Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt

Etappmålet om ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt är att:

  • senast år 2020 har beslut fattats inom EU eller internationellt som innebär att befintliga och eventuella nya regelverk för human- och veterinärmedicinska läkemedel i ökad utsträckning väger in miljöaspekter.

Läkemedelsverket ska ansvara för uppföljningen av etappmålet i samråd med Kemikalieinspektionen.

 

Nås etappmålet?

Den årliga uppföljningen 2018

Den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål presenteras på webbplatsen sverigesmiljömål.se.

Den fullständiga årliga uppföljningen finns i Naturvårdsverkets rapport "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018".

Särtryck av den årliga uppföljningen av etappmålen:


Miljökvalitetsmål

Indikatorer