Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Begränsat näringsläckage – skyddszoner - Blekinge län

Förstoring
Diagram

Areal (hektar) skyddszoner längs länets vattendrag.

Anläggning av skyddszoner längs vattendrag

För att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning måste transporten av växtnäring från jordbruksmark minska. Permanent gräsbevuxna skyddszoner anlagda på åkermark utmed vattendrag är en metod. Det är främst genom att minska erosionsförlusterna från åkern som skyddszonen gör nytta. Lantbrukare kan söka ersättning för att ha dessa gräsbevuxna skyddszoner i anslutning till vattendrag. Vallen, eller skyddszonen, kan vara från 6 till 20 meter bred. Den får inte gödslas och inga kemiska bekämpningsmedel får användas.

I Blekinge län finns det idag 47 hektar skyddszoner som får miljöersättning, eller en sträcka på knappt 8 mil längs större diken och vattendrag. Efter en höjning av ersättningen för skyddszoner år 2010 har arealerna åter ökat. Arealerna är nu tillbaka på samma nivåer som för några år sedan även om det skett en minskning år 2012 och det är fortfarande långt ifrån toppåret 2005.

En ökning av arealen skyddszoner är önskvärd och det finns fortfarande utrymme för att anlägga fler skyddszoner längs många vattendrag.