Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Växtskyddsmedel

Förstoring
Diagram

Riskindikatorer jämfört med antal hektardoser för växtskyddsmedel under åren 1988–2014, uttryckt som ett index med 1988 som basår (index1988=100).

Riskerna med växtskyddsmedel har minskat

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter. Riskindikatorerna speglar trender i hälso- och miljöriskerna med växtskyddsmedel på längre sikt.

Försålda mängder till jordbruket, inklusive frukt- och trädgårdsodling, ökade 2014 med 261 ton till 1875 ton. Den största ökningen, 267 ton, svarade ogräsmedel inom jordbruket för, samtidigt som svampmedlen minskade, från 302 ton till 266 ton. Antal hektardoser har ökat (ökad intensitet i användningen). Miljöriskindex har också ökat och följer i stort ökningen i antal hektardoser. De senaste fyra åren har miljöriskindex haft en kraftig uppgång. Ökningen beror på att flera ämnen med höga miljöriskpoäng har ökat i försäljning. Sedan 2013 är det främst ökningen av MCPA som slår igenom i miljöriskindex. Sett i ett längre perspektiv har hälso- och miljöriskerna, uttryckt som index, minskat. Detta gäller särskilt hälsoriskindex som inte heller ökat de senaste åren på samma sätt som miljöriskindex. 

Jämfört med basåret 1988 har de beräknade hälso- och miljöriskerna för 2014 minskat till 28 respektive 79 procent. Den huvudsakliga minskningen i riskindex ligger i början av tidsperioden, vilken sammanfaller med de s.k. halveringsprogrammen. Mängden aktiv substans skulle enligt de politiska programmen minskas till hälften en första gång under femårsperioden 1986-1990 och därefter en andra gång till 1996, genom omregistrering, information, rådgivning och utbildning. Omregistreringsarbetet medförde en övergång till medel med mindre risker.

Fluktuationerna 1994/1995, 1999/2000, 2003/2004 och 2008/2009 kan förklaras med att den försålda mängden förskjutits mellan åren på grund av hamstring och speglar därför inte den faktiska användningen under samma år och därmed inte heller riskerna för varje enskilt år.

I motsats till de minskade riskerna sett över hela perioden går den nuvarande utvecklingen i vissa delar åt fel håll. Användningen har inte minskat sett under hela perioden, bland annat beroende på förändrat grödval där växtföljderna ur växtskyddssynpunkt blivit sämre. De senaste åren kan man istället se en ökning. Man kan inte heller se någon generell minskning i riskindex för hälsa eller miljö över de senaste 15 åren, utan istället en kraftig ökning i miljöriskindex de senaste fyra åren.

I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar för att komma bort från det kemikalieberoende som livsmedelsproduktionen nu vilar på, vilket förutsätter insatser för att utveckla och införa alternativ till kemisk bekämpning.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: