Miljömålsdagarna 2012 – Sveriges viktigaste mötesplats för miljömålen

Alf Hornborg, professor i humanekologi vid Lunds universitet. Fotograf: Tyri Asklöf, Naturvårdsverket.

Generationsmålet ställer hela samhället på huvudet

Enligt det svenska generationsmålet ska de stora miljöproblemen lösas utan att öka miljöproblemen utomlands. Formuleringen har mycket långtgående implikationer och ställer hela vårt samhälle på huvudet, menar professor Alf Hornborg. Han var en av huvudtalarna vid Miljömålsdagarna 2012.

Miljömålsdagarna 2012 i Borgholm kretsade kring generationsmålet och vägen för att nå det. Alf Hornborg, professor i humanekologi vid Lunds universitet, gav ett globalt perspektiv. Att inte orsaka miljöproblem utomlands är en förpliktande formulering som ritar om kartan, anser han. I dag är det svenska så kallade vattenfotavtrycket 5 500 liter per person och dag. Hälften av denna förbrukning äger rum i andra, ofta vattenfattiga länder, som en effekt av vår svenska konsumtion. Koldioxidutsläppen från vår konsumtion är 25 procent högre än utsläppen från produktionen i Sverige. Ska dessa utsläpp utomlands vara våra eller deras problem, undrade Alf Hornborg.

Generationsmålet kommer inte nås

Flera nyheter om miljökvalitetsmålen och generationsmålet presenterades under konferensen. Den kommande fördjupade utvärderingen av miljömålen kommer visa att vi inte når generationsmålet, meddelade Manuela Notter, biträdande avdelningschef på Naturvårdsverket.
– Men det går att nå generationsmålet med en kraftigare hållbarhetspolitik, menade Manuela Notter. Och kan vi få generationsmålet att genomsyra alla andra miljömål så har vi kommit en bra bit på vägen.

Spontan applåd för regeringsbeslut

Samtidigt som Miljömålsdagarna pågick tog regeringen beslut om tretton nya etappmål och preciseringar för alla miljökvalitetsmål. Beslutet möttes av en spontan applåd på konferensen.

Mer om Miljömålsdagarna 2012

Miljömålsdagarna är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med miljömålen. Miljömålsdagarna 2012 i Borgholm den 25-26 april samlade cirka 150 deltagare från länsstyrelser, nationella myndigheter och miljöorganisationer. Temat för dagarna var ”Generationsmålet och vägen dit – perspektiv, spaningar och inspiration”.

Miljömålsdagarna 2012 är ett samarrangemang mellan Naturvårdsverket, Rus (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) och länsstyrelsen i Kalmar län.

Basen för miljöpolitiken

Generationsmålet och miljökvalitetsmålen är basen för den svenska miljöpolitiken. Det övergripande generationsmålet lyder att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.  

Twitter och Flickr

Miljömålsdagarna 2012 kunde kommenteras och följas på Twitter med #miljomal och på konferensens Flickr-sida.