Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Strandnära byggande vid havet - Norrbottens län

Förstoring
Diagram

Antal nyuppförda byggnader inom 100 m från havsstrand, exklusive tätort. "Fristående" anger antalet nyuppförda byggnader som ligger på större avstånd än 75 m från äldre bebyggelse. "Ej fristående" anger antalet inom 75 m från äldre bebyggelse.

Ökad nybyggnationstakt

Bebyggelse längs stränder innebär inskränkningar i det allmänna friluftslivet, minskade upplevelsevärden samt negativa konsekvenser för djur- och växtlivet.

Under år 2011 uppfördes totalt 61 byggnader inom hundra meter från havsstrand i Norrbottens län. 56 av byggnaderna uppfördes inom 75 meter från äldre bebyggelse. Nybyggnationstakten i denna zon är högre än 2010. Fem nybyggnationer har uppförts under 2011 på större avstånd än 75 meter till äldre bebyggelse (fristående) vilket är högre än tidigare år. De friliggande byggnaderna antas, i högre utsträckning än övriga nybyggnationer, ta ny mark i anspråk och leda till att tidigare orörda ytor exploateras. Noterbart är att nybyggnationer i tätorter inte tas med i underlaget för indikatorn.

I förhållande till strandlängden uppfördes i länet 1,72 byggnader per 100 km strandlängd vilket alltså är högre än tidigare år. Genomsnittet för Norrbotten ligger över genomsnittet för Sverige (1,27 nya byggnader per 100 km strandlängd).

På senare år har omvandlingen av fritidshus till åretruntboende ökat, speciellt i tätortsnära områden. Denna trend som medför en större total påverkan syns däremot inte i statistiken för antal nyuppförda byggnader.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: