Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Växtskyddsmedel

Förstoring
Diagram

Riskindikatorer jämfört med antal hektardoser för växtskyddsmedel under åren 1988–2015, uttryckt som ett index med 1988 som basår, för att visa den relativa förändringen över tiden (index1988=100).

Riskerna med växtskyddsmedel har minskat

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter (ogräs). Riskindikatorerna speglar trender i hälso- och miljöriskerna med växtskyddsmedel på längre sikt.

Försålda mängder till jordbruket, inklusive frukt- och trädgårdsodling, minskade 2015 med 55 ton till 1 820 ton. Ogräsmedel inom jordbruket minskade med 154 ton, samtidigt som svampmedlen ökade med 104 ton. Antal hektardoser har ökat kraftigt de senaste åren, vilket innebär att intensiteten i användningen har ökat. Miljöriskindex har minskat mellan 2014 och 2015 efter att ha haft en tydlig uppgång under fyra år, en ökning som i stort sett följt ökningen i antal hektardoser. Minskningen mellan 2014 och 2015 beror på att några ämnen med höga miljöriskpoäng, till exempel MCPA och indoxacarb, har minskat i försäljning.

Sett i ett längre perspektiv har hälso- och miljöriskerna, uttryckt som index, minskat. Detta gäller särskilt hälsoriskindex. Jämfört med basåret 1988 har de beräknade hälso- och miljöriskerna för 2015 minskat till 31 respektive 69 procent. Den huvudsakliga minskningen i riskindex ligger i början av tidsperioden, vilken sammanfaller med de s.k. halveringsprogrammen. Mängden aktiv substans skulle enligt de politiska programmen minskas till hälften en första gång under femårsperioden 1986-1990 och därefter en andra gång till 1996, genom omregistrering, information, rådgivning och utbildning. Omregistreringsarbetet medförde en övergång till medel med mindre risker.

Fluktuationerna 1994/1995, 1999/2000, 2003/2004 och 2008/2009 kan förklaras med att den försålda mängden förskjutits mellan åren på grund av hamstring och speglar därför inte den faktiska användningen under samma år och därmed inte heller riskerna för varje enskilt år.

I motsats till de minskade riskerna sett över hela perioden går den nuvarande utvecklingen i vissa delar åt fel håll. Användningen av växtskyddsmedel har inte minskat sett under hela perioden, bland annat beroende på förändrat grödval där växtföljderna ur växtskyddssynpunkt blivit sämre. De senaste åren kan man istället se en ökning. Man kan inte heller se någon generell minskning i riskindex för hälsa eller miljö över de senaste 15 åren. Istället ses en ökning i miljöriskindex de närmaste fyra åren före 2015.

I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar för att komma bort från det kemikalieberoende som livsmedelsproduktionen nu vilar på, vilket förutsätter insatser för att utveckla och införa alternativ till kemisk bekämpning.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: