätska och tändvätska.

Jordbruket bidrar med 16 procent av utsläppen av flyktiga organiska föreningar. Den största källan är gödsel och odlingsmark. Industrin bidrar med i stort sett lika mycket. Raffinaderierna är då den största industriella utsläppskällan.

Sedan 1990 svarar transporter för den största minskningen av utsläpp av flyktiga organiska ämnen. Minskningen är 82 procent och beror framförallt på att nya avgaskrav införts. Dessutom har utsläppen från bensinpumpar minskat med 98 procent sedan 1990, och har nästan helt upphört.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: