Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Fosfor i sjöar - Södermanlands län

Förstoring
Diagram

Antal sjöar i respektive statusklass avseende fosforhalt, treårsmedelvärden. Under 2000-2008 togs prover i oktober i 16 sjöar. Från 2009 sker provtagning i augusti i 18 sjöar. För år 2012 saknas värden för två sjöar. Drygt hälften av sjöarna har klassats till god eller hög status för fosfor de flesta år.

Otydlig trend för utvecklingen av sjöarnas status

Fosfor bidrar till övergödningen av sjöar. Övergödningen leder till ökad produktion av alger som ger minskat siktdjup, vilket påverkar vilka fiskarter som gynnas. Igenväxningen av sjöar ökar även vid övergödning. Inom den regionala miljöövervakningen provtogs 16 sjöar fram till 2008 och från och med 2009 provtas 18 sjöar för analys av vattenkemi. Starkt övergödda sjöar, det vill säga sjöar med dålig status, är något underrepresenterade i urvalet men sjöarna representerar i stort läget i länet.

För två sjöar saknas data för 2012. Klassningen av 18 sjöar visar att drygt hälften av sjöarna har god eller hög status 2012-2014. Klassningen 2009-2011 visar att två tredjedelar av sjöarna har hög eller god status. Tidigare år har ca hälften av sjöarna nått god respektive hög status, medan hälften haft sämre status än god. Resultaten indikerar att vattenkvaliteten varierar under mätperioden, ingen tydlig trend kan ses. Eftersom tidpunkten för mätningen ändrats under 2009 är dataunderlaget inte helt jämförbart.

Denna indikator uppdateras nästa gång under 2017.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: