Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Svaveldioxidutsläpp

Förstoring
Diagram

Svenska utsläpp av svaveldioxid till luft.

I Örebro län finns SAKAB den enda anläggning i Sverige som internationellt klassas som anläggning för förbränning av farligt avfall (NFR-kod 6Cb), De små utsläppen härifrån har i diagrammet ovan lagts ihop med sektorn Energiförsörjning.

Sveriges officiella statistik

Förstoring
  • <= 500 ton
  • 501–1 000 ton
  • 1 001–1 500 ton
  • 1 501–2 000 ton
  • > 2 000 ton

Totalt utsläpp av svaveldioxid år 2014. Skillnaderna i utsläpp för olika län förklaras främst av utsläppen från några stora industrier. I Västra Götaland finns huvuddelen av Sveriges raffinaderier. I Västerbottens län finns landets största metallverk och i Norrbotten står järnmalsproduktionen för en stor del av utsläppen.

 Övergång till bränslen med lågt svavelinnehåll gav kraftig minskning

Övergången från svavelrika bränslen till lågsvavliga bränslen är den främsta orsaken till den kraftiga minskningen av svaveldioxidutsläppen. Utsläppen av svaveldioxid i Sverige har till största delen uppkommit genom förbränning av svavelhaltiga bränslen som kol och eldningsolja. I bränslen som bensin, dieselolja och flygfotogen är svavelhalten låg. Svaveldioxidutsläppen från väg- och flygtrafik är därför små.

År 2014 släppte Sverige sammanlagt ut knappt 24 000 ton svaveldioxid (SO2). Utsläppen har minskat kraftigt och är i dag mindre än en fjärdedel av 1990 års utsläpp. Sverige har åtagit sig att släppa ut maximalt 28 000 ton år 2020.

Nedfall av svavel påverkar hälsa och miljö

Nedfall av svavel leder till försurning av mark och vatten. I områden med kraftig försurning påverkas känsliga djur och växter i främst sjöar och vattendrag. Även dricksvattnets kvalitet kan försämras medan byggnader och hällristningar skadas genom korrosion.

Intransport av svaveldioxid till Sverige från de europeiska länderna är den främsta orsaken till tidigare decenniers försurning av mark och vatten i Sverige.

Industrins utsläpp har minskat kraftigt

Industrin står för mer än hälften av utsläppen av svaveldioxider i Sverige. Av dessa kommer ungefär två tredjedelar från industrins processer och resten från förbränning inom industrin.

Utsläppen har minskat kraftigt sedan 1990, mest från förbränning. Minskningen har bland annat skett genom att olja med hög svavelhalt ersatts av olja med låg svavelhalt samt av biobränslen.

El- och fjärrvärmeproduktionen bidrar med ungefär en fjärdedel av svaveldioxidutsläppen och det största bidraget kommer från förbränning av biobränsle. Även förbränning av avfall, torv och kol och olja bidrar men i mindre omfattning. Utsläppen har minskat kraftigt sedan 1990 främst tack vare minskad användning av olja och kol samt installation av reningsutrustning.

Låga utsläpp från väg- och flygtrafik

Transporter bidrar med en mindre del av utsläppen av svaveldioxider. Bidragen kommer främst från sjöfart. I bränslen som bensin, dieselolja och flygfotogen är svavelhalten låg. Svaveldioxidutsläppen från väg- och flygtrafik är därför små.

 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: