Miljömålsberedningen

Miljömålsberedningen ska ge regeringen råd om hur generationsmålet och miljökvalitetsmålen kan nås på ett sätt som är kostnadseffektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Beredningens senaste betänkande presenterades den 22 juni 2016 och beredningen är för närvarande vilande.    

Miljömålsberedningen inrättades för att nå bred politisk samsyn kring miljöfrågorna. Den är parlamentariskt sammansatt med ett antal riksdagsledamöter från både regerings- och oppositionspartierna. I beredningen ingår även sakkunniga från departement, myndigheter, länsstyrelser, kommuner, näringsliv eller intresseorganisationer. Den inrättades den 1 juli 2010 och det övergripande uppdraget gäller till och med år 2020. Beredningen är för närvarande vilande.

Strategier inom prioriterade områden

Miljömålsberedningen ska ge förslag till regeringen på miljöstrategier med etappmål, styrmedel och åtgärder inom regeringens prioriterade områden. Miljöstrategierna ska vara målövergripande, det vill säga bidra till att nå generationsmålet och flera miljökvalitetsmål. Beredningen ska fokusera på frågor som berör flera samhällsintressen eller politikområden. Eftersom många mål har internationella kopplingar ska beredningen också visa på vilka frågor som behöver drivas inom EU och internationellt.

Samråd och förankring av förslagen

Beredningen ska utveckla en bred dialog med länsstyrelser och andra myndigheter, företrädare för regionala och kommunala samverkansorgan eller landsting, kommuner, näringsliv, ideella organisationer och forskarsamhället. Syftet med dialogen är att inhämta kunskap och förankra miljömålsberedningens förslag till strategier. Beredningen ska stimulera till en bred debatt om vilka avvägningar samhället behöver göra för att nå miljömålen.

Klimatpolitiskt ramverk och klimatmål

Miljömålsberedningen presenterade den 22 juni 2016 ett klimatpolitiskt ramverk för en långsiktig klimatpolitik, inklusive organisation, ansvar och roller för att genomföra ramverket. Beredningen har också föreslagit klimatmål för Sveriges minskning av nationella utsläpp av växthusgaser till år 2050, och en strategi för att nå dessa klimatmål med kostnadseffektiva och långsiktiga styrmedel och åtgärder för olika delar av samhället.