Sveriges miljömål

Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen och regionala miljömål

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen gör varje år en uppföljning av möjligheten att nå 13 av de 16 miljökvalitetsmålen inom varje län, enligt anvisningar från Naturvårdsverket. Miljökvalitetsmålen följs upp och bedöms dels i sin helhet, dels i de delar som respektive länsstyrelse anser vara viktigast att redovisa utvecklingen för. Uppföljningen redovisas i mitten av december.

Denna regionala uppföljning är i sin tur ett underlag för den påföljande årliga nationella uppföljningen av miljökvalitetsmålen, som Naturvårdsverket redovisar till regeringen i slutet av mars varje år.

Länsstyrelserna bedömer inte måluppfyllelsen för miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt eller Säker strålmiljö. Förutsättningarna för att nå dessa mål är i huvudsak beroende av internationella insatser. Bedömning av dessa mål görs därför samlat på nationell nivå.

Några län har också egna regionala miljömål för att kunna sätta in regionala åtgärder och följa upp regionalt viktiga aspekter som inte täcks in av etappmål eller miljökvalitetsmålens preciseringar. Läs mer om dem för respektive län via länk i listan till höger.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål