Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt

Etappmålet om ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt är att:

  • senast år 2020 har beslut fattats inom EU eller internationellt som innebär att befintliga och eventuella nya regelverk för human- och veterinärmedicinska läkemedel i ökad utsträckning väger in miljöaspekter.

Läkemedelsverket ska ansvara för uppföljningen av etappmålet i samråd med Kemikalieinspektionen.

 

Nås etappmålet?

Sammanfattning av den årliga uppföljning av etappmålet 2017

 Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid

Målet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid. För veterinärmedicinska läkemedel finns dock förutsättningar att målet nås senast 2020, eftersom revidering av EU-förordningen för dessa läkemedel pågår.

Läkemedelsverket har under 2016 arbetat för att påverka revideringen av EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. De pågående förhandlingarna innehåller flera förslag till ökad miljöhänsyn, bland annat ska varken förebyggande eller tillväxtfrämjande behandling med antibiotika förekomma. Den information som tas fram vid miljöriskbedömning i samband med godkännande av veterinärläkemedel ska också tillgängliggöras i en officiell databas, enligt förslaget.

Läkemedelsverket har under året även deltagit i en översyn av riktlinjen för miljöriskbedömning av humanläkemedel. Syftet är att få en bättre miljöinformation för läkemedelssubstanser.

Mer information


Miljökvalitetsmål

Indikatorer